HCL 266 /28.09.2015

 

Pentru modificarea DOCUMENTULUI DE POZIŢIE(DP) PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL HUNEDOARA”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.277/2015 şi Expunerea de motive nr.15084/2015, întocmită de primarul municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune modificarea Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor în judeţul Hunedoara”;
Luând in considerare:
-prevederile HCL257/2013, pentru aprobarea Documentului de Pozitie (DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara”, împreuna cu celelalte unitati administrativ teritoriale de pe raza judetului Hunedoara la Asociatia de dezvoltare intercomunitara “Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Hunedeoara”;
-Intentia unitatilor adiministrativ teritoriale din zona Vaii Jiului de a implementa un mecanism financiar de plată pentru contravaloarea serviciului de salubritate prin aplicarea taxei.
-adresa Ministerului Fondurilor Europene – Autoritatea de management POS Mediu nr 11801/25.08.2015 prin care se solicita modificarea Documentului de pozitie pentru implementarea proiectului “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL HUNEDOARA”, pentru conformarea conditiilor de eligibilitate aferente proiectelor derulate prin POS Mediu Axa prioritară 2 – Sector managementul deşeurilor / reabilitarea terenurilor poluate istoric.
Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie nr.15101/2015 şi raportul Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat nr.15140/2015;
În conformitate cu dispoziţiile art.7, alin.13 din Legea nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, ale art.1, alin.2, art.2, alin.1, art.6 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006, republicată, ale art.8, alin.1, alin.2, din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare şi ale art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.36 alin.1 si alin.2 lit.,,b”, ,,d” si ,,e”, alin. 6, lit.,,a”, pct.14 şi art.45, alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art 1. Se modifică Documentul de Pozitie pentru implementarea proiectului “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL HUNEDOARA” astfel :
Art 14 alin 1 se va modifica astfel :
,, Art. 14. – (1) Tarifele si taxele initiale, precum şi mecanismele de ajustare ulterioare se stabilesc în urma licitatiilor publice, conform următoarelor principii generale:
– acoperirea tuturor costurilor operaţionale, costurilor financiare, costurilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi a costurilor corespunzătoare investiţiilor aflate în sarcina operatorilor ;
– reflectarea principiului „poluatorul plăteşte”;
– asigurarea resurselor pentru dezvoltarea durabilă;
– respectarea nivelului de suportabilitate a populaţiei;
– acoperirea redevenţei, în cazul contractului de delegare privind exploatarea rampei ecologice, precum si a bunurilor achizitionate de catre Consiliul Judetean Hunedoara in cadrul Proiectului;
– acoperirea redeventelor, in cazul contractelor de delegare incheiate de ADI “
Art 14 alin 2 se va modifica astfel :
,, (2) Nivelurile tarifelor se stabilesc cu respectarea prevederilor din Decizia de Finanţare, din Acordul de Împrumut pentru creditul de cofinanţare şi a prevederilor legale aplicabile.
La nivelul judetului Hunedoara se va aplica un sistem de plata prin tarif, cu exceptia unitatilor adimistrativ teritoriale din zona Vaii Jiului – zona 4 unde se va aplica un sistem de plata prin taxă, asa cum este el descris in anexa 4 a prezentului Document de Poziţie care va trebui să asigure:
a) Recuperarea cheltuielilor facute cu implementarea proiectului
b) provizioanele pentru monitorizarea post inchidere a depozitului ecologic
Dupa determinarea nivelului taxei in urma licitatiilor, unitatile adimistrativ teritoriale din zona Vaii Jiului – zona 4 vor adopta in conformitate cu prevederile legale in vigoare Regulamentul de instituire a taxei de salubritate”
Art 16 alin 1 se va modifica astfel :
,, Tarifele iniţiale pentru depozitare aferente rampei ecologice, care urmează să fie plătite de operatorii CT(operatorii zonali) către operatorul TTCD(operatorul CMID Bârcea Mare) sau de catre unitatile administrativ teritoriale din zona Vaii Jiului, vor fi stabilite in urma licitatiilor publice, cu respectarea principiilor prevăzute în articolele 14-15 de mai sus.”
Art 2. Se împuterniceşte domnul Dumitrescu Aron -şef serviciu Administrarea Domeniului Public şi Privat, ca în numele şi pentru Consiliul Local al municipiului Petroşani să semneze in numele si pe seama municipiului Petroşani, actul aditional la Documentul de pozitiei pentru implementarea proiectului “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL HUNEDOARA” cu modificarile adoptate prin prezenta hotarare.
Art 3. Prezenta HCL poate fi contestata în termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art 4, Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Unităţii de Implementare a Proiectului ,, Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judeţul Hunedoara ”, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor – județul Hunedoara, Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara, şi va fi adusă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii.

Petroşani, 28.09.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
CONSTANTIN LUPU SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed