Hotararea Consiliului Local nr. 320 din 23-10-2014

PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ TOTALĂ DE 24 MP, SITUAT ÎN STRADA AVIATORILOR

HOTĂRÂREA NR.320/2014
Privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp,
situat în strada Aviatorilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI:

Având în vedere Nota de fundamentare întocmitã de Primarul municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune aprobarea vânzãrii terenului în suprafaţã totală de 24 mp., situat în strada Aviatorilor;
Văzând rapoartele Biroului juridic , legislaţie şi Biroului cadastru, registru agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Petroşani;
Luând în considerare HCL nr.33/2012 precum şi raportul de evaluare nr. 13614/2011 prin care s-a stabilit valoarea terenului;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit.”c”, alin. 5, lit.”b”, art.45 alin.3 şi art.123 alin.3 si 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Aprobă vânzarea terenului în suprafaţă de 24 mp, notat în CF 63983 Petroşani, nr. cadastral, 2058, top. 434/160/1/a/f/1/2/b/2/2/b/2/34/2/4/71, situat în strada Aviatorilor, fiind proprietate privată a municipiului Petroşani.
Art.2. Proprietarul construcţiilor îşi va exercita dreptul de preemţiune în ceea ce priveşte cumpărarea în termen de 15 zile de la primirea notificării.
Art.3. Suprafaţa de teren propusă spre vânzare este prezentată în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Aprobă preţul de vînzare stabilit prin HCL 33/2012, prin care s-a stabilit valoarea terenului la 12,8 Euro/mp, fără TVA.
Art.5. Împuterniceşte pe domnul Primar Florin Tiberiu Iacob Ridzi să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, SPADPP, domnului Popa Toader şi se transmite Instituţiei Prefectului-judeţul Hunedoara.

Petrosani,23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed