Hotararea Consiliului Local nr. 304 din 23-10-2014

PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI şI A STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI PETROşANI

HOTĂRÂREA NR. 304/ 2014
privind aprobarea modificarii organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere nota de fundamentare a Primarului municipiului Petroşani, dl Florin Tiberiu Iacob–Ridzi prin care se propune aprobarea modificarii organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani;
Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Petroşani precum şi avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 35.695/2014;
În conformitate cu prevederile art. 107, alin. 1, lit. „a” şi art.112, alin.1 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile art. XVI alin.1 din Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi precum şi prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „a” alin. 3, lit. „b” şi art.45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE :

ART.1 Aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, conform anexei nr. 1 (organigrama) şi anexei nr. 2 ( statul de funcţii), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, Biroului Juridic Legislaţie, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.
PETROŞANI, 23.10.2014

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed