Hotararea Consiliului Local nr. 301 din 23-10-2014

PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 5.000 LEI ÎN VEDEREA EDITĂRII şI TIPĂRIRII CĂRŢII ,,JIUL PETROşANI – 95 DE ANI DE MOMENTE DE GLORIE”, APARŢINÂND AUTORULUI GENU TUŢU

HOTĂRÂREA NR.301/2014
Privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea editării şi tipăririi cărţii ,,Jiul Petroşani – 95 de ani de momente de glorie”, aparţinând autorului Genu Tuţu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea editării şi tipăririi cărţii ,,Jiul Petroşani – 95 de ani de momente de glorie”, aparţinând autorului Genu Tuţu;
Văzând rapoartele Direcţiei economice, Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, Serviciului relaţii publice, cultură, externe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Luând în considerare avizul Comisiei special constituită pentru stabilirea publicaţiilor pentru care urmează să se acorde sprijin financiar;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare şi ale Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată ;
În temeiul art.36 alin.2, lit.,,d’’, alin. 4 lit.”a”, alin.6, lit.,,a’’, pct.1, pct.4 şi al art.45 alin.2 lit.,,a’’ din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea editării şi tipăririi cărţii ,,Jiul Petroşani – 95 de ani de momente de glorie”, aparţinând autorului Genu Tuţu.
Art. 2. Suma va fi alocată din bugetul local, cap 67.02.„ Cultură, recreere şi religie”.
Art. 3. Autorul va dona un număr de 20 de exemplare Primăriei Municipiului Petroşani.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Petroşani, Direcţiei economice, Serviciului Relaţii publice, cultură, relaţii externe, domnului Genu Tuţu şi se transmite Instituţiei Prefectului-judeţul Hunedoara.

Petroşani, 23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed