Hotararea Consiliului Local nr. 302 din 23-10-2014

PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 67.000 LEI ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII ,,REVELIONULUI PENSIONARILOR 2015’’

HOTĂRÂREA NR.302 /2014
Privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 67.000 lei în vederea organizării ,,Revelionului Pensionarilor 2015’’

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani , dl. Florin Tiberiu Iacob – Ridzi , prin care se propune spre aprobare alocarea din bugetul local a sumei de 67.000 lei în vederea organizării ,,Revelionului Pensionarilor 2015’’;
Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie, resurse umane, Direcţiei economice, Serviciului relaţii publice, cultură, relaţii externe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.36, alin. 2, lit.,,b’’ şi ,,d’’, alin. 4, lit. ,,a’’ , alin.6, lit.,,a’’, pct. 2 şi pct. 4, art.45, alin. 2, lit. ,,a’’ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 67.000 lei în vederea organizării ,,Revelionului Pensionarilor 2015’’.
Art.2. Fiecare persoană participantă la ,,Revelionul Pensionarilor 2015” va contribui cu suma de 25 lei din valoarea meniului, sumă care va fi achitată la restaurantul unde urmează să se desfăşoare evenimentul.
Art.3. Pot participa la acest eveniment şi soţia/soţul/persoana însoţitoare care nu au calitatea de pensionar.
Art.4. Suma va fi alocată din bugetul local, capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere şi religie’’.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei economice, Serviciului relaţii publice, cultură, relaţii externe şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani, 23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed