HCL 333 /17.12.2015

Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parti in suprafata de 280 mp din activul„Cladire sediu administrativ”,
situat in str.Constructorul, nr.14

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI

Avand in vedere Proiectul de hotărâre nr.345/2015 şi Expunerea de motive nr.20883/2015 a Primarului municipiului Petrosani, d-ul Florin Tiberiu Iacob Ridzi si Studiul de oportunitate intocmit de Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parti in suprafata de 280 mp din activul “’Cladire sediu administrativ”, situat in str.Constructorul, nr.14;
Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie nr.20950/2015, Raportul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr.20915/2015, Raportul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat nr.20862/2015, Avizul comisiei juridice nr.21396/2015, avizul comisiei pentru buget nr.21253/2015, avizul comisiei pentru servicii publice nr.21340/2015,avizul comisiei pentru urbanism nr.21375/2015,
In conformitate prevederile art.3, art.5, lit.b din Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, a H.G.R. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.54/2006 , precum si ale art. 3, alin.2, art.42, alin.4, art.80 si art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru pentru elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c, alin.(5) lit. a, art. 45, alin.(3) si art.123, alin.(1)si (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :

Art.1.Aproba Studiul de oportunitate prezentat in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Aproba concesionarea prin licitatie publica a unei parti in suprafata 280 mp din activul „Cladire sediu administrativ”, situat in str.Constuctorul, nr.14, notat in “Inventarul domeniului public “la numarul 477. Imobilul este notat in C.F. nr.2230, nr.topo (720/1a/3a/1)/a/1a/5.
Art.3.Cuantumul redeventei de la care va porni licitatia este de 14.400 Ron/an, conform „Nota de fundamentare – Estimare redeventa activ Cladire sediu administrativ”, nr. 20868/10.12.2015 intocmita de evaluatorul autorizat.
Art.4.Durata concesionarii este de 25 ani incepind cu data semnarii contractului de concesiune, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul partilor.
Art.5.Imputerniceste Primarul Municipiului Petrosani sa constituie prin dispozitie comisia de licitatie si sa semneze contractul de concesiune.
Art.6.Prezenta Hotarare a Consiliului Local poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.7.Prezenta hotarare se va comunica Primarului municipiului Petrosani, Directiei Publice Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primariei municipiului Petrosani, si se va transmite Institutiei Prefectului- judetul Hunedoara.

Petrosani,17.12.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
PETRU DRĂGOESCU SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed