HCL 282 /29.10.2015

Privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2016, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.297/2015 şi Expunerea de motive nr.16890/2015 întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, prin care se propune aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2016, respectiv aprobarea unităţilor de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Petroșani;
Văzând faptul că a fost parcursă procedura prevăzută de art.1, art.4, art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
Analizând raportul Direcției de Asistenţă Socială nr.9/4559/2015, raportul biroului juridic legislaţie nr.17767/2015 din cadrul Primăriei municipiului Petroşani precum şi avizul comisiei juridice nr.18255/2015, avizul comisiei pentru buget nr 18160/2015, avizul comisiei pentru servicii publice nr.18203/2015, avizul comisiei pentru sănătate nr.18390/2015;
În conformitate cu:
– dispozițiile art. 1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
– dispozițiile art. 1 alin. (3) şi ale art. 5 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
– dispozițiile anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare;
– dispozițiile Ordinului 1685/2015 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile si fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, pentru anul 2015, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială).
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, art. 45, alin 1, din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Hotărârea se poate contesta la Tribunalul Hunedoara, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, se comunică Primarului municipiului Petroşani, Direcției de Asistenţă Socială şi se transmite Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.
Petroşani,29.10.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
PETRU DRĂGOESCU SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed