Hotararea Consiliului Local nr. 305 din 23-10-2014

PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.10617/1999 ÎNCHEIAT CU S.C. TERMOFICARE S.A. PETROşANI

HOTĂRÂREA NR.305 /2014
Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10617/1999 încheiat cu S.C. Termoficare S.A. Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI;

Având în vedere Nota de Fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani prin care se propune Consiliului Local aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10617/1999 încheiat cu S.C. Termoficare S.A. Petroşani;
Luând în considerare adresa nr.17745 din 17 octombrie 2014, prin care S.C.Termoficare S.A. Petroşani solicită prelungirea duratei contractului de concesiune nr.10617/1999 ;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi al Biroului juridic, legislaţie, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petrosani,
În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările ulterioare şi ale art.10, alin.2 din Legea nr.325/2006 – Legea serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările ulterioare
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.”d”, alin.6, lit.,,a”, pct.14 şi 15, art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.10617/1999, încheiat cu S.C. Termoficare S.A. Petroşani, până la data de 01.04.2015.
Art. 2. Imputerniceşte pe dl. Director executiv Vişan Daniel Adinel să semneze actul adiţional, în sensul celor aprobate la articolul precedent.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, S.C.Termoficare S.A. Petroşani, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.
. Petroşani, 23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed