Hotararea Consiliului Local nr. 327 din 19-11-2014

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI PETROSANI

HOTĂRÂREA NR. 327/2014
Privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Văzând Nota de Fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2014;
Având în vedere raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani;
In baza : contractului nr. 8480/11.11.2014 incheiat cu Directia de Sanatate Publica a Judetului Hunedoara , referatului nr.19.482/12.11.2014, intocmit de Biroul de Management al Proiectelor cu Finantare Internationala si Achizitii Publice, referatului nr.19.435/12.11.2014, intocmit de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a” şi art.45 alin.2 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aproba rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri,Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 prin majorarea bugetului atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 1.026,67 mii lei astfel incat totalul bugetului sa fie 61.899,28 mii lei la venituri si 67.499,28 mii lei la cheltuieli, conform anexei nr.1, care face parte din hotărâre.
Rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri,Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 se efectueaza in baza :
– In baza contractului nr. 8480/11.11.2014 incheiat cu Directia de Sanatate Publica a Judetului Hunedoara, din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale se aloca in anul 2014 bugetului local suma de 1.000 mii lei in vederea finantarii lucrarilor de reparatii capitale la Spitalul de Urgenta Petrosani.
– S-a incasat suma de 26.67 mii lei reprezentand corectia financiara de 5 % la proiectul din fonduri europene« Sistem de supraveghere video in zona centrala a municipiului Petrosani », suma care se utilizeaza in continuare la proiectul din fonduri europene « Centrul National de Informare si Promovare Turistica in Municipiul Petrosani »,in baza referatului nr.19.482/12.11.2014, intocmit de Biroul de Management al Proiectelor cu Finantare Internationala si Achizitii Publice..Astfel se majoreaza :

VENITURI
Sectiunea de dezvoltare

CAPITOLUL 21.42.02.18.02. « Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale »cu suma de 1000 mii lei.

CAPITOLUL 21.42.02.20 « Subventii de la bugetul de stat » cu suma de 26,67 mii lei.

Total majorare venituri=1.026,67 mii lei.

CHELTUIELI
CAPITOLUL 66.02« Sanatate »,
Sectiunea de dezvoltare
Subcapitolul 66.02.06 « Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi »
-se majoreaza art /alin .51.02.28 « Transferuri din bugetele locale pt finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii » cu suma de 1000 mii lei

Total majorare capitol si subcapitol = 1000 mii lei

CAPITOLUL 87.02 « Alte actiuni economice »,
Sectiunea de dezvoltare
Subcapitolul 87.02.04 « Turism »
-se majoreaza art/alin.56.01.01 « Finantare nationala » cu suma de 10 mii lei
-se majoreaza art/alin/56.01.02 « Finantare externa nerambursabila » cu suma de 16,67 mii lei.

Total majorare capitol si subcapitol = 26,67 mii lei

– In baza referatului nr.19.435/12.11.2014, intocmit de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat,se efectueaza virari de credite astfel :

CAPITOLUL 74.02 Protectia mediului
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 74.02.05.02 « Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor »
-se majoreaza art /alin 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional cu suma de 200 mii lei
Subcapitolul 74.02.05.01 «Salubritate »
-se majoreaza art /alin 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional cu suma de 100 mii lei

Total majorare capitol si subcapitol = 300 mii lei

CAPITOLUL 81.02 Combustibili si energie
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 81.02.50 « Alte cheltuieli privind combustibili si energia »
-se diminueaza art /alin 40.03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de prêt si tarif cu suma de 300 mii lei

Total diminuare capitol si subcapitol =300 mii lei

CAPITOLUL 84.02 Transporturi
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 84.02.03.03 « Strazi »

-se majoreaza art /alin20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional cu suma de 200 mii lei
Total majorare capitol si subcapitol = 200 mii lei

CAPITOLUL 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 55.02« Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi »
-se diminueaza art /alin 30.01.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe cu suma de 200 mii lei

Total diminuare capitol si subcapitol =200 mii lei

CAPITOLUL 66.02 Sanatate
Sectiunea de dezvoltare
Subcapitolul 66.02.06 « Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi »
-se diminueaza art /alin .51.02.28 « Transferuri din bugetele locale pt finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii » cu suma de 310 mii lei

Total diminuare capitol si subcapitol =310 mii lei

CAPITOLUL 74.02 Protectia mediului
Sectiunea de dezvoltare
Subcapitolul 74.02.06 « Canalizarea si tratarea apelor reziduale »
-se majoreaza art/alin 55.01.42 « Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara » cu suma de 310 mii lei

Total majorare capitol si subcapitol = 310 mii lei

Art.2. Aproba Lista de investitii si Lista de Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare .
Art.3 .Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica si se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei economice şi Institutiei Prefectului- Judetul Hunedoara.
Petroşani,19.11. 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed