Hotararea Consiliului Local nr. 319 din 23-10-2014

PRIVIND APROBAREA TRECERII IMOBILULUI – TEREN IN SUPRAFATA DE 121 MP. NOTAT IN CF 63828 PETROSANI, NR. CADASTRAL 63828 DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PETROSANI IN DOMENIUL PRIVAT AL ACESTUIA

HOTĂRÂREA NR.319/2014
privind aprobarea trecerii imobilului – teren in suprafata de 121 mp. notat in CF 63828 Petrosani, nr. cadastral 63828 din domeniul public al municipiului Petrosani in domeniul privat al acestuia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI;

Analizand Nota de fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune aprobarea trecerii imobilului – teren in suprafata de 121 mp. notat in CF 63828 Petrosani, din domeniul public al municipiului Petrosani in domeniul privat al acestuia;
Vazand rapoartele Biroului Juridic Legislatie, al Serviciului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, al Biroului Cadastru Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petrosani, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petrosani,
Luand in considerare faptul ca terenul in cauza nu face obiectul art. 36 al Legii nr. 18/1991 – Legea fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
In conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
În temeiul art. 36, alin (2), lit. c, alin. (5), lit. b, art. 45, alin. (3) si art. 123, alin. (1 ) si (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ulterioare.

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Aproba trecerea din domeniul public al municipiului Petrosani in domeniul privat al municipiului Petrosani a terenului in suprafata de 121 mp., teren notat in Cartea Funciara 63828 Petrosani, nr. cadastral 63828, in scopul concesionarii prin licitatie publica

Art.2. Prezenta hotarare se va comunica Primarului municipiului Petrosani, Serviciului Public Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primariei municipiului Petrosani si se va transmite Institutiei Prefectului- judetul Hunedoara.

Petrosani,23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed