Hotararea Consiliului Local nr. 323 din 23-10-2014

PRIVIND APROBAREA LINIILOR DE SUBVENțIONARE PRIORITARE ÎN DOMENIUL ASISTENțEI SOCIALE PENTRU ANUL 2015

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR.323 /2014
privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2015, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

Având în vedere nota de fundamentare a Primarului Municipiului Petroşani, prin care se propune aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2015, respectiv aprobarea unităţilor de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Petroșani;
Analizând raportul Direcției de Asistenţă Socială, raportul biroului juridic legislaţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani;
În conformitate cu:
– prevederile art. 1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
– prevederile art. 1 alin. (3) şi ale art. 5 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare,
In temeiul art. 36, alin. 1, art. 45, alin 1, din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Aprobă liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2015, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, se comunică Primarului municipiului Petroşani, Direcției de Asistenţă Socială şi se transmite Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.

PETROŞANI, 23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

ROMÂNIA ANEXA LA H.C.L. NR.323/2014
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

Liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile si fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, pentru anul 2015, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
FĂRĂ CAZARE CATEGORII DE PERSOANE
BENEFICIARE CATEGORII DE CHELTUIELI
ELIGIBILE
FĂRĂ CAZARE
Centre de zi care acordă unul sau mai multe dintre următoarele servicii: îngrijire personală şi supraveghere, recuperare şi terapii de recuperare, terapii ocupaţionale, asistență psihologică, educație nonformală /informală.

-copii cu risc de abandon familial şi/sau şcolar ce provin din familii aflate în dificultate, marginalizate social.
– copii separați sau cu risc de separare de părinți
-copii si persoane cu dizabilități
-persoane tinere care părăsesc sistemul de protecţie a copilului
1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistenţă socială: asistent social cu studii superioare, lucrător social, pedagog social, psihopedagog, psiholog;
2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;
3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei;
4. cheltuieli cu iluminatul;
5. cheltuieli pentru plata seviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;
6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate ( numai pentru centrele pentru copii) ;
7. cheltuieli cu obiectele de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate;
8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor;
9. cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate;
10. cheltuieli cu materialele pentru curăţenie pentru persoanele asistate;
11. cheltuieli pentru carburanţii şi lubrefianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială.

CU CAZARE
Centre rezidenţiale,
centrele care acordă
cazare mai mult
de 24 de ore persoane vârstnice aflate în situaţii de dificultate 1. 1.cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistenţă socială: asistent social, asistent medical, lucrător social;
2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;
3. cheltuiel pentru încălzirea şi prepararea hranei;
4. cheltuieli cu iluminatul;
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon;
6. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;
7. cheltuieli cu materialele pentru curăţenie pentru persoanele asistate;
8. cheltuieli pentru carburanţii şi lubrefianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială.

PETROŞANI, 23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed