Hotararea Consiliului Local nr. 329 din 19-11-2014

PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI şI A NUMĂRULUI BURSELOR şCOLARE CARE SE VOR ACORDA ÎN ANUL şCOLAR 2014-2015 ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL PETROşANI

HOTĂRÂREA NR.329/2014
Privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor
acorda în anul şcolar 2014-2015 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul I al anului şcolar 2014-2015 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani;
Luând în considerare solicitările transmise Primăriei municipiului Petroşani de către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Colegiul economic „Hermes”, Colegiul tehnic „Dimitrie Leonida”, Colegiul National de informatica „Carmen Sylva”,Scoala Gimnaziala nr.7 Petrosani şi Şcoala Gimnaziala „I.G.Duca”;
Vazând rapoartele întocmite de către Direcţia economică şi Biroul juridic, legislaţie, resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Petroşani;
În conformitate cu dispoziţiile art.82 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările ulterioare şi art.4 din Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/7 octombrie 2011;
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.9 şi art.45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2011 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă un număr de 899 de burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Petroşani aferent anului şcolar 2014-2015 semestrul.I , după cum urmează:

Categorie bursa Nr.burse / luna Cuantum / lună
lei Valoare burse / luna
lei
Burse de performanta, din care : 21 80 1.680
– gimnazial 6 80 480
– liceal 15 80 1.200
Burse de merit, din care : 146 70 10.220
– gimnazial 60 70 4.200
– liceal 86 70 6.020
Burse de studiu, din care : 48 60 2.880
– gimnazial 28 60 1.680
– liceal 20 60 1.200
Burse de ajutor social, din care : 684 50 34.200
– gimnazial 582 50 29.100
– liceal 102 50 5.100
TOTAL, din care : 899 48.980
– gimnazial 676 35.460
– liceeal 223 13.520

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia economică, precum şi unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Petroşani.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei economice, instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Petroşani şi Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara.

Petroşani, 19.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed