Hotararea Consiliului Local nr. 325 din 28-10-2014

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI PETROSANI

HOTĂRÂREA NR. 325 /2014
Privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Vazand Nota de Fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2014,
Având în vedere raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani,
In baza a referatului nr 18.276/24.10.2014 al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Petrosani ,
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a” şi art.45 alin.2 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Aproba rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri,Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 , atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 515.20 mii lei astfel incat totalul bugetului sa fie 60.872,61 mii lei la venituri si 66.472,61 mii lei la cheltuieli, conform anexei nr.1.,care face parte din hotarare.

Art.2. Rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri,Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 se efectueaza in baza prevederilor :
 Referatului nr. 18.276/24.10.2014 al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Petrosani,in baza caruia se majoreaza cu 500 mii lei bugetul local in vederea finantarii programului”Programul national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte derulat conform O.U.G nr.18/2009” .Astfel se majoreaza capitolul de venituri 42.02.12 „Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit „cu suma de 500 mii lei si concomitent capitolul de cheltuieli 70.02 « Locuinte,servicii si dezvoltare publica », Sectiunea de dezvoltare ; Subcapitolul 70.02.50 «Alte cheltuieli cu locuinte,servicii si dezvoltare publica »,Titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice ,art/alin51/02.29 „Alte transferuri de capital intre institutii publice” tot suma de 500 mii lei.

Adresei nr. 18468/28.10.2014 a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Petrosani prin care se solicita includerea in bugetul local a sumelor incasate din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat.Astfel se majoreaza Sectiunea de dezvoltare prin cuprinderea la capitolul de venituri 39.02.07 « Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat » a sumei de 15.2 mii lei si concomitent se majoreaza tot in cadrul Sectiunii de dezvoltare capitolul de cheltuieli CAPITOLUL 80.02 « Actiuni generale economice »,la Sectiunea de dezvoltare, subcapitolul 80.02.01.06 « Prevenire si combatere inundatii si gheturi » Sectiunea de dezvoltare, pozitia nr.1 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014, obiectivul de investitii “Refacere infrastructura locala afectata de calamitati conform raportului de sinteza privind inundatiile din iulie 2014“ art/alin 71.03”Reparatii capitale aferente activelor fixe” cu suma de 10,70 mii lei.Se introduce pozitia nr.2 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014, obiectivul de investitii “DALI +PT -Refacere infrastructura locala afectata de calamitati conform raportului de sinteza privind inundatiile din iulie 2014“,art/alin 71.01.30 ”Alte active fixe” cu suma de 4,50 mii lei.
Se diminueaza Capitolul 55.02”Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi” cu suma de 11 mii lei,art/alin 30.01.01”Dobanzi aferente datoriei publice interne” si se majoreaza Capitolul 87.02 “Alte actiuni economice”,subcapitolul 87.02.04 “Turism”,art/alin 71.01.30”Alte active fixe”
Art.3. Aproba,Lista de investitii si Lista Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri rectificata a Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri,Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 , conform anexelor nr. 2 si 3 la prezenta hotarare .

Art.4.Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica si se va comunica Primarului municipiului Petrosani si Institutiei Prefectului- Judetul Hunedoara.

Petroşani,28.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed