HCL 331 /17.12.2015

Privind aprobarea prelungirii valabilitatii documentatiei “PLAN URBANISTIC GENERAL”( P.U.G.) al municipiului Petrosani si al localitatilor componente: Dalja Mare, Dalja Mica, Pestera si Slatinioara

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI;

Analizand Proiectul de hotărâre nr.344/2015 şi Expunerea de motive nr. 20.849/09.12.2015 a Primarului municipiului Petrosani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune aprobarea prelungirii valabilitatii documentatiei: PLAN URBANISTIC GENERAL ( P.U.G.) nr. 96/1999;
Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie nr.20931/2015, Raportul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr.20863/2015, Avizul comisiei juridice nr.21394/2015, avizul comisiei pentru buget nr. 21251/2015,avizul comisiei pentru servicii publice nr.21338/2015, avizul comisiei pentru urbanism nr.21373/2015;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 303/27.11.2015 pentru modificarea art.46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare , a art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 85/2012 pentru modificarea alin.( 1^3) al art.46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si ale art. 3, alin.2, art.42, alin.4, art.80 si art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru pentru elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c, alin.(5). Lit.c si art. 45 alin. (2) lit.e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Aprobă prelungirea valabilitatii documentatiei: “PLAN URBANISTIC GENERAL”( P.U.G.) nr. 96/1999 al municipiului Petrosani si al localitatilor componente: Dalja Mare, Dalja Mica, Pestera si Slatinioara, elaborat de URBANPROIECT Bucuresti.
Art.2.Termenul de valabilitate al PLANULUI URBANISTIC GENERAL al municipiului Petrosani va fi pana la 30.12.2018.
Art. 3. Prezenta Hotarare a Consiliului Local poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta Hotarare se va comunica: Primarului municipiului Petrosani, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Petrosani, si se va transmite Institutiei Prefectului- Judetul Hunedoara.
Petrosani,17.12.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
PETRU DRĂGOESCU SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed