Hotararea Consiliului Local nr. 328 din 19-11-2014

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2014 AL MUNICIPIULUI PETROSANI

HOTĂRÂREA NR.328/2014
Privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Vazand Nota de Fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani, privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014;
Având în vedere raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, referatul nr. 19752/17.11.2014 intocmit de a Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat ;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a” şi art.45 alin.2 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aproba rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 cu suma de 827.79 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli astfel incat totalul bugetului sa fie la venituri 113.146,20 mii lei si la cheltuieli 114.734,20 mii lei asa cum rezulta din anexa nr.1 la prezenta hotarare. Rectificarea bugetara se efectueaza astfel:
– In baza deciziei F-HD nr 469/11.11.2014 de rambursare a TVA, emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in urma careia se rectifica bugetul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Petrosani. Astfel se majorareaza Sectiunea de functionare la capitolul de venituri 36.10.50 „Alte venituri” cu suma de 827.79 mii lei si concomitent Sectiunea de dezvoltare la capitolul de cheltuieli 70.10 Servicii de dezvoltare publica,subcapitolul 70.10.04 Servicii si dezvoltare publica, art/alin70/71.01.01 din Lista de investitii la Cap. B.Lucrari noi a obiectivului” Alimentare cu energie electrica la obiectivul Dezvoltarea domeniului schiabil in zona turistica Parang” cu suma de 827.79 mii lei.Prin rectificarile efectuate in structura bugetului veniturilor proprii se majoreaza Sectiunea de dezvoltare la capitolul de venituri „Varsaminte din sectiunea de functionare ” cu suma de 827.79 mii lei si se diminueaza concomitent Sectiunea de functionare la capitolul de venituri „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare” tot cu suma de 827.79 mii lei.

Art.2. Aproba « Lista de investitii rectificata a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare .
Art.3.Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica si se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei economice şi Institutiei Prefectului- Judetul Hunedoara.

Petroşani,19.11. 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed