Hotararea Consiliului Local nr. 297 din 23-10-2014

PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.1 LA HCL NR.273/2014 PENTRU MODIFICAREA ART.1 AL HCL NR.2/2014 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHIDEREA EXERCIŢIULUI BUGETAR AL ANULUI 2013

HOTĂRÂREA NR.297/2014
Privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.273/2014 pentru modificarea art.1 al HCL nr.2/2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI;

Vazand Nota de Fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.273/2014 pentru modificarea art.1 al HCL nr.2/2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2013;
Având în vedere raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petrosani;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a” şi art.45 alin.2 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.Se modifica Anexa nr.1 la HCL nr.273/2014 pentru modificarea art.1 al HCL nr.2/2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2013, in valoare de 5.600 mii lei, rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2013, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de dezvoltare. Astfel excedentul neutilizat pana la aceasta data , se va utiliza conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica si se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei economice şi Instituţiei Prefectului- Judetul Hunedoara.

Petroşani.23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed