Hotararea Consiliului Local nr. 296 din 23-10-2014

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI PETROSANI

HOTĂRÂREA NR.296/2014
Privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Vazand Nota de Fundamentare a Primarului Municipiului Petrosani privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2014;
Având în vedere raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petrosani ;
In baza adreselor nr.18963/03.10.2014si 10322/2014 ale Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara,a referatului nr. 17184/13.10.2014 intocmit de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Petrosani ,a referatului nr.268/09.10.2014 intocmit de Clubul Sportiv Municipal Petrosani,a adresei nr.17316/14.10.2014 intocmita de Directia de Sanatate Publica a judetului Hunedoara,a referatului nr.3450/09.10.2014 intocmit de C.E.B Colegiul National Mihai Eminescu Petrosani, ,a referatului nr.1.258/10.10.2014 intocmit de C.E.B Gradinita P.P nr 3 Petrosani ,a referatelor nr.13.595/26.08.2014 si nr.17723/17.10.2014,intocmite de Directia tehnica, precum si a referatului nr.17.191/13.10.2014 intocmit de Serviciul de Urbanism si Amenajrea Teritoriului ,
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a” şi art.45 alin.2 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aproba rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri,Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 prin majorarea bugetului atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 807.35 mii lei astfel incat totalul bugetului sa fie 60.357,41 mii lei la venituri si 65.957,41 mii lei la cheltuieli, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri,Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 se efectueaza in baza :
-Adresei nr.18963/03.10.2014 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara, prin care se suplimenteaza sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 cu suma de 658 mii lei ,in vederea punerii in siguranta a unor lucrari hidrologice cu rol de aparare impotriva inundatiilor ,precum si pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitatilor produse.Astfel se majoreaza la Sectiunea de functionare veniturile bugetului local 11.02.06 « Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale » cu suma de 658 mii lei si concomitent capitolul de cheltuieli CAPITOLUL 80.02 « Actiuni generale economice »,la Sectiunea de dezvoltare, subcapitolul 80.02.01.06 « Prevenire si combatere inundatii si gheturi » prin introducerea pozitiei nr. 1 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 a obiectivului de investitii « Refacere infrastructura locala afectata de calamitati conform Raportului de sinteza privind inundatiile din iulie 2014 »in valoare de 658 mii lei.
Prin rectificarile efectuate in structura bugetului local se majoreaza Sectiunea de dezvoltare la capitolul de venituri „Varsaminte din sectiunea de functionare ” cu suma de 658 mii lei si se diminueaza concomitent Sectiunea de functionare la capitolul de venituri „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare” tot cu suma de 658 mii lei.
-Adresei nr.19.322/08.10.2014 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara, prin care se suplimenteaza sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 cu suma de 105 mii lei, precum si sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 43 mii lei Astfel se majoreaza la Sectiunea de functionare , veniturile bugetului local 11.02.06 « Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale » cu suma de 105 mii lei, precum si 04.02.04 « Sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale » cu suma de 43 mii lei. Concomitent cu majorarea veniturilor bugetului local se vor majora si cheltuielile bugetului local dupa cum urmeaza .Aceste sume vor fi utilizate conform :
– referatului nr.17.184/13.10.2014 Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Petrosani
– referatului nr.268/09.10.2014 intocmit de Clubul Sportiv Municipal Petrosani
– referatului nr.3.450/09.10.2014 intocmit de C.E.B Colegiul National Mihai Eminescu Petrosani
– referatului nr.1.258/10.10.2014 intocmit de C.E.B Gradinita P.P nr 3 Petrosani .
CAPITOLUL 65.02 Invatamant
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 65.02.04.01.07 CEB « Colegiul National Mihai Eminescu Petrosani »
-se majoreaza art /alin20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 15 mii lei

Total majorare subcapitol =15 mii lei

Subcapitolul 65.02.03.01.04 CEB «Gradinita P.P nr 3 Petrosani»
-se majoreaza art /alin20.02 Reparatii curente cu suma de 20 mii lei

Total majorare subcapitol =20 mii lei
Total majorare capitol =35 mii lei

CAPITOLUL 67.02 Cultura,recreere si religie
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 67.02.05.01 « Sport »
-se majoreaza art /alin 40.30 Alte subventii cu suma de 10 mii lei

Total majorare capitol si subcapitol =10 mii lei

CAPITOLUL 74.02Protectia mediului
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 74.02.05.02 « Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor »
-se majoreaza art /alin 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional cu suma de 79 mii lei
Subcapitolul 74.02.05.01 «Salubritate »
-se majoreaza art /alin 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional cu suma de 24 mii lei

Total majorare capitol si subcapitol =103 mii lei

-Referatului intocmit de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Petrosani care solicita majorarea bugetului local cu suma de 1.35 mii lei ca urmare a derularii proiectului « Proiectare DALI pentru obiectivul Reabilitare termica Gradinita cu program normal nr.2 municipiul Petrosani »,in care Municipiul Petrosani prin Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat este partener local conform Acordului de Finantare nr.48/09.07.2014 cu Programul Natiunilor Unite Pentru Dezvoltare .Astfel se majoreaza Sectiunea de functionare prin cuprinderea la capitolul de venituri 37.02.01 «Donatii si sponsorizari » a sumei de 1.35 mii lei si concomitent capitolul de cheltuieli 70.02 „Locuinte ,servicii si dezvoltare publica”,la Sectiunea de dezvoltare subcapitolul 70.02.50 „Alte cheltuieli cu locuinte,servicii si dezvoltare publica”prin modificarea Listei de investitii ,cap.C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 dupa cum urmeaza:
– se majoreaza pozitia nr.17 in lista,obiectiv de investitii « Proiectare DALI pentru obiectivul Reabilitare termica Gradinita cu program normal nr.2 Municipiul Petrosani » in suma de 1.35 mii lei

Prin rectificarile efectuate in structura bugetului local se majoreaza Sectiunea de dezvoltare la capitolul de venituri „Varsaminte din sectiunea de functionare ” cu suma de 1.35 mii lei si se diminueaza concomitent Sectiunea de functionare la capitolul de venituri „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare” tot cu suma de 1.35 mii lei.

Mentionam ca din adresa nr.19.322/08.10.2014 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara ,nu se poate include in bugetul local pozitia nr.1in valoare de 1.003 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor si municipiilor intrucat nu s-a alocat cprespunzator si plafon de salarii .Astfel aceste sume se vor cuprinde in buget doar dupa comunicarea deciziei Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara de majoare a plafonului de salarii si vor face obiectul unei rectificari viitoare.

Art.2. Aproba rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri,Articole de Cheltuieli Subcapitole si Paragrafe pe anul 2014 prin virari de credite bugetare intre capitolele de cheltuieli conform art .49 alin.(4) si (7) din Legea 273/2006 a finantelor publice locale,astfel incat totalul bugetului sa ramana neschimbat dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL 51.02 « Autoritati si actiuni externe »

Subcapitolul 51.02.01.03 «Autoritati executive si actiuni externe »
B.Sectiunea de dezvoltare

-se diminueaza pozitia nr.2 din Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 a obiectivului de investitii cu suma de 29 mii lei
– se diminueaza pozitia nr.3 din Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 a obiectivului de investitii cu suma de 7 mii lei
Total diminuare capitol si subcapitol =36 mii lei

CAPITOLUL 66.02 « Sanatate »

Subcapitolul 66.02.06.01 «Spitale generale »
B.Sectiunea de dezvoltare

-se diminueaza art/alin 51.02.28 ”Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii”cu suma de 190 mii lei;

Total diminuare capitol si subcapitol =190 mii lei

CAPITOLUL 70.02 « Locuinte,servicii si dezvoltare publica »

Subcapitolul 70.02.50 «Alte cheltuieli cu locuinte,servicii si dezvoltare publica »
B.Sectiunea de dezvoltare
– se diminueaza pozitia nr. 1 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 obiectivul de investitii”Asistenta tehnica Dezvoltarea domeniului schiabil”cu suma de 90 mii lei

-se elimina pozitia nr.3 din Lista de investitii, ,cap B Lucrari noi, a obiectivului de investitii in suma de 100 mii lei;
-se diminueaza pozitia nr.1 din Lista de investitii, ,cap B Lucrari noi, a obiectivului de investitii in suma de 100 mii lei;

-se majoreaza pozitia nr.2 din Lista de investitii, ,cap B Lucrari noi, a obiectivului de investitii”Alimentare cu energie electrica pentru obiectivul Dezvoltarea domeniului schiabil in zona turistica Parang” cu suma de 600 mii lei

– se diminueaza pozitia nr. 10 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 obiectivul de investitii”Achizitie teren cimitir langa Biserica Sf. Ghe. Salatruc”cu suma de 15 mii lei
-se elimina pozitia nr. 11 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 obiectivul de investitii” Achizitie teren cimitir”in valoare de 80 mii lei

-se introduce pozitia nr. 18 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 obiectivul de investitii”Elaborare DALI Cresterea eficientei energetice in scolile si gradinitele din Municipiul Petrosani”in valoare de 8 mii lei
-se introduce pozitia nr. 19 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 obiectivul de investitii”DALI Cresterea eficientei energetice in institutiile publice ale administratiei locale, din Municipiul Petrosani”in valoare de 6 mii lei
-se introduce pozitia nr. 20 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 obiectivul de investitii Actualizare DALI privind Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Petroşani ”in valoare de 5 mii lei
-se introduce pozitia nr. 21 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 obiectivul de investitii” Elaborare DALI privind Creşterea eficientei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Petroşani”in valoare de 6 mii lei
-se introduce pozitia nr. 22 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 obiectivul de investitii” Elaborare DALI privind Reabilitarea şi modernizarea spatiului public urban din parcul central Carol Schreter al municipiul Petroşani”in valoare de 6 mii lei
-se introduce pozitia nr. 23 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 obiectivul de investitii” Elaborare DALI privind Reabilitarea şi modernizarea „Cinematografului 7 Noiembrie”in valoare de 6 mii lei
-se introduce pozitia nr. 24 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 obiectivul de investitii” Elaborare DALI privind Reabilitarea clădirii Grădiniţei cu program normal nr. 5 din Petroşani şi transformarea unor spaţii din interiorul acesteia în Creşă pentru copii antepreşcolari ”in valoare de 6 mii lei
-se introduce pozitia nr. 25 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 obiectivul de investitii” Actualizare DALI Consolidare şi modernizare anexe Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida ”in valoare de 5 mii lei

Total majorare subcapitol = 263 mii lei

Subcapitolul 70.02.06«Iluminat »
B.Sectiunea de dezvoltare
-se introduce pozitia nr. 1 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 obiectivul de investitii” Elaborare DALI privind Modernizarea iluminatului public în municipiul Petroşani”in valoare de 6 mii lei

Total majorare subcapitol = 6 mii lei

Total majorare capitol = 269 mii lei

CAPITOLUL 80.02 « Actiuni generale economice »
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 80.02.01.06 « Prevenire si combatere inundatii si gheturi »
-se diminueaza art /alin20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional cu suma de 130 mii lei

Total diminuare capitol si subcapitol =130 mii lei

CAPITOLUL 84.02 « Transporturi »
Sectiunea de functionare
Subcapitolul 84.02.03.03 « Strazi »
-se majoreaza art /alin20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional cu suma de 130 mii lei

Sectiunea de dezvoltare
Subcapitolul 84.02.03.03 « Strazi »
-se elimina pozitia nr 4 din Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 a obiectivului de investitii „D.A.L.I +PT Reabilitare strada Maleia ,General Vasile Milea si Piscului” in valoare de 50 mii lei
-se elimina pozitia nr 3 din Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 a obiectivului de investitii „D.A.L.I +PT Reabilitare trecere la nivel cu calea ferata str. Timisoara” in valoare de10 mii lei
-se diminueaza pozitia nr.1 din Lista de investitii, ,cap B Lucrari noi, a obiectivului de investitii cu suma de 25 mii lei;

Total majorare capitol si subcapitol =45 mii lei
CAPITOLUL 87.02 « Alte actiuni »

Subcapitolul 87.02.04 «Turism »
B.Sectiunea de dezvoltare

-se introduce pozitia nr. 1 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 obiectivul de investitii” Elaborare SF privind Valorificarea durabilă a resurselor din zonele turistice Brădet şi Parâng”in valoare de 6 mii lei
-se introduce pozitia nr. 2 in Lista de investitii,cap C Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 a obiectivului de investitii in suma de 36 mii lei
Total majorare capitol si subcapitol =42mii lei

Art.3. Aproba Lista de investitii si Lista Alte cheltuieli de investitii si achizitii de bunuri din bugetul local pe anul 2014 conform anexelor nr. 2 si 3 la prezenta hotarare .

Art.4.Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica si se va comunica Primarului municipiului Petrosani, Directiei economice si Institutiei Prefectului- Judetul Hunedoara.

Petroşani,23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed