HCL 247 /17.09.2015

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL M UNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.260/2015 şi Expunerea de motive nr. 13.977/2015 a Primarului Municipiului Petroşani, dl Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani;
Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie nr.14044/2015,raportul Direcţiei administrarea Domeniului Public şi Privat nr.13995/2015, precum şi Avizul comisiei juridice nr.14525/2015, Avizul comisiei pentru buget nr.14344/2015, Avizul comisiei pentru servicii publice nr.14482/2015, Avizul comisiei pentru urbanism nr.14502/2015, Avizul comisiei pentru sănătate nr.14678/2015, Avizul comisiei pentru cultură nr.14491/2015,Avizul comisiei pentru minorităţi nr.14497/2015;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin.1 și 2, lit. „a” alin. 3, lit. „b” şi art.45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 57/2006.

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

PETROŞANI, 17.09.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
FLORIN MÂRZA SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed