Hotararea Consiliului Local nr. 300 din 23-10-2014

PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI IMPRUMUTURILOR EXTERNE SI INTERNE AL MUNICIPIULUI PETROSANI PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2014

HOTĂRÂREA NR. 300/2014
Privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pentru trimestrul III al anului 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI;

Vazând Nota de Fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pentru trimestrul III al anului 2014 ;
Având în vedere raportul Directiei economice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petrosani;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.36, alin. 2, lit.,,b’’, alin.4, lit. ,,a’’, art. 45, alin. 2, lit. ,,a’’ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Aproba executia Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pentru trimestrul III al anului 2014, prezentat in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 –. Prezenta hotarâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei economice, se aduce la cunostinta publica si se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani, 23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed