Hotararea Consiliului Local nr. 330 din 19-11-2014

PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 2.500 LEI ÎN VEDEREA SĂRBĂTORIRII SFINTEI MARI MUCENIŢE VARVARA – OCROTITOAREA MUNICIPIULUI PETROşANI, ÎN DATA DE 4 DECEMBRIE 2014

HOTĂRÂREA NR.330/2014
Privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea sărbătoririi Sfintei Mari Muceniţe Varvara – Ocrotitoarea Municipiului Petroşani, în data de 4 decembrie 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Analizând Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea sărbătoririi Sfintei Mari Muceniţe Varvara – Ocrotitoarea Municipiului Petroşani, în data de 4 decembrie 2014;
Văzând rapoartele Direcţiei economice, Biroului juridic, legislaţie,resurse umane, Serviciului relaţii publice, cultură, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin 1, alin.2, lit.,,d”, alin.4, lit.,,a”, alin.6, lit.,,a”, pct.1, pct.4 şi ale art.45, alin.2, lit.,,a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi Sfintei Mari Muceniţe Varvara – Ocrotitoarea Municipiului Petroşani, în data de 4 decembrie 2014.
Art.2. Aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea organizării acestor manifestări.
Suma va fi alocată din bugetul local, cap. 67.02 ,,Cultură, recreere, religie”.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Petroşani, Direcţiei economice, Serviciului relaţii publice, cultură şi se transmite instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.
Petroşani, 19.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed