Hotararea Consiliului Local nr. 318 din 23-10-2014

PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A 3 PARCELE DE TEREN CU SUPRAFETELE DE 29 MP, 41 MP SI 25 MP SITUATE IN STR. 1 DECEMBRIE 1918, BL.74, SC. 2, PARTER

HOTĂRÂREA NR.318/2014
privind aprobarea concesionarii prin negociere directa a 3 parcele de teren cu suprafetele de 29 mp, 41 mp si 25 mp situate in str. 1 Decembrie 1918, bl.74, sc. 2, parter

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI;

Avand in vedere Nota de fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune aprobarea concesionarii prin negociere directa a 3 parcele teren cu suprafetele de 29 mp, 41 mp si 25 mp situate in str. 1 Decembrie 1918;
Vazand rapoartele Biroului Juridic Legislatie, al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, al Biroului Cadastru Registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petrosani precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Petrosani ;
In conformitate cu prevederile art.15.lit.e din Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c, alin.(5). lit. b, art. 45 alin. (3) si art.123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Aproba concesionarea prin negociere directa a parcelei de teren S1= 29 mp situata in str. 1 Decembrie 1918, bl. 74, sc. 2, -parter in scopul extinderii spatiului comercial, catre Iordache Constantin Siminel-proprietarul acestuia.
Parcela de teren apartine domeniului privat al municipiului Petrosani, este inscrisa in Cartea Funciara nr. 63884, nr. cadastral 63884 si este prezentata in planul de situatie prezentat in Anexa 1, care face parte din prezenta hotarare.
Art.2. Aproba concesionarea prin negociere directa a parcelei de teren S2 = 41 mp situata in str. 1 Decembrie 1918, bl.74, sc. 2, parter in scopul extinderii unui spatiu comercial, catre SC Gesira Comimpex SRL -reprez. prin adm. Baciu Radu-proprietarul spatiului.
Parcela de teren apartine domeniului privat al municipiului Petrosani, este inscrisa in Cartea Funciara nr. 63879, nr. cadastral 63879 si este prezentata in planul de situatie prezentat in Anexa 2, care face parte din prezenta hotarare.
Art.3. Aproba concesionarea prin negociere directa a parcelei de teren S3= 25 mp situata in str. 1 Decembrie 1918, bl.74, sc. 2, parter in scopul extinderii unui spatiu comercial, catre Filip Florian – Adrian-proprietarul spatiului.
Parcela de teren apartine domeniului privat al municipiului petrosani, este inscrisa in Cartea Funciara nr. 63878, nr. Cadastral 63878 si este prezentata in planul de situatie prezentat in Anexa 3, care face parte din prezenta hotarare.
Art.4. Redeventele pentru cele trei parcele de teren mentionate se vor stabili prin negociere pentru fiecare amplasament in parte, pornind de la valoarea prevazuta de HCL 260/2013 si se vor achita trimestrial la incheierea fiecarui trimestru.
Art.5. Durata concesionarii este de 25 ani pentru fiecare amplasament, incepand cu data semnarii contractului de concesiune, cu posibilitatea prelungirii cu jumatate din durata initiala, prin acordul partilor.
Art.6. Imputerniceste Primarul Municipiului Petrosani sa constituie prin dispozitie comisia de negociere si sa semneze contractele de concesiune.
Art.7. Prezenta hotarare se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Serviciului Public Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Petrosani, d-lui Iordache Constantin Siminel, d-lui Baciu Radu, d-lui Filip Florian-Adrian si se va transmite Institutiei Prefectului- Judetul Hunedoara.

Petrosani,23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed