HCL 329 /17.12.2015

Privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.343/2015 şi Expunerea de motive nr.20845/2015, întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob- Ridzi, prin care se propune aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social;
Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie nr.20907/2015,Raportul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat nr. 20401/2015, Avizul comisiei juridice nr.21392/2015, avizul comisiei pentru buget nr.21248/2015, avizul comisiei pentru servicii publice nr.21336/2015, avizul comisiei pentru sănătate nr.21488/2015;
În conformitate cu prevederile art. 6, alin.7 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, ale art.13, alin.2 din Legea nr.208/1997, privind cantinele de ajutor social, ale Hotărârii Consiliului Local nr.193/2014 privind aprobarea metodologiei pentru efectuarea unor activităţi gospodăreşti de către persoanele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social,precum şi ale art.3, alin.2, art.42, alin.4, art.80 şi art.82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.36, alin.1, alin.2, lit.,,b”, alin.9, art.45 alin.1, din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data adoptării prezentei se abrogă prevederile HCL 378/2014.
Art.3. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică Primarului Municipiului Petroşani, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei de Asistenţă Socială şi se transmite Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara.
Petroşani,17.12.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
PETRU DRĂGOESCU SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed