HCL 267 /28.09.2015

Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor iunie 2015-august 2015
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.276/2015 şi Expunerea de motive nr.15082/2015, întocmită de Primarul municipiului Petroşani, dl.Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor iunie 2015-august 2015;
Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie nr.15093/2015, raportul Directiei economice nr.15073/2015,
În conformitate cu prevederile art.105, alin.2, lit.”f” din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Anexa la HG nr..569/2015, pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat şi ale art.1 şi 2 din Instrucţiunile Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit.”d”, alin. (6), lit.”a”, pct.1 şi lit.”b” şi ale art. 45, alin. (2), lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă decontarea sumei de 1.884 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru personalul didactic de la Colegiul Naţional,,Mihai Eminescu”, care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, pentru deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, aferente lunilor iunie 2015-august 2015.
Art.2.Se aprobă decontarea sumei de 1.172 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru personalul didactic de la Grădiniţa P.P.3 care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, pentru deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, aferente lunilor iunie 2015-august 2015.
Art.3.Se aprobă decontarea sumei de 1.081 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru personalul didactic de la Colegiul Economic ,,Hermes”, care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, pentru deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, aferente lunilor iunie 2015-august 2015.
Art.4.Se aprobă decontarea sumei de 2.088 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru personalul didactic de la Colegiul Tehnic,,Dimitrie Leonida”, care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, pentru deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, aferente lunii iunie 2015.
Art.5.Se aprobă decontarea sumei de 3.185 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru personalul didactic de la Colegiul Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva”, care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, pentru deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, aferente lunilor iunie 2015-august 2015.
Art.6.Se aprobă decontarea sumei de 732 lei reprezentând cheltuieli de transport pentru personalul didactic de la Şcoala Gimnazială ,,I.G.Duca”Petroşani ,care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, pentru deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, aferente lunilor iunie 2015-august 2015.
Art.7.Se aprobă decontarea sumei de 277 lei reprezentând cheltuieli de transport pentru personalul didactic de la Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroşani ,care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, pentru deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi retur, aferente lunilor iunie 2015-august 2015.
Art.8. Sumele se vor aloca din bugetul local, cap. 65.02. – „Învăţământ”.
Art.9.Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei economice, unităţilor de învăţământ nominalizate şi se va transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,28.09.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
CONSTANTIN LUPU SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed