Hotararea Consiliului Local nr. 321 din 23-10-2014

PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII IMOBILULUI SITUAT ÎN STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.19 A, CĂTRE CHIRIAşA CSISZER LUCREŢIA CARE A FORMULAT CERERE DE CUMPĂRARE ÎN BAZA LEGII NR.112/1995

HOTĂRÂREA NR.321/2014
Privind aprobarea vânzării imobilului situat în str. Tudor Vladimirescu, nr.19 A, către chiriaşa Csiszer Lucreţia care a formulat cerere de cumpărare în baza Legii nr.112/1995

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani , dl. Florin Tiberiu Iacob – Ridzi , prin care se propune aprobarea vânzării imobilului situat în str. Tudor Vladimirescu, nr.19 A, către chiriaşa Csiszer Lucreţia care a formulat cerere de cumpărare în baza Legii nr.112/1995, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare;
Văzând rapoartele Biroului juridic, legislaţie şi al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.112/1995, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi ale HGR nr. 20/1996, republicată,pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 ;
În temeiul art.36, alin.1, ainl.2, lit.,,c’’ şi art. 45, alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă vânzarea imobilului proprietate privată a municipiului Petroşani, situat în str. Tudor Vladimirescu, nr.19 A, către chiriaşa Csiszer Lucreţia, care a formulat cerere de cumpărare în baza Legii nr.112/1995.
Art.2. Aprobă preţul de vânzare a imobilului în sumă de 8.360 lei (fără TVA),stabilit de evaluator, prin raportul de evaluare nr.174/2014.
Art. 3. Împuterniceşte Primarul municipiului Petroşani să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunică Primarului municipiului Petroşani,Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, d-nei Csiszer Lucreţia şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petrosani,23.10.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed