Hotararea Consiliului Local nr. 293 din 23-10-2014

PRIVIND DECLARAREA CA VACANT A MANDATULUI DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR.293/2014
PRIVIND DECLARAREA CA VACANT A MANDATULUI DE VICEPRIMAR
AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de Fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi privind declararea ca vacant a mandatului de Viceprimar al Municipiului Petroşani;
Luând în considerare cererea de demisie a d-nei consilier local Niţă Dorina Veronica, înregistrată la Primăria Municipiului Petroşani sub nr.15353/2014;
Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizul comisiei juridice din cadrul Consiliului Local ;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului României nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, precum şi ale Hotărârii Consiliului Local nr.18/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.36, alin. 9 şi ale art.45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Ia act de demisia d-nei Niţă Dorina Veronica din funcţia de Viceprimar al Municipiului Petroşani şi declară mandatul vacant.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petrosani, d-nei Niţă Dorina Veronica şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani, 23.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed