ANUNT DE PUBLICITATE SI CAIET DE SARCINI PACHET SERVICII DE COMUNICATII PRIN INTERNET_2022

Administrator system

MUNICIPIUL PETROŞANI

Nr. 6873/12.04.2022

ANUNȚ 

Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL PETROȘANI
Adresa: 1 Decembrie 1918 nr 93, Petroșani, jud. Hunedoara, Romania, Cod poștal: 332019,
Persoană de contact: Andrei ZILAHI, Tel. +40 254541221
e-mail: andrei.zilahi@primariapetrosani.ro, Fax: +40 254545903, Adresa internet (URL): www.primariapetrosani.ro

Intenționează să achiziționeze următoarele servicii:
Lotul 1 - Servicii de comunicații prin internet, total 1.350 Mbps, repartizate astfel:
1. Servicii de comunicații prin internet - de baza pentru 4 locații, total 1.200 Mbps, conform Caietului de sarcini;
2. Servicii de comunicații prin internet - punct la punct securizate (transport de date) – 3 locații,  total 150Mbps, conform Caietului de sarcini.

Lotul 2 - Servicii de comunicații prin internet de backup  și televiziune:
1. Servicii de comunicații prin internet de rezerva (backup) - 1 locație, 200 Mbps, conform Caietului de sarcini;
2. Servicii de televiziune – 3 locaţii, conform Caietului de sarcini.

Operatorii economici care depun oferta pentru ambele loturi(Lotul 1 și Lotul 2) au obligația de a demonstra faptul că au capacitatea de a asigura două conexiuni distincte de internet la nivel național până la locul de conectare (trasee de infrastructura diferite), active concomitent.
Autoritatea contractantă solicită ca serviciile pentru toate loturile să fie funcționale începând cu data de 29.04.2022.
Caietul de sarcini este atașat prezentului anunț.

CPV: 72400000-4 - Servicii de internet

Condiții de participare: Oferta se prezintă explicit pe fiecare lot în parte. Finalizarea achiziției publice, pentru fiecare lot în parte, se va face utilizând catalogul electronic disponibil în SICAP la adresa www.e-licitatie.ro  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro ). Pentru aceasta ofertantul are obligația de a fi înregistrat în SICAP.

Operatorii economici interesați vor depune oferta la autoritatea contractantă MUNICIPIUL PETROȘANI utilizând adresa e-mail: andrei.zilahi@primariapetrosani.ro  sau la sediul din strada 1 Decembrie 1918 nr.93, camera 5-Registratură. Ofertele se transmit asumate de ofertant (semnatură și ștampilă). Ofertele transmise utilizând mijloace electronice se depun în format PDF semnate electronic.

Ofertele se depun până în data de 18 aprilie 2021, ora 23:59. 

Operatorii economici pot depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi.
În catalogul electronic SICAP oferta  va fi depusă distinct pentru fiecare lot în parte. În situația în care detalierea caracteristicilor tehnice și a prețului nu este prezentată explicit pentru fiecare lot în parte oferta nu va fi luată în considerare deoarece autoritatea contractantă nu va putea face evaluarea ofertelor.
După procedurile de analiză şi evaluare a ofertelor, achiziţia serviciilor se va finaliza în sistemul SICAP, conform ofertelor trimise sau depuse.

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut, evaluând prețul total pentru fiecare lot în parte. Criteriul de atribuire se aplică ofertelor care îndeplinesc toate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.

Intocmit
Responsabil IT
Andrei Zilahi

 

Close Search Window