Hotararea Consiliului Local nr. 326 din 28-10-2014

PENTRU MODIFICAREA POZIŢIEI NR.23 DIN CAPITOLUL 70.02, SUBCAPITOLUL , B.SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE DIN CADRUL ART.2 AL HCL NR.296/2014 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI PETROşANI

HOTĂRÂREA NR.326/2014
Pentru modificarea poziţiei nr.23 din CAPITOLUL 70.02, Subcapitolul , B.Secţiunea de dezvoltare din cadrul art.2 al HCL nr.296/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani , dl. Florin Tiberiu Iacob – Ridzi , prin care se propune spre aprobare modificarea poziţiei nr.23 din CAPITOLUL 70.02, Subcapitolul , B.Secţiunea de dezvoltare din cadrul art.2 al HCL nr.296/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani;
Văzând raportul Direcţiei Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.36, alin. 2, lit.,,b’’ şi ,,d’’, alin. 4, lit. ,,a’’ , alin.6, lit.,,a’’, pct. 2 şi pct. 4, art.45, alin. 2, lit. ,,a’’ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă modificarea poziţiei nr.23 din CAPITOLUL 70.02, Subcapitolul , B.Secţiunea de dezvoltare din cadrul art.2 al HCL nr.296/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei economice, Direcţiei Tehnice şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,28.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed