Hotararea Consiliului Local nr. 295 din 23-10-2014

PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI DURBACĂ EUSEBIU BEBI ÎN FUNCŢIA DE CONSILIER LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 295/2014
Privind validarea domnului DURBACĂ EUSEBIU BEBI
în funcţia de consilier local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune validarea d-lui Durbacă Eusebiu Bebi in funcţia de consilier local precum şi includerea acestuia în comisiile de specialitate ale Consiliului Local;
Luând în considerare raportul comisiei de validare prin care se propune validarea următorului supleant, întrunind condiţiile cerute de lege privind susţinerea formaţiunii politice din care face parte;
Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizul comisiei juridice din cadrul Consiliului Local ;
În temeiul art.31, alin.3, art.36, alin.9 şi art.45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Validează mandatul de consilier local al domnului DURBACĂ EUSEBIU BEBI.
Art. 2. Domnul consilier local Durbacă Eusebiu Bebi, va face parte din Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi din Comisia pentru urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi ecologie.
Art.3.Hotărârea poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Petroşani, d-lui Durbacă Eusebiu Bebi şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.
Petroşani,23.10.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed