Hotararea Consiliului Local nr. 306 din 23-10-2014

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII şI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL PETROşANI”

HOTĂRÂREA NR.306//2014
Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,,Modernizare străzi în Municipiul Petroşani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul municipiului Petroşani, domnul Tiberiu Florin Iacob – Ridzi prin care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Modernizare străzi în Municipiul Petroşani”;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Biroului juridic, legislaţie şi resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani,precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare şi ale H.G.R. nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”b”, alin.6, lit.”a”, pct.11, pct.13 , art.45, alin.(2) lit. „e” şi art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorili tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Modernizare străzi în Municipiul Petroşani”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică, Primarului municipiului Petroşani, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi se transmite Instituţiei prefectului – judeţul Hunedoara.
Petroşani,23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed