Hotararea Consiliului Local nr. 298 din 23-10-2014

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2014 AL MUNICIPIULUI PETROSANI

HOTĂRÂREA NR.298/2014
Privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Vazand Nota de Fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani, privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014;
Având în vedere raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, referatul nr. 17251/13.10.2014 intocmit de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat si referatul nr.268/09.10.2014 intocmit de Clubul Sportiv Municipal Petrosani, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petrosani ;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a” şi art.45 alin.2 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aproba rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 cu suma de 1.307,50 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli astfel incat totalul bugetului sa fie la venituri 112.318,41 mii lei si la cheltuieli 113.906,41 mii lei asa cum rezulta din anexa nr.1 la prezenta hotarare. Rectificarea bugetara se efectueaza astfel:
– In baza deciziei F-HD nr 420/06.10.2014 de rambursare a TVA, emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in urma careia se rectifica bugetul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Petrosani. Astfel se majorareaza Sectiunea de functionare la capitolul de venituri 36.10.50 „Alte venituri” cu suma de 1.047,50 mii lei si concomitent Sectiunea de dezvoltare la capitolul de cheltuieli 70.10 Servicii de dezvoltare publica,subcapitolul 70.10.04 Servicii si dezvoltare publica, art/alin70/71.01.01, prin introducerea pozitiei nr.1 din Lista de investitii la Cap. B.Lucrari noi a obiectivului” Executie lucrari de constructie la obiectivul Dezvoltarea domeniului schiabil in zona turistica Parang” cu suma de 1.047,50 mii lei.Prin rectificarile efectuate in structura bugetului veniturilor proprii se majoreaza Sectiunea de dezvoltare la capitolul de venituri „Varsaminte din sectiunea de functionare ” cu suma de 1.047,50 mii lei si se diminueaza concomitent Sectiunea de functionare la capitolul de venituri „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare” tot cu suma de 1.047,50 mii lei.
-In baza referatului nr. 17251/13.10.2014 intocmit de a Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat se majoreaza capitolul de venituri 30.10.05 « Venituri din concesiuni si inchirieri »cu suma de 250 mii lei si concomitent capitolul de cheltuieli 70.10 Servicii de dezvoltare publica,subcapitolul 70.10.04 Servicii si dezvoltare publica, art/alin 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii „cu suma de 250 mii lei.
-In baza referatului nr268/09.10.2014 intocmit de Clubul Sportiv Municipal Petrosani se majoreaza bugetul cu suma de 10 mii lei.Astfel majorareaza Sectiunea de functionare la capitolul de venituri 43.10.09 „Subventii pentru institutiile publice” cu suma de 10 mii lei si concomitent capitolul de cheltuieli 67.10 Cultura,recreere si religie,Subcapitolul 67.10.05.01 « Sport »art/alin 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 10 mii lei

Art.2. Aproba « Lista de investitii rectificata a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare .
Art.3.Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica si se va comunica Primarului municipiului Petrosani, Directiei economice si Institutiei Prefectului- Judetul Hunedoara.

Petroşani,23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed