HCL nr. 348/2013

HOTĂRÂREA NR. 348/2013
privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a Municipiului Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a Municipiului Petroşani;
Văzând că a fost îndeplinită procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Luând în considerare raportul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Biroului juridic, legislaţie, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art.6 alin. (3), (5) si art.13 din Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice si art.51 alin. (2) din OG nr.43/1997, republicata, privind regimul drumurilor,cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36, alin (1) si (9) art.45, alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietatii publice/private a Municipiului Petroşani de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, autorizaţi in condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, se va face in condiţiile stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Art.2. (1) Exercitarea dreptului de acces conform art.1, se va face numai dupa încheierea unui contract în formă autentică, între municipiul Petroşani în calitate de titular al dreptului de proprietatea publică/privată asupra imobilelor-terenuri/canalizatii subterane si furnizorul retelei de comunicatii electronice autorizat, căruia i s-a eliberat un certificat de urbanism pentru realizarea lucrarilor prevazute de Legea nr.154/2012 si care a solicitat incheierea contractului.
(2) Contractul încheiat in forma autentică, va urma modelul contractului – cadru stabilit de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi va conţine în mod obligatoriu, urmatoarele clauze:
a) durata contractului este de 15 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor;
b) zonele în care este permis accesul, respectiv în care se execută lucrările de reţele de comunicatii electronice, lungimea reţelelor ce urmează a fi executate/folosite pe domeniul public sau privat al municipiului, precum şi metodele de lucru ce urmează să fie folosite (cele stabilite
prin certificatul de urbanism eliberat de Primaria Municipiului Petroşani), planurile de situaţie anexa (cele de la certificatul de urbanism);
c) pretul pentru folosinta terenului ocupat prin instalarea, existenţa şi funcţionarea elementelor de comunicatii electronice care fac obiectul lucrărilor de reţele de comunicatii electronice, este de 1,5 lei/ml./an.
d) pretul stabilit conform literei c) se constituie venit la bugetul local.
(3) In cazul in care, pe parcursul derulării contractului intervin schimbări care conduc la modificarea lungimii retelelor, părtile vor proceda la actualizarea clauzelor contractuale, prin incheiere de acte aditionale in forma autentică la contractele iniţiale.
Art.3. Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, intretinerea, utilizarea, inlocuirea sau mutarea oricaror elemente ale retelelor de comunicatii electronice, se sanctionează conform prevederilor Legii nr.50/1991 republicată, actualizată şi a celorlalte prevederi legale aplicabile in acest caz.
Art.4. Se imputerniceste Directorul executiv al S.P.A.D.P.P.să semneze, în numele şi pentru Municipiul Petroşani, contractul de acces pe proprietatea publică/ privată a unităţii administrativ teritoriale in vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicatii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare sustinerii acestora, în forma autentică.
Art 5. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică reţelelor de comunicaţii electronice aparţinând Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Petroşani, ANCOM, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat,Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Instituţiei Prefectului-judeţul Hunedoara.

Petroşani,28.11.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
POSTOLACHE COSTEL SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed