Hotararea Consiliului Local nr. 331 din 19-11-2014

PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 4.000 LEI ÎN VEDEREA PREMIERII ELEVILOR SPORTIVI DE LA CLUBUL COPIILOR şI ELEVILOR PETROşANI şI A CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR, D-NA POPA ADRIANA, PENTRU REZULTATE DEOSEBITE OBŢINUTE LA CONCURSURILE SPORTIVE DIN ANUL 2014

HOTĂRÂREA NR. 331 /2014
Privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea premierii elevilor sportivi de la Clubul Copiilor şi Elevilor Petroşani şi a cadrului didactic îndrumător, d-na Popa Adriana, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive din anul 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea premierii elevilor sportivi de la Clubul Copiilor şi Elevilor Petroşani şi a cadrului didactic îndrumător, d-na Popa Adriana, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive din anul 2014;
Văzând rapoartele Biroului juridic, legislaţie, resurse umane, Direcţiei economice, Serviciului relaţii publice, cultură, relaţii externe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani,
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare;
În temeiul art.36, alin.2, lit.”b” şi „d”, alin.4, lit.”a”, alin.6, lit.”a”, pct.1, pct.5 şi pct.6, art.45, alin.2, lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea premierii elevilor sportivi de la Clubul Copiilor şi Elevilor Petroşani şi a cadrului didactic îndrumător, d-na Popa Adriana, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive din anul 2014.
Art.2. Suma va fi alocată din bugetul local, capitolul 67.02. „Cultură, recreere şi religie”.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Petroşani, Direcţiei economice, Serviciului relaţii publice, cultură, Clubului Copiilor Petroşani şi se transmite Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.

Petroşani,19.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed