Hotararea Consiliului Local nr. 333 din 19-11-2014

PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 41/2014 PENTRU ACORDAREA UNOR BENEFICII SOCIALE

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR.333/2014
Privind completarea HCL nr. 41/2014 pentru acordarea unor beneficii sociale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

Având în vedere nota de fundamentare a Primarului Municipiului Petroşani Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune completarea HCL nr. 41 /2014 pentru acordarea unor beneficii sociale, în vederea achiziţionării unor alimente de bază cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Analizând raportul Direcției de Asistenţă Socială, raportul Biroului juridic legislaţie din cadrul Primăriei municipiului Petroşani precum şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Petroşani;
În conformitate cu
– prevederile art.3^2, alin.2 lit. a, e şi h si art.3^3 lit. c din Ordonanţa
nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv prin Ordonanţa nr.86/2004;
– prevederile art.9 alin.5, art.11 lit. b, art.15 alin.3, 16 alin.1, 2, 5 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011
In temeiul art. 36, alin.2 lit. d, alin. 4, lit. a, alin.6, lit. a – pct.2, şi ale art. 45 alin 2, lit. a,din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă completarea art.2 din HCL nr. 41/2014 privind acordarea unor beneficii sociale, acesta urmând să aibă următorul conținut:
În situația în care tichetele sociale nu vor fi ridicate de către persoanele beneficiare menționate la alineatul anterior, acestea vor fi redistribuite în limita stocului disponibil, pentru achiziționarea unor alimente de bază cu ocazia sărbătorilor de iarnă:
– pensionarilor ale căror venituri cumulate se situează între 400-500 lei/pensionar, care nu beneficiază de ajutoare alimentare în cadrul PEAD (planul anual european de distribuție de ajutoare – produse alimentare), – 5 tichete/pensionar în valoare de 10 lei/tichet.
Art. 2 Aprobă Procedura de acordare a tichetelor sociale conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă modelul de cerere/declarație pe propria răspundere pentru acordarea beneficiilor sociale conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, se comunică Primarului municipiului Petroşani, Direcției de Asistenţă Socială şi se transmite Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.

Petroşani, 19.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA ANEXA 1 la HCL nr.333/2014
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROȘANI

PROCEDURA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE
persoanelor singure /familiilor cu probleme sociale din municipiul Petroşani, în vederea achiziţionării unor alimente de bază pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială

Grup țintă
Beneficiari: persoanele singure / familiile cu probleme sociale, cu domiciliul în municipiul Petroșani care îndeplinesc următoarele condiţii la data acordării beneficiilor sociale:
– pensionarii ale căror venituri cumulate sunt se situează între 400-500 lei/pensionar care nu au beneficiat de ajutoare alimentare în cadrul PEAD (planul anual european de distribuție de ajutoare – produse alimentare), aflate în evidența D.A.S.

Definiții
În sensul prezentei proceduri se definesc următorii termeni:
– tichet social – instrument care oferă un control asupra modului în care beneficiarii de prestaţii sociale utilizează fondurile primate ca ajutor. Îndică valoarea la care se ridică bunurile ce pot fi achiziţionate în baza acestuia
– bunurile ce pot fi achiziţionate în baza tichetelor – produse alimentare

3. Modalităţi de distribuire
3.1. Distribuirea tichetelor sociale va fi efectuată prin Direcţia de Asistenţă Socială pe bază de cerere, modelul cererii fiind aprobat prin H.C.L., la cerere fiind anexate:
– xerocopie B.I./C.I. beneficiar
– xerocopie cupon (cupoane) pensie

4. Dispoziţii finale
– Nu se pot cumpăra cu tichetele sociale ţigări sau băuturi alcoolice.
– Cheltuielile administrative ocazionate de distribuirea tichetelor sociale se suportă din bugetul local.

Petroşani, 19.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

ROMÂNIA ANEXA 2 LA HCL NR.333/2014
CONSILIUL LOCAL PETROŞANI
CERTIFICARE, PRIMAR
FLORIN TIBERIU IACOB- RIDZI

CERERE / DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru acordarea unor beneficii sociale constând în tichete sociale

Subsemnatul (a),
A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI

Nume şi prenume _________________________________________________
C.N.P.____ ____________ Act de identitate ______ Seria ________ Nr __________ Eliberat de _________________________ la data de ________________________.

A2. DOMICILIUL:
Strada _________________ Nr._____ Bloc ______ Scara ____ Etaj____ Ap. ____
Localitatea PETROȘANI Judeţul HUNEDOARA
Reședință:
Strada _______________ Nr.___ Bloc ____ Scara ____ Etaj____ Ap. ____
Localitatea PETROȘANI, Judeţul HUNEDOARA

B1. REPREZENTANT LEGAL ( se completează numai în cazul minorilor și al persoanelor cu dizabilităţi pentru care s-a numit un curator)

Nume şi prenume _____________________________________________________
C.N.P.___________________________ Act de identitate ______ Seria ________ Nr ______________
Eliberat de ______________________ la data de ____________________.

B2. DOMICILIUL REPREZENTANTULUI LEGAL:
Strada __________________ Nr.___ Bloc ___ Scara ___ Etaj____ Ap. ____
Localitatea PETROȘANI, Judeţul HUNEDOARA
Reședință:
Strada _______________________________ Nr._____ Bloc ______ Scara ____ Etaj____ Ap. ____
Localitatea PETROȘANI, Judeţul HUNEDOARA

• În nume propriu • În numele persoanei îndreptăţite

C. Vă rog a-mi aproba acordarea unor beneficii sociale constând în tichete sociale conform H.C.L. nr. _________________.

Menţionez că solicit tichetul social în calitate de *________________________________________ şi că venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii a fost de ___________________ lei.

D. La prezenta cerere anexez în xerocopie următoarele documente ( se va bifa în căsuţa din dreptul documentului ataşat):
• acte de identitate ( B.I./C.I., certificate de naştere minori)
• cupon pensie
• cupon sau adeverinţă V.M.G.,
• cupon alocaţie pt. susţinerea familiei
• certificat handicap + cupon indemnizaţie handicap
• carnet şomaj

Declar că mă oblig să aduc la cunoştinţă Direcţiei de Asistenţă Petroşani orice modificare a veniturilor realizate precum şi a informaţiilor privitoare la domiciliu declarate, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
Cunoscând prevederile Codului Penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau unei instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare, declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.

Data : Semnătura solicitantului

* se va trece categoria socială care poate beneficia de tichete sociale, de ex. pensionar, beneficiar de V.M.G., şomer, persoană cu dizabilităţi, etc.

Petroşani, 19.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed