Hotararea Consiliului Local nr. 334 din 19-11-2014

PRIVIND APROBAREA ÎNSCRIERII ÎN INVENTARUL BUNURILOR APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI PETROşANI A IMOBILULUI “BAZIN DE INOT DIDACTIC şCOLAR”

HOTĂRÂREA NR.334 /2014
Privind aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani a imobilului “Bazin de inot didactic şcolar”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani a imobilului “Bazin de inot didactic şcolar”, situat în Municipiul Petroşani, str. Oituz;
Văzând rapoartele Direcţiei Tehnice, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Biroului juridic, legislaţie, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani,
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, art.45 alin.2, lit.,,e” din Legea nr.215/2001 privind privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani a imobilului “Bazin de inot didactic şcolar”, situat în Municipiul Petroşani, str. Oituz, transmis în mod gratuit către UAT – Municipiul Petroşani de către Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I. -S.A.”.
Art.2. Înscrierea se realizează conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani,Direcţiei Tehnice, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi se transmite Instituţiei prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,19.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed