Hotararea Consiliului Local nr. 309 din 23-10-2014

PRIVIND APROBAREA ACHITĂRII TAXELOR DE BRANşAMENT LA ENERGIE ELECTRICĂ ÎN CUANTUM DE 1593,77 LEI PENTRU LOCUINŢA SITUATĂ ÎN STR. RADU ŞAPCĂ, NR.40, AP.2

HOTĂRÂREA NR.309/2014
privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 1593,77 lei pentru locuinţa situată în str. Radu Şapcă, nr.40, ap.2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI;

Analizând nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 1593,77 lei pentru locuinţa situată în str. Radu Şapcă, nr.40, ap.2;
Vazand rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat, Biroului juridic, legislatie, resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petrosani precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petrosani;
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.114/1996, Legea locuinţei, republicată, cu modificările ulterioare si ale Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificările si completarile ulterioare;
In temeiul art.36 alin. 2 lit „b” şi ,,d”, alin.6 lit „a”, pct.17 si art. 45 alin 1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publică locală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1593,77 lei pentru achitarea taxelor de branşament la energie electrică, pentru locuinţa proprietate privată a Municipiului Petroşani, situată în str. Radu Şapcă, nr.40, ap.2
Art.2 Suma alocată va fi suportată din bugetul local al Municipiului Petrosani, Capitolul 70.15 – Buget venituri proprii.
Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Petroşani, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi se va transmite Institutiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed