REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

administrator

Regulament de funcţionare

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 54 / 2013

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI PETROŞANI 


CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare reglementează: 
a) atribuţiile compartimentelor din aparatul de specialitate; 
b) relaţiile funcţionale dintre compartimente, pe de o parte, şi relaţiile funcţionale cu alte autorităţi, instituţii, ministere etc., pe de altă parte; 
c) relaţiile de conducere şi coordonare a compartimentelor din aparatul de specialitate.
Art.2 Primaria Municipiului Petroşani, formată din Primar, Viceprimar, Administrator public, Secretar al municipiului împreună cu aparatul de specialitate al primarului, se organizează şi funcţionează ca o structură funcţională cu activitate permanentă, care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local al municipiului Petroşani şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemelor curente ale colectivităţii locale.
Art.3 Sediul Primăriei este în municipiul Petroşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 93, telefon 0254/541220, fax 0254/545903, e-mail primaria.petrosani@upcmail.ro www.petrosani.ro. 
Art.4 Structura aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi numărul de personal sunt stabilite în concordantţă cu specificul instituţiei, în limita mijloacelor financiare de care dispune şi cu respectarea dispoziţiilor legale.
Art.5 Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde de buna organizare şi funcţionare a acesteia, prin direcţii, servicii, birouri şi compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani. Atribuţiile ce revin primarului, sunt stabilite de lege sau încredinţate de către Consiliul Local.
Art.6 În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual, care devin executorii după ce au fost aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. O parte din atribuţiile Primarului sunt exercitate de către viceprimar şi administrator public în baza unor delegări de competenţe stabilite prin dispoziţie. 
Art.7 Consiliul local aprobă Regulamentul de Organizare şi de Funcţionare a aparatului de specialitate, stabileşte competentele şi atribuţiile personalului, în condiţiile prevăzute de lege.
Art.8 Viceprimarul este subordonat Primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia. El exercită, prin delegare de competenţă, unele din atribuţiile care revin Primarului, prin dispoziţia acestuia, conform prevederilor art.57 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.9 Secretarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute în art.117 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi cele încredinţate de către Consiliul local sau de către primar, prin delegare de competenţă, poate coordona şi alte servicii ale aparatului de specialitate al Primarului, stabilite de Primar.
Art.10 Conform art. 115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu Primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau/si a serviciilor publice de interes local stabilite prin dispozitie a Primarului.
Art.11 Conform art. 66 alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, consilierul primarului este numit in functie si eliberat din functie de catre primar. Atributiile acestuia se stabilesc prin dispozitie a Primarului.
Art.12 Funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani se bucură de stabilitate în funcţie şi se supun prevederilor Statutului funcţionarului public.
Art.13 Conducătorii de direcţii, servicii, birouri din aparatul de specialitate vor colabora permanent în vederea îndeplinirii, la timp şi în mod corespunzător, a atribuţiilor ce le revin din legi, hotărâri, dispoziţii, precum şi din alte acte normative.
Art.14 Conducătorii de direcţii, servicii, birouri prezintă, periodic şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţele Consiliului Local, rapoarte asupra activităţii acestora.
Odată cu prezentarea rapoartelor se vor evidenţia măsurile ce se propun a se lua în vederea îmbunătăţirii activităţii.
Art.15 Instruirea personalului din cadrul aparatului de specialitate, pe probleme profesionale, se face prin participarea la cursuri de perfecţionare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.16 Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate pot fi , înfiinţate, restructurate sau desfiinţate prin hotărârea Consiliului Local, în funcţie de necesităţi şi de specificul activităţii, în limita mijloacelor financiare de care dispune.
Art.17 Hotărârile Consiliului Local vor fi contrasemnate de Secretar.
Art.18 Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele funcţionale din aparatul de specialitate îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Petroşani, potrivit competenţelor stabilite prin prezentul regulament şi prin actele normative ce reglementează activitatea din administraţia publică locală.
Art.19 Structura organizatorică şi numărul de posturi din aparatul de specialitate sunt prevazute în Organigrama şi Ştatul de funcţii, aprobate prin Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Petrosani, în baza avizului Agentiei Naţionale a Funcţionarilor Publici .
Art.20 Conducerea fiecărei direcţii este asigurată de un director executiv care are în subordine şefii de servicii, şefii de birouri şi coordonatorii celorlalte compartimente, conform organigramei.
Art.21 Directorii, şefii de servicii şi birouri, pe lângă activitatea profesională organizează, coordonează şi controlează realizarea sarcinilor de către subordonaţii din compartimentele respective în care sens îndeplinesc următoarele atribuţii:
– primesc corespondenţa repartizată de către conducerea primariei şi o transmit pe baza de semnătura personalului din subordine în vederea soluţionării, în termenul legal;
– urmăresc respectarea termenelor legale şi modul de rezolvare a corespondenţei;
– informează ori de câte ori este nevoie conducerea Primăriei asupra activităţii desfăşurate în cadrul compartimentului, precum şi despre problemele din activitatea instituţiilor şi agenţilor economici de interes local;
– participă la şedinţele Consiliului Local;
– asigură rezolvarea problemelor curente;
– asigură cunoaşterea şi studierea de către personalul din subordine a legislaţiei în vigoare, utilizarea eficientă a timpului de lucru, creşterea aportului fiecărui funcţionar public sau salariat, la rezolvarea cu competenţă şi de calitate a tuturor atribuţiilor încredinţate prin fişa postului, în raport de pregătirea profesională, şi cu cerinţele şi responsabilităţile postului ocupat;
– urmăresc respectarea, precum şi punerea în aplicare a dispoziţiilor emise de Primar şi a hotărârilor adoptate de consiliu local;
– asigură condiţiile necesare rezolvării în termen a cererilor, sesizărilor şi scrisorilor primite de la cetăţeni ;
– asigură elaborarea proiectelor de hotărâri şi dispoziţii ;
– elaborează rapoarte de specialitate în vederea adoptării proiectelor de hotărâri şi dispoziţii;
– controlează modul în care sunt aplicate hotărârile de consiliul şi dispoziţiile emise de Primar, date în competenţă de rezolvare a serviciilor din subordine;
– întocmesc fişele postului pentru personalul din subordine;
– întocmesc programele de activitate ale compartimentelor pe care le conduc şi le prezintă spre aprobare şefului ierarhic superior ;
– stabilesc măsurile necesare în vederea îndeplinirii în bune condiţii a obiectivelor din programele de activitate;
– coordonează şi răspund de realizarea corespunzătoare a lucrărilor şi finalizarea în termenele legale a acţiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere;
– asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul din subordine, luând măsurile ce se impun;
– în limita competenţelor stabilite, reprezintă compartimentele pe care le conduc în relaţiile cu alte compartimente de specialitate, direcţii, agenţi economici, instituţii publice şi persoane fizice;
– coordonează şi controlează activitatea profesională a lucrătorilor din cadrul compartimentelor pe care le conduc, îi îndrumă şi sprijină în scopul sporirii operativităţii, capacităţii şi competenţei lor în îndeplinirea sarcinilor încredinţate;
– asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniului de activitate, organizează şi controlează documentarea de specialitate a personalului din subordine;
– repartizează pe salariaţi sarcinile şi corespondenţa, dând îndrumările corespunzătoare pentru soluţionarea acestora;
– verifică, semnează sau avizează după caz, potrivit competenţelor stabilite, lucrările şi corespondenţa efectuată de personalul din subordine;
– răspund de respectarea normelor de conduită şi deontologice de către personalul din subordine în raport cu cetăţenii oraşului;
– întocmesc fişele de evaluare individuală pentru personalul din subordine,
– răspund de bună organizare şi desfăşurare a activităţii de primire şi soluţionare a petiţiilor repartizate compartimentului;
– urmăresc derularea contractelor din domeniul de activitate al direcţiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor pe care îl conduc şi sunt răspunzători de buna executare a acestora;
– fac parte din comisiile de recepţie a lucrărilor şi serviciilor, atunci când acestea vizează activităţile din domeniul pe care îl conduc;
– coordonează şi răspund pentru îndeplinirea, conform legii, a atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament;
– îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de conducerea executivă şi deliberativă în domeniul sau de activitate;
Art.22 Programul de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului este stabilit prin Regulamentul de Ordine Interioară.
Art.23 Funcţionarii publici, precum şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului răspund după caz, disciplinar, administrativ, material, civil, sau penal pentru faptele săvârsite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
Art.24 Conducatorii compartimentelor de specialitate, din dispozitia sau cu aprobarea conducerii Primariei Municipiului Petroşani, vor putea stabili si alte sarcini decat cele prevazute in prezentul Regulament, pentru personalul din cadrul acestora. Aceste sarcini vor fi prezentate in scris si asumate sub semnatura de catre cei indreptatiti sa le aduca la indeplinire.CAPITOLUL II

ATRIBUŢII SPECIFICE

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI PETROŞANI 

A. PRIMARUL MUNICIPIULUI PETROŞANI

Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.


Art.25 Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, este structurată pe direcţii, servicii, birouri şi compartimente funcţionale iar în componenţa acestuia sunt încadrati funcţionari publici şi personal contractual.
Direcţii, servicii, birouri şi compartimente în subordinea directă a Primarului Municipiului Petroşani:
 Administrator public;
 Direcţia economică;
 Biroul de management al proiectelor cu finanţare internaţională şi achiziţii publice;
 Birou autorizare şi avizare ;
 Compartimentul audit public intern;
 Compartiment protecţie civilă;
 Serviciul intern de prevenire şi protecţie;
 Compartiment expert pentru problemele rromilor;
 Cabinetul primarului;
 Compartiment comunicare;
 Compartiment pentru problemele tinerilor;
 Centru Naţional de Informare şi promovare Turistică;
 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
A.1 Administratorul Public
Funcţia de administrator public la nivelul municipiului Petroşani presupune exercitarea unor atribuţii specifice de gestionare a problemelor comunităţii locale, în spiritul realizării principiilor prevăzute de Legea administratiei publice locale, legalităţii si rezolvării problemelor cetăţenilor. 
Administratorul public este persoana care, în baza unui contract de management încheiat în acest sens cu primarul municipiului, îndeplineşte anumite atribuţii destinate derulării în condiţii optime a activităţii de realizare a cadrului administrativ public general la nivelul municipiului, de implicare activă în procesul de rezolvare a problemelor publice, de preîntâmpinare şi/sau de reducere a cauzelor şi/sau efectelor evenimentelor ce pot perturba, limita sau afecta dezvoltarea economică, socială şi culturală a localităţii. 
Administratorul poate să îndeplinească atribuţiile de coordonare delegate de către dl. Primar, în baza contractului de management în limitele împuse de acesta, respectiv poate să îndeplinească, în condiţiile legii, una sau mai multe dintre atribuţiile enunţate mai jos: 
– coordonarea aparatul de specialitate al primarului,
– coordonarea serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroşani ;
– calitatea de ordonator principal de credite ;
– orice alte atribuţii în domenii specifice instituţiei şi postului, încredinţate de către Primar şi/sau Consiliul local prin act administrativ si care nu contravin legii,
are în subordine şi coordoneaza activitatea urmatoarelor compartimente:
 Compartimentul atragerea investitorilor şi promovarea investiţiilor 
 Muzeul Mineritului Petroşani, este o structură aflată în subordinea directă a a administratorului public, dispune de regulament propriu.

A.1.1. Compartimentul atragerea investitorilor şi promovarea investiţiilor


– realizarea unei analize SWOT(puncte tari, puncte slabe,oportunităţi,ameninţări) pentru Municipiul Petroşani, ca locaţie pentru investitori. 
– identificarea şi evaluarea nevoilor de dezvoltare economică a Municipiului Petroşani şi a celor mai atractive domenii de interes pentru investitori.
– promovarea potenţialului de afaceri în Municipiul Petroşani. 
– promovarea intereselor municipalităţii în relaţia cu investitorii.
– atragerea investiţiilor prin identificarea potenţialilor investitori.
– consilierea investitorilor potenţiali în probleme de legislaţie,fiscalitate,resurse umane.
– promovarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă în domeniul IMM, investiţii,valorificare resurse locale. 
– realizarea şi achiziţionarea unei baza de date cu potenţialul de afaceri al Municipiului Petroşani.
– realizarea şi întreţinerea unei baze de date cu potenţiali investitori.
– comunicare şi relaţii cu municipalităţile din oraşele înfrăţite (Varpalota, Bansko, etc.) în scopul cunoaşterii reciproce a potenţialului investiţional. 
– gestionarea unei pagini (subpagini) web. Interactive, care să faciliteze on-line comunicarea cu şi între investitori şi mediul de afaceri, întreţinerea şi asigurarea permanenţei la o linie ”telefon verde”.
– relaţia cu compartimentele similare din alte judeţe şi de la nivel central ( ministere, reprezentanţi în străinătate ), precum şi cu camere de comerţ şi organizaţii patronale,asociaţii profesionale şi I.M.M. 
– elaborarea de materiale promoţionale pentru popularizarea oportunităţilor de investire în Municipiul Petroşani. 
– organizarea de manifestări de promovare, întâlniri, mitinguri, târguri,workshopuri, care să promoveze potenţialul şi să identifice cererea. 
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.

A.2. DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Direcţia economică este direcţia de lucru a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani care răspunde de:
– aplicarea prevederilor legale referitoare la activitatea economică, financiar – contabilă, de îndrumare a structurilor asemanatoare din cadrul unităţilor subordonate Consiliului Local al municipiului Petroşani;
– crearea de baze de date, utilizarea aplicaţiilor bazate pe tehnologia informaţiilor şi asigurarea procedurii electronice de acces la informaţiile şi serviciile publice şi furnizarea acestora, precum şi asigurarea, prin mijloace electronice, a transparenţei informaţiilor şi serviciilor publice, îmbunătăţirea accesului şi furnizării informaţiilor şi serviciilor publice ale Consiliului Local al municipiului Petroşani către cetăţeni.
Direcţia este condusă de un Director executiv şi are în subordine următoarele servicii, birouri şi compartimente:
 Biroul Buget Contabilitate;
 Compartimentul Finanţare Învăţamânt Preuniversitar de Stat;
 Serviciul urmărire, încasare şi executare silită, impozite şi taxe locale;
 Serviciul constatare şi impunere persoane fizice şi juridice;

A.2.1. BIROUL BUGET – CONTABILITATE
Este condus de un şef birou şi are următoarele atribuţii principale:
– contribuie la elaborarea proiectului bugetului local;
-întocmeşte comunicările pentru fiecare ordonator terţiar privind bugetul anual repartizat şi ori de câte ori au loc rectificări de buget urmărind încadrarea sumelor solicitate pe capitole, subcapitole şi titluri în volumul creditelor aprobate în buget;
– întocmeşte note justificative privind transferurile de la bugetul de stat;
– asigură întrebuinţarea şi executarea bugetului local;
-supune spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Petroşani contul de cheltuieli a exerciţiului bugetar;
– întocmeşte prognozele bugetare;
-ţine evidenţa deschiderilor de credite pe fiecare unitate de învăţământ, sănătate, asistenţă socială, artă, cultură, gospodărie comunală, administraţie locală, apărare civilă, energie termică, abonamente călători, investiţii;
-întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
-organizează, controlează şi răspunde de modul de desfăşurare a activităţii de evidenţă contabilă;
-întocmeşte bilanţul trimestrial şi anual privind bugetul Primăriei, precum şi centralizarea bilanţurilor ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul local;
-primeşte şi verifică extrasele de cont ale băncilor cu documentele însoţitoare privind mişcarea corectă şi exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoţitoare;
-întocmeşte notele contabile atât pentru fondurile bugetare cât şi pentru cele autofinantate şi fondurilor speciale legal constituite;
-organizează şi conduce evidenţa contabilă;
-asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
-participă la inventarierea anuală a patrimoniului;
-ţine evidenţa cheltuielilor efectuate: materiale, investiţii, fonduri speciale;
-ţine evidenţa furnizorilor şi debitorilor;
-răspunde de modul de stabilire şi reţinere a datoriilor către stat aferente salariilor şi întocmeşte documentele necesare plăţii acestora;
-informează asupra situaţiilor deosebite, propune măsuri de soluţionarea acestora şi răspunde pentru rezolvarea lor;
-asigură existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor, valorilor de orice fel aflate în patrimoniu;
-efectuează în numerar sau prin cont încasări şi plăţi în lei şi în valută de orice natură, inclusiv salariile şi reţinerile din acestea şi alte obligaţii , controlează modul cum sunt gestionate aceste fonduri;
-organizează şi întocmeşte dările de seamă trimestriale şi anuale asupra executării planului de cheltuieli înscrise în planurile anuale ale bugetului local;
-întocmeşte bilanţul trimestrial şi anual privind bugetul propriu, precum şi centralizarea bilanţurilor ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul local;
-organizează şi controlează inventarierea anuală şi ocazională a mijloacelor materiale şi băneşti şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii;
-organizează şi verifică modul de gestionare a valorilor materiale, a fondurilor fixe, a decontărilor cu debitorii şi creditorii, exercită controlul periodic asupra organizării evidenţei gestionare în vederea prevenirii înstrăinării, distrugerii sau aprovizionării peste nevoile reale ale subunităţilor;
-verifică şi centralizează, zilnic, operaţiunile ce se fac prin casieria Primăriei şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, luându-se măsurile ce se impun pentru stabilirea răspunderilor materiale;
-întocmeşte ordinele de plată ;
-întocmeşte CEC-urile pentru ridicarea de numerar din conturile unităţii ;
-întocmeşte constituirea de garanţii pentru personalul încadrat conform dispoziţiilor legale;
-analizează execuţia bugetului, face propuneri privind virările de credite şi modificările de alocaţii trimestriale ;
-centralizează solicitările lunare de credite ale ordonatorilor terţiari în vederea repartizării creditelor;
-efectuează deschiderea lunară de credite în conformitate cu prevederile bugetului local şi cu normele trezoreriei;
-repartizează credite bugetare ordonatorilor terţiari în conformitate cu aprobările conducerii;
-controlează zilnic, la trezorerie, disponibilităţile băneşti în funcţie de care se stabilesc priorităţile la plată;
-centralizează lunar, bonurile de consum primite de la magazie şi întocmeşte nota contabilă ;
-înregistrează justificarea ordinelor de deplasare, primite de salariaţii unităţii ;
-verifică borderourile de justificare a timbrelor poştale şi face înregistrarea consumului în contabilitate ;
-urmăreşte înregistrarea în contabilitate a modificărilor intervenite în patrimoniul privat 
-asigură evidenţa tehnico-operativă a bunurilor de inventar şi a valorilor materiale;
-verifică periodic şi pune de acord stocurile din evidenţa tehnico-operativă cu evidenţa contabilă;
-organizeaza si conduce evidenta Bugetului Imprumuturilor Interne si a raportarilor necesare ;
-organizeaza si conduce evidenta operatiunilor contabile generate de fondurile externe nerambursabile postaderare;
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.

A.2.2. Compartimentul Finanţare Învăţământ Preuniversitar De Stat are următoarele atribuţii principale:
-ţine evidenţa unităţilor de învăţământ existente pe raza municipiului Petroşani, organizează întâlniri periodice, realizează parteneriate şi programe comune cu acestea;
-păstrează legătura cu unităţile de învăţământ preuniversitar şi comunică primarului şi serviciilor de specialitate problemele cu care se confruntă acestea, asigură rezolvarea acestor probleme;
-adună şi centralizează toate informaţiile şi solicitările privind necesităţile şi preocupările instituţiilor de învăţământ pentru a fi puse la dispoziţia şi în discuţia Consiliului Local şi a executivului acestuia în vederea implicării administraţiei în realizarea obiectivelor acestor instituţii;
-contribuie la asigurarea condiţiilor necesare bunei funcţionări a instituţiilor de învăţământ;
-contribuie cu propuneri la dimensionarea bugetului alocat învăţământului;
-contribuie la dimensionarea planului anual de investiţii pentru unităţile de învăţământ;
-stabileşte în colaborare cu Biroul buget-contabilitate şi Direcţia Tehnică – Compartiment Investiţii, priorităţile privind cheltuielile de învăţământ;
-execută şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local municipal, dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici;
-colaborează cu celelalte compartimente funcţionale pentru rezolvarea atribuţiilor specifice;
-păstrează legatură cu unităţile de învăţământ preuniversitar şi comunică consiliului local, primarului şi serviciilor de specialitate problemele cu care se confruntă acestea;
-răspunde de deschiderea de credite bugetare la nivelul aprobat în bugetele proprii ale centrelor de execuţie bugetară din învăţământul preuniversitar de stat;
-răspunde de predarea la termen a proiectelor de buget ale instituţiilor învăţământului preuniversitar, rectificările acestuia, precum şi de predarea la termen a dărilor de seamă contabile;
-centralizează bugetele şi dările de seamă ale instituţiilor din învăţământul preuniversitar de stat; 
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.


A.2.3. Serviciul Constatare şi Impunere Persoane Fizice şi Juridice
Este condus de un şef serviciu şi are următoarele atribuţii principale:
– ţine evidenţa automatizată a contribuabililor domiciliaţi în municipiul Petroşani ;
– stabileşte impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa asupra mijloacelor de transport pentru cazurile noi şi introducerea acestora în baza de date
– eliberează note de plată pentru contribuabilii repartizaţi ;
– urmăreşte încasarea debitelor şi asigură înmânarea la timp a înştiinţărilor de plată;
– identifică restanţierii la plată şi aplică măsurile legale de executare silită;
– pentru debitele primite spre încasare de la alte primării, întocmeşte înştiinţare de plată, urmăreşte încasarea debitelor şi confirmă în termen primirea debitului ;
– analizează în prealabil conţinutul scrisorilor repartizate pentru a stabili ce probleme ridică şi dacă contestaţiile au fost depuse în termen şi s-a plătit taxa de timbru datorată;
– verifică după acte şi pe teren situaţiile sesizate în prezenţa celui în cauză, pretinzând la nevoie documentele necesare;
– face propuneri de soluţionare în funcţie de situaţia de fapt şi a convingerii personale asigurând efectuarea cercetărilor în termenul stabilit;
– rezolvă cererile, contestaţiile, reclamaţiile şi sesizările în termen de 30 de zile;
– constată contravenţii şi aplică sancţiuni conform dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale;
– răspunde de înscrierea corectă a debitelor privind certificatele fiscale şi încasarea taxei de timbru aferentă;
– calculează la începutul perioadei de impunere impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren pentru persoanele juridice ;
– urmăreşte încasarea ramaşiţelor la impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren, operează modificările intervenite în cadrul acestora cu respectarea prevederilor legale;
– calculează şi urmăreşte încasarea penalităţilor pentru nevirarea la termen a impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren;
– introduce în baza de date clădirile şi terenurile deţinute de agenţii economici în vederea automatizării evidenţei acestora;
– întocmeşte corect şi complet dosarele finale şi celelalte documente referitoare la impunerea agenţilor economici;
– pregăteşte acţiuni de control fiscal prin culegerea tuturor datelor şi informaţiilor disponibile referitoare la contribuabil şi activitatea desfăşurată, prin consultarea dosarului fiscal şi a altor acte de control anterior întocmite şi de alte organe de control şi întocmeşte procesul verbal de control;
– pe baza documentaţiei prevăzute face propuneri conducerii primăriei în legătură cu acordarea de reduceri, scutiri, restituiri de sume reprezentând impozite, taxe, majorări de întârziere, conform legislaţiei în vigoare ;
– determină şi comunică taxele cu debit datorate de agenţii economici, persoane juridice;
– întocmeşte decizii de impunere privind impozitul / taxa pe clădiri, impozitul / taxa pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxa firmă, reclamă şi mijloace de publicitate, taxa de salubrizare ;
– stabileşte şi încasează taxa hotelieră în baza deconturilor depuse de către contribuabili ;
– vizează bilete pentru spectacole, stabileşte şi încasează impozitul pe spectacole ;
– calculează la începutul perioadei de impunere taxa asupra mijloacelor de transport pentru persoanele juridice şi fizice ;
– urmăreşte încasarea rămăşiţelor la taxa asupra mijloacelor de transport, operează modificările intervenite în cadrul acestora cu respectarea prevederilor legale;
– calculează şi urmăreşte încasarea penalităţilor pentru nevirarea la termen a taxei asupra mijloacelor de transport;
– introduce în baza de date mijloacele de transport deţinute de agenţii economici şi persoane fizice în vederea automatizării evidenţei acestora;
– urmăreşte încasarea taxelor şi impozitelor locale de la contribuabilii care se prezintă la centrul de încasări din cartierul „ Aeroport ”;
– urmăreşte încasarea debitelor şi majorărilor şi eliberează chitanţe contribuabililor care achită impozite la centrul de încasări din „ Aeroport ”;
– întocmeşte zilnic borderoul şi recapitulaţia încasărilor ;
– depune zilnic la casieria centrală a primăriei încasările de la centrul de încasări din „ Aeroport ”;
– pregăteşte acţiuni de control fiscal prin culegerea tuturor datelor şi informaţiilor disponibile referitoare la contribuabil şi activitatea desfăşurată prin consultarea dosarului fiscal şi a altor acte de control anterior întocmite şi de alte organe de control şi întocmirea procesului- verbal de control;
– determină şi comunică taxele cu debit datorate de agenţii economici, persoane juridice;
– întocmeşte trimestrial situaţia privind contul de debite – încasări, confirmând încasările din aceste conturi cu evidenţele din roluri;
– conduce evidenţa taxelor şi impozitelor centralizate, a autorizaţiilor, taxelor de firmă;
– întocmeşte lunar situaţia încasărilor pe fonduri şi situaţia lichidării poziţiilor din rol;
– întocmeşte balanţa pe conturi a veniturilor şi o comunică biroului Buget – Contabilitate precum si celelalte evidente solicitate de O.M.F 520/2003;
-comunica lunar biroului Buget – Contabilitate toate modificarile care intervin in baza de date (cresteri sau descresteri,bonificatii ,scutiri alte situatii intalnite) in vederea inregistrarii in evidentele contabile 
-stabileste anual gradul de incasare a veniturilor proprii conform Ordinului 244/2010
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.


A.2.4. Serviciul Urmărire, Încasare şi Executare Silită, Impozite şi Taxe Locale
Este condus de un şef serviciu şi are următoarele atribuţii principale:
– efectuează procedura de executare silită conform prevederilor O.G. 92/2003 republicată privind codul de procedură fiscală, a bunurilor mobile şi imobile atât la persoane fizice cât şi la persoane juridice, pe baza titlurilor executorii şi a somaţiilor emise de inspectorii serviciului impozite şi taxe .
-întocmeşte dosare de insolvabilitate pentru persoane fizice conform Legii nr. 85/2006,
-răspunde la solicitările societăţilor de lichidare şi ţine evidenţa societăţilor în faliment, reorganizare judiciară conform Legii nr. 85/2006.
-răspunde de rezolvarea tuturor problemelor legate de executarea silită.
-răspunde de activitatea de executare silită a sumelor reprezentând amenzi contravenţionale aplicate persoanelor fizice conform Legii nr. 182 / 2006 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
– ţine evidenţa automatizată a amenzilor de circulaţie.
– emite înştiinţări de plată, somaţii şi titluri executorii pentru amenzile de circulaţie neîncasat;
– completează baza de date cu contribuabili, în vederea încasării amenzilor datorate de aceştia;
– întocmeşte orice alte rapoarte legate de activitaţile specifice serviciului,
– întocmirea documentaţiei privind scoaterea la vânzare prin licitaţie a bunurilor supuse sechestrului persoanelor juridice;
– transmite Biroului de Carte Funciară Petroşani somaţii, în vederea notării acestora;
– urmăreşte amenzile de circulaţie şi alte amenzi care sunt date spre urmărire, în competenţa acestui serviciu; 
– urmăreşte şi încasează toate taxele locale prevăzute de hotărâri ale consiliului local Petroşani;
– asigură păstrarea şi conservarea dosarelor;
– distribuie corespondenţa ;
– răspunde de registrul de intrări – ieşiri al serviciului impozite şi taxe locale;
– depune corespondenţa la oficiul poşta;
– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.


A. 3. Biroul de Management al Proiectelor cu Finanţare Internaţională şi Achiziţii Publice 

Este condus de un şef birou şi are următoarele atribuţii principale:

În vederea îndeplinirii obiectivului: Întocmirea documentaţiilor tehnice în vederea obţinerii de finanţări externe pentru obiective majore ale municipiului Petroşani

– Colaborează cu instituţiile care acordă finanţări externe şi interne, prin programele destinate administraţiei publice locale în vederea identificării posibilităţilor de finanţare
– Întocmeşte teme de proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnice
– Elaborează şi redactează cererile de finanţare, în colaborare cu celelalte compartimente si servicii publice
– Depune documentaţiile de proiect pentru obţinerea finanţării şi elaborează răspunsurile la solicitările de clarificări ale comisiilor de evaluare
– Pregăteşte documentele de precontractare în vederea semnării contractelor de finanţare

În vederea îndeplinirii obiectivului: Implementarea proiectelor cu finanţare internaţională pentru care au fost semnate contractele de finanţare

– Derulează procedurile de achiziţie publică şi încheie contractele de servicii/furnizare/lucrări
– Urmăreşte derularea contractelor de servicii/furnizare/lucrări încheiate pentru proiectele cu finanţare internaţională
– Pregăteşte şi transmite notificări, solicitări de acte adiţionale la contractele de finanţare
– Întocmeşte şi transmite cererile de rambursare în conformitate cu graficele de rambursare
– Asigură desfăşurarea în bune condiţii a vizitelor de monitorizare şi a vizitelor de verificare pe teren a cererilor de rambursare, efectuate de către reprezentanţii ADR Vest – OI POR
– Elaborează şi prezintă rapoarte şi informări privind stadiul implementării proiectelor cu finanţare internaţională, păstrând permanent legătura cu finanţatorul prin Organismele intermediare si Autorităţile de Management

În vederea îndeplinirii obiectivului: Monitorizarea post-implementare a proiectelor finalizate, finanţate din fonduri ale U.E.

– Urmăreşte comportarea în timp a investiţiilor finanţate din fonduri ale U.E.
– Întocmeşte rapoarte privind durabilitatea acestor investiţii

În vederea îndeplinirii obiectivului: Organizarea procedurilor de achiziţii publice pentru proiectele cu finanţare internaţională şi pentru desfăşurarea activităţii aparatului propriu al Municipiului Petroşani

– Întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de compartimentele din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Petroşani
– Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006
– Elaborează documentele necesare desfăşurării procedurilor de atribuire împreună cu compartimentele care solicită achiziţia şi cu compartimentele Juridic şi Economic
– Transmite spre validare la ANRMAP documentele aferente achiziţiei şi publică anunţul/invitaţia de participare
– Aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, împreună cu ceilalţi membri numiţi în comisiile de evaluare
– Pregăteşte contractul de achiziţie publica în vederea semnării şi înregistrează contractul semnat
– Constituie şi păstrează dosarul de achiziţie publică

În vederea îndeplinirii obiectivului: Elaborarea şi actualizarea strategiei de dezvoltare socio-economică a Municipiului Petroşani

– Participă la stabilirea viziunilor autorităţii locale privind dezvoltarea comunităţii locale. Informează comunitatea locală şi stabileşte liderii zonali ai comunităţii
– Participă la identificarea, centralizarea şi estimarea valorică a necesităţilor prin consultarea comunităţii locale 
– Participă la constituirea Comitetului de Dezvoltare Socio Economică şi aprobarea în Consiliul Local
– Participă la prioritizarea necesităţilor comunităţii locale
– Participă la stabilirea Planului de acţiuni
– Participă la definitivarea strategiei şi aprobarea în Consiliul Local
– Participă la monitorizarea şi actualizarea periodică a strategieiÎn vederea îndeplinirii obiectivului: Participarea la implementarea proiectelor internaţionale iniţiate de ţări ale Uniunii Europene, în calitate de partener

– Pregăteşte documentele necesare depunerii proiectului, în calitate de partener
– Participă la activităţile prevăzute în implementarea proiectului 
– Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;
– îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea executivă sau deliberativă;

A.4 Birou autorizare şi avizare;
Este condusă de un şef de birou şi are următoarele atribuţii:
-primirea dosarelor depuse de operatorii econimici privind eliberarea autorizatiilor de functionare in urma verificari in teren,
– primirea, verificarea şi soluţionarea cererilor şi sesizărilor cetăţenilor privind : activităţile comerciale şi de prestări servicii desfaşurate de toţi agenţii economici indiferent de forma de organizare şi de caracterul proprietăţii, 
– propune suspendarea autorizaţiei de funcţionare sau retragerea acesteia în cazul nerespectării dispoziţiilor legale; 
-controleaza activitatea din târguri şi pieţe; 
– verificarea comercianţilor (dacă efectuează acte de comerţ cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, dacă desfăşoară activităţi comerciale în locuri aprobate, cu respectarea obiectului activităţii înscris în actul de infiinţare şi a suprafeţelor aprobate);
– verificarea actelor şi documentelor de provenienţă a mărfurilor sau produselor aflate la desfacere sau depozitate în vederea comercializării;
– verificarea modului de respectare a prevederilor legale ce reglementează preţurile şi tarifele practicate de agenţii economici;
– constatarea contravenţiior la dispoziţiile legale şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale date în competenţa biroului
-încasează taxele pentru ocuparea domeniului public;
– propuneorganelor competente nominalizate de legislaţia în vigoare, suspendarea sau retragerea după caz, a autorizaţiei de funcţionare dacă se constată că nu sunt 
respectate condiţiile stabilite în autorizatie; 
– ţine evidenţa tuturor agenţilor economici din municipiu care desfăşoară activităţi comerciale, de alimentaţie publică, prestări servicii şi producţie, furnizând informaţiile necesare serviciilor existente în Primăria municipiului Petroşani; 
-asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează; 
– primirea , verificarea şi soluţionarea dosarelor agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Petroşani; 
– verificarea valabilităţii şi a termenelor de garanţie la produsele comercializate de către agenţii economici; 
– verifică modul de respectare a regulilor de servire a cumpărătorilor şi consumatorilor; 
-incasarea si eliberarea autorizatiilor de functionare pentru operatorii economici cu ocazia zilelor culturale desfasurate in municipiul Petrosani
-verificarea in teren a operatorilor economici care nu detin autorizatie de functionare eliberata de Primaria municipilui Petrosani
-indeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative sau incredintate de autoritatea deliberativa si executiva.

A.5. Serviciul Intern De Prevenire Şi Protecţie
Serviciul intern de prevenire şi protecţie se organizează în subordinea directă a angajatorului ca o structură distinctă.
Lucrătorii din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie să desfăşoare numai activităţi de prevenire şi protecţie şi cel mult activităţi complementare cum ar fi: prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.
Activităţile de prevenire şi protecţie în cadrul instituţiei sunt următoarele:
– identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
– elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
– elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor institutiei, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
– propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
– verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
– întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
– elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
– elaborarea programului de instruire-testare la nivelul institutiei;
– asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
– ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
– stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
– evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
– evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
– evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
– verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
– informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
– evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
– identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din instituţie şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
– urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
– participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute de lege,
– întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute de lege;
– elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din instituţie; 
– urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
– colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
– întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.
– propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
– propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
Activităţile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se vor efectua în conformitate cu prevederile legale.
A.6. Compartimentul Protecţie Civilă are următoarele atribuţii:
-planificarea si conducerea activitatilor de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de aplicare a documentelor operative (P.A.A.R ;planul de urgenţă radiologică, planul de evacuare in cazul unui conflict armat, planul de aparare impotriva dezastrelor( Inundaţii şi poluări accidentale) ;planul de evacuare in situatii de urgenta;
– asigura, verifica si mentine, în mod permanent, starea de functionare a punctelor de comanda ( locurilor de conducere) de protectie civila , dotarea cu materialele si documentele necesare , potrivit ordinelor în vigoare;
– asigura indeplinirea atributiilor ce revin Primarului cu privire la organizarea, incadrarea inzestrarea si pregatirea salariatilor si populatiei de pe teritoriul municipiului Petrosani
– asigura, prin masurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea si aducerea CLSU la sediul Primariei în mod oportun, in caz de dezastre sau la ordin;
– conduce, coordoneaza, indruma si controleaza activitatile de protectie civila ale municipiului si ale agentilor economici subordonati, in vederea realizarii masurilor stabilite pentru pregatirea populatiei, teritoriului si economiei, prevazute îin actele normative in vigoare;
– studiaza si prezinta propuneri Presedintelui Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Petrosani pentru prevederea in planurile de interventie a nevoilor de aprovizionare pentru protectia civila, urmarind realizarea acestora;
– propune pentru aprobare Presedintelui Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Petrosani sarcinile curente si de perspectiva ce revin pe linie de protectie civila localitatii;
– asigura functionarea intregului sistem centralizat si necentralizat de alarmare a municipiului, verifica starea operativa a mijloacelor tehnice si ia masuri de reparatii si remediere a deficientelor aparute;
– gestioneaza bunurile materiale de protectie civila, prezinta propuneri de declasare si casare a mijloacelor cu durata expirata de functionare, degradate ca urmare a depasirii normelor de functionare;
– intocmeste, anual, proiectul de cheltuieli pentru achizitionarea de materiale si mijloace de protectie pe linie de logistica , reparatii la fondul de adăpostire,
– intretinerea circuitelor de impulsionare sirene, repararea si intretinerea tehnicii din dotare in vederea alocarii fondurilor necesare acestor activitati;
– raspunde de legalitatea actelor intocmite (referate, rapoarte, proiecte de dispozitii, etc.) pe linie de protectie civila;
– asigura depozitarea , intretinerea , pastrarea si manipularea, in bune conditii, a tehnicii si a materialelor de protectie civila din inzestrare;
– tine evidenta stricta a documentelor pe linia serviciului, pastreaza caracterul acestora si secretul datelor si informatiilor, conform legislatiei in vigoare;
– intocmeste documentele operative si de pregatire pentru protectia civilă(situaţii de urgenţă), coordoneaza, si indruma intocmirea acestora de catre agentii economici din municipiu;
– pregateste, desfasoară si participa la activitati demonstrative, consfatuiri, instructaje, controale, aplicatii, exercitii, antrenamente, convocari de pregatire, etc.;
– organizeaza instiintarea si alarmarea despre pericolul atacurilor din aer sau in caz de calamitati naturale
sau antropice,
– organizeaza si conduce,conform planurilor existente si potrivit ordinelor Presedintelui Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, actiunile formatiunilor de intervenție pentru înlaturarea urmărilor produse la dezastre si în alte situații speciale;
– asigura colaborarea cu:politia, jandarmeria, serviciul politiei locale,alte servicii de paza,SMURD, Compania de pompieri, Cruce Roşie,instituţiile şi operatorii economici pentru realizarea măsurilor de protectie cuprinse în documentele operative si pentru desfasurarea pregatirii în domeniul situațiilor de urgenţă în special, pe timpul aplicatiilor, exerciţiilor si alarmărilor;
– indeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative sau incredintate de autoritatea deliberativa şi executiva.

A.7. Compartimentul Audit Public Intern are următoarele atribuţii:


Compartimentul Audit Public Intern este o structură de specialitate organizată sub forma unui compartiment în cadrul aparatului de specialiatte al Primarului Municipiului Petroşani , aflat în subordinea directă a Primarului. 
Compartimentul Audit Intern răspunde pentru activitatea de audit intern şi activitatea de consiliere. 
Audit public intern reprezintă activitatea funcţional – independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile la nivelul Primăriei Municipiului Petroşani. Ajută structurile din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani şi entităţile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Petroşani să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare; 
Consilierea reprezintă activitatea menită să aducă plusvaloare şi să îmbunătăŃească administrarea Primăriei Municipiului Petroşani şi a entităţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Petroşani, gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale.
Compartimentul de audit public intern evaluează dacă sistemele de management şi de control intern sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă 
Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.
Compartimentul de audit public intern auditează, cel putin o dată la trei ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată , inclusiv din fondurile comunitare;
b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public sau privat al municipiului Petroşani ;
d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă , precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
e) alocarea creditelor bugetare;
f) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
g) sistemul de luare a deciziilor;
h) sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
i) sistemele informatice;
Misiunile de audit public intern se realizează pe bază de plan. Proiectul planului de audit public intern se elaborează de către compartimentul de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe, proiecte sau operaţiuni, precum şi prin consultare cu entităţile publice ierarhic superioare, ţinând seama de recomandările Curţii de Conturi.
Conducătorul entităţii publice aprobă anual proiectul planului de audit public intern.
Auditorul intern desfăşoară audituri ad-hoc respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional,necuprinse în planul anual de audit public intern.
În realizarea misiunilor de audit, auditorii interni îşi desfăşoară activitatea pe bază de ordin de serviciu, care prevede în mod explicit scopul, obiectivele, tipul şi durata auditului public intern precum şi nominalizarea echipei de auditare.
Misiunile de audit public intern pot avea ca obiective principale:
 asigurarea conformităţii procedurilor şi operaţiunilor cu normele, regulamentele şi legile-auditul de regularitate;
 evaluarea de profunzime a sistemelor de conducere şi de control intern în scopul înlăturării eventualelor nereguli şi deficienţe din cadrul entităţii publice–auditul de sistem;
 examinarea impactului efectiv al atingerii obiectivelor şi calităţii dorite stabilite de entitatea publică în condiţiile utilizării criteriilor de economicitate,eficienţă şi eficacitate-auditul performanţei.
Atribuţiile compartimentului de audit public intern sunt:
– elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea cu avizul U.C.A.A.P.I.;
 elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
 informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestuia;
 raportează periodic asupra constatărilor,concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
 în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate.
Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern al entităţilor publice. Răspunderea pentru măsurile luate în urma analizării recomandărilor prezentate în rapoartele de audit aparţine conducerii entităţii publice.
Auditul intern prezintă propuneri pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii compartimentului şi asigură arhivarea actelor pe care le administrează.
– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.


A.8. Compartimentul pentru Problemele Rromilor are următoarele atribuţii:

Conform prevederilor H.G. 430/25.04.2001, privind aprobarea strategiei Guvernului Romaniei de îmbunătăţire a situaţiei rromilor, experţii locali pentru romi funcţionează la nivelul primăriilor şi sunt responsabili pentru desfăşurarea pe plan local a acţiunilor de îmbunătăţire a situaţiei rromilor. Ei se subordonează atât birourilor judeţene pentru rromi, cât şi Primarului. 
Experţii locali reprezintă principalii mediatori între autorităţile publice şi comunităţile de rromi. Promovează programe de dezvoltare locale specifice, finanţate din fonduri guvernamentale :
-elaborează stategii locale de dezvoltare durabilă în contextul Strategiei Guvernului Romaniei de Îmbunătăţire a Situaţiei Rromilor;
-colaborează cu organismele de finanţare guvernamentală în vederea promovării programelor specifice de dezvoltare;
-monitorizează problemele cu care se confruntă comunitatea pe care o reprezintă şi propune soluţii pentru rezolvarea acestora;
-în îndeplinirea atribuţiilor lor, experţii locali pentru rromi se asigură de îndeplinirea prevederilor H.G. 430/25.04.2001;
– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.
A.9. Cabinetul Primarului: are următoarele atribuţii principale:
– asigură consilierea Primarului pe anumite probleme specifice unor domenii de activitate ale administraţiei publice locale;
– realizează analize şi pregăteşte rapoarte;
– reprezintă prin delegare, Primarul la diferite manifestări oficiale, cu caracter cultural, ştiinţific, religios, etc;
– informează Primarul de problemele cetăţenilor;
– răspunde de relaţia cu mass-media locală şi centrală
– răspunde de relaţia cu oraşele înfrăţite cu municipiul Petroşani şi elaborează proiecte comunitare în parteneriat cu acestea
– răspunde de păstrarea secretului de serviciu şi a deplinei confidenţialităţi cu privire la datele şi informaţiile de care iau cunoştinţa în cazul în care este autorizat în acest sens, ca urmare a executării sarcinilor de serviciu;
– răspunde de îndeplinire cu profesionalism , loialitate, corectitudine si conştiinciozitate a îndatoririlor de serviciu, abţinându-se de la comiterea oricăror fapte ce ar aduce prejudicii instituţiei;
– răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor propuse în documentele întocmite;
– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţia Primarului care prin natura lor fac obiectul şi specificul compartimentului.


A. 10. Compartiment Comunicare are următoarele atribuţii principale;

– anunţarea conferinţelor de presă organizate de Dl. Primar şi participarea la conferinţele de presă;
– transmiterea comunicatelor de presă, către mass media locală şi/sau centrală;
– elaborarea dosarelor de presă necesare evenimentelor organizate de Primărie şi pregătirea materialelor cu informaţii necesare pentru conferinţele de presă;
– planifică acţiuni de comunicare publică în concordanţă cu priorităţile asumate de institutie. 
– redactează mesaje ale primarului, în colaborare cu departamentele şi compartimentele instituţiei.
– dezvoltă baze de informaţii publice cu privire la tematica prioritară de analiză.
– dezvoltă modele de analiză a surselor publice de informaţii.
– asigură legături permanente cu mass-media, prin transmiterea informaţiilor către presă şi către public.
– recepţionează şi soluţionează solicitările reprezentantilor mass media.
– organizează întâlniri periodice ale primarului cu presa, cu lideri de opinie, 


A.11. Compartiment pentru problemele tinerilor are următoarele atribuţii principale:
– crearea de instrumente de comunicare cu tinerii, elevii şi tinerii voluntari;
– organizarea de campanii de informare şi promovare a legii voluntariatului şi modalităţilor de atragere a voluntarilor în structurile administrative;
– organizarea de cursuri workshop-uri pentru tineri din Petroşani şi Valea Jiului în domeniul comunicării, cetăţenie activă, managementul proiectelor ecologice, etc.;
-organizarea de întâlniri cu reprezentanţii primăriei, despre rolul primarului, a consiliului local şi pentru identificarea nevoilor acestora;
– înfiinţarea unui punct de informare a cetăţenilor în turism, gestionat de tineri şi de voluntari;
– organizarea de activităţi recreative cu tinerii (sport, cultură, tabere, excursii, activităţi ecologice, etc.);
– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţia Primarului care prin natura lor fac obiectul şi specificul compartimentului. 

A.12. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică, realizeaza informarea cât mai obiectivă şi completă a turiştilor sosiţi în Petroşani, precum şi promovarea imaginii Municipiului Petroşani şi a Staţiunii Turistice Parâng, prin toate mediile disponibile şi are următoarele atribuţii principale: 
– informarea turiştilor sosiţi, asupra facilităţilor turistice, asupra posibilităţilor de petrecere a timpului liber şi asupra oricăror aspecte cu caracter turistic,
– informarea turiştilor potenţiali prin toate mijloacele de comunicare: scrisori, telefon, fax, internet, e-mail,etc.;
– realizarea şi distribuirea de materiale promoţionale şi informative pe diverse suporturi; 
– editarea de monografii, materiale de specialitate, cărti, reviste cu caracter informativ-turistic,ziare,etc;
– transmiterea de informaţii cu profil turistic touroperatorilor şi agenţiilor de turism;
– colaborarea cu centre similare din ţară şi din străinatate în vederea organizării schimburilor de informaţii cu caracter turistic;
– promovarea posibilitătilor de animaţie turistică prin intermediul specialiştilor (şcoli de schi, parapantă, alpinism, drumeţii,etc);
– realizarea de campanii promoţionale, conferinţe de presă ocazionate de lansarea noilor produse turistice, activităţi de relaţii publice;
– organizarea şi gestionarea de evenimente cu scop promoţional (festivaluri, seri turistice etc.) pentru zonă; ;
– administrarea pagini web turistice;
– popularizarea ofertelor turistice interne si internationale impreuna cu ONG-urile de profil din zona.
– crearea si gestionarea unei baze de date cu privire la posibilitatile, oportunitatile si perspectivele turismului local;
– elaborarea propunerilor privind colaborari sau parteneriate în domeniul turismului 
– colaborarea cu ONG-urile de profil si elaborarea strategiilor de dezvoltare a turismului local
– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţia Primarului care prin natura lor fac obiectul şi specificul compartimentului.


A.13. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor este o structură aflată în aparatul de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, dispune de regulament propriu.

B. Viceprimarul Municipiului Petroşani 
are în subordine următoarele servicii, birouri şi compartimente funcţionale:
 SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI 
 DIRECŢIA TEHNICĂ 
– compartimentul Transport Public Local
– compartimentul administrativ
– compartimentul tehnologia – informaţiei 
 SERVICIUL POLIŢIE LOCALĂ 

B.1. SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI 

Este condus de un şef serviciu şi are următoarele atribuţii principale:
– gestionează procesul emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
-supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Petroşani documentatiile de urbanism (PUG, PUZ, PUD);
-avizează documentaţiile de urbanism şi eliberează certificatele de urbanism;
-efectuează analiza operativă privind respectarea structurii şi conţinutului documentelor depuse şi restituirea după caz, a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii);
-analizează proiectele depuse pentru autorizarea executării lucrărilor, pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor şi condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant;
-redactează şi prezintă spre semnare certificate de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare;
-asigură banca de date specifică activităţii de urbanism;
-elaborează conceptul general al dezvoltării durabile a municipiului, din punct de vedere urbanistic;
-eliberează certificatele şi autorizaţiile de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel, monumentelor şi ansamblurilor istorice sau de cultură, împrejmuiri, lucrări cu caracter provizoriu;
-urmăreşte întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism pentru municipiu;
-eliberează avize pentru lucrările de construire ce se autorizează de către Consiliul Judeţean;
-urmăreşte şi ia măsuri ca reclamele şi firmele să se încadreze armonios în aspectul municipiului şi să respecte regulamentul privind publicitatea;
-colaborează cu unităţile de proiectare în vederea realizării unor proiecte care să respecte tradiţia locală şi cerinţele actuale de funcţionare;
-verifică în teren documentaţiile depuse şi face propuneri pentru eliberarea certificatelor de urbanism;
-urmăreşte modul de executare al construcţiilor, încadrarea în prevederile autorizaţiilor de construire emise;
-propune acţionarea în justiţie în vederea desfiinţării lucrărilor sau de aducere la starea iniţială a terenurilor şi construcţiilor pentru care nu s-au emis autorizaţii de construire sau nu au fost respectate prevederile legale;
-urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătoreşti şi a dispoziţiilor Primarului, privind desfiinţarea construcţiilor neautorizate;
-constată contravenţii la normele privind amplasarea şi autorizarea construcţiilor şi a altor lucrări potrivit dispoziţiilor în vigoare;
-controlează respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare, eliberate, sancţionează contravenţional abaterile de la prevederile legislaţiei în vigoare, privind disciplina în construcţii, luând măsuri operative de sancţionare a contravenţiilor şi de demolare a construcţiilor care se execută fără respectarea prevederilor legale, ţine evidenţa amenzilor aplicate;
-asigură verificarea scrisorilor şi reclamaţiilor cu privire la respectarea disciplinei în activitatea de urbanism, calitatea lucrărilor de construcţii, protecţia teritoriului şi propune măsuri de soluţionare a problemelor verificate;
-asigură relaţii publice cu cetăţenii, instituţiile publice şi societăţile comerciale privind problemele de specialitate, potrivit programului de lucru cu publicul;
-eliberează Certificate de atestare a edificarii constructiilor pentru notare în Cartea Funciară a imobilelor de pe raza unităţii administrativ teritoriale;
-participă la încheierea procesului verbal de recepţie a lucrărilor, asigurând calculul regularizării taxei de autorizaţie de construire, potrivit prevederilor legale în vigoare;
-prezintă la cererea Consiliului Local al municipiului Petrosani şi al Primarului municipiului Petrosani rapoarte şi informări privind activitatea urbanistică;
-asigură funcţionarea băncii de date în format electronic în ceea ce priveşte emiterea autorizaţiei de contrucţie şi transmiterea acestora către Institutul National de Statistica şi Inspecţia de Stat în Construcţii;
-întocmeşte rapoarte şi face propuneri Consiliului Local al municipiului Petroşani, pentru adoptarea de hotărâri în domeniul de activitate;
-asigură punerea la dipoziţie a documentelor emise, organelor de control abilitate;
-asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează conform normelor în vigoare;
-organizează consultarea cetăţenilor pentru avizarea şi aprobarea proiectelor de urbanism, prezentarea acestora în comisiile de avizare, prezentarea lor în Consiliu Local al municipiului Petrosani şi emiterea avizelor la aceste lucrări;
-urmăreşte cu sprijinul compartimentului juridic, modul de soluţionare a proceselor verbale de contravenţie, respectiv darea lor în debit sau rezoluţia instanţelor judecătoreşti;
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea executivă ;
-asigură caracterul public prin afişarea listei CU şi AC la fişierul existent la Primaria Municipiului Petroşani si afisare pe site-ul Primariei municipiului Petrosani ;
-face propuneri şi urmăreşte avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism în domeniul concesiunii de terenuri ;
-elaborează situaţii către Consiliul Judeţean, Inspecţia pentru calitatea în construcţii. 

B. 2. DIRECŢIA TEHNICĂ

Direcţia tehnică este direcţia din cadrul aparatului de specialitate al primarului care asigură îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin cu privire la dezvoltarea economico – socială a municipiului;
Direcţia tehnică asigură îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin cu privire la:
– organizarea, coordonarea şi verificarea realizări lucrărilor de reparaţii curente, la construcţiile aflate în administrarea unităţilor de învăţământ;
– întocmeşte împreună cu organele de specialitate programe privind protecţia mediului înconjurător, a monumentelor istorice şi a celor de cultură şi artă şi asigură realizarea acestor programe;
– răspunde de activitatea compartimentelor din subordine;

Directia tehnica are în subordine următoarele compartimente funcţionale:
 Compartimentul Transport Public Local
 Compartimentul administrativ
 Compartimentul tehnologia – informaţiei 
B.2.1. Compartimentul Transport Public Local
Atribuţii referitoare la activitatea de transport local :
– aplicarea hotărârilor Consiliului Local al Municipilui Petroşani cu privire la organizarea şi desfăşurarea transportului public local de călători;
– emiterea reglementărilor referitoare la regulamentul de organizare şi executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri pe teritoriul Municipiului Petroşani ;
– autorizarea operatorilor de transport public local de persoane şi vizarea autorizaţiilor acestora;
– verificarea legalităţii şi funcţionării operatorilor de transport public local de persoane şi celor în regim taxi şi închiriere, cât şi păstrarea evidenţei acestora;
– organizarea şi concesionarea serviciului regulat de transport public local de călători, precum şi concesionarea/închirierea mijloacelor de transport şi a infrastructurii aferente, după caz, operatorilor de transport autorizaţi;
– organizarea, supravegherea, monitorizarea şi controlul modului cum se execută serviciul de transport public local de călători, taxi şi rent-a-car, cât şi aplicarea sancţiunilor în cazul nerespectării legii;
– primirea, analiza şi soluţionarea documentaţiilor referitoare la obţinerea avizelor pentru capetele de traseu, de tranzit şi traseu înaintate de operatorii de transport public special, judeţean, interjudeţean şi internaţional de călători;
– verificarea respectării traseelor stabilite;
– stabilirea tarifelor de distanţă maximale, în cazul transportului de persoane în regim taxi;
– stabilirea programelor de lucru obligatorii în funcţie de fluctuaţia cerinţelor de transport zilnice ;
– primirea, analiza şi soluţionarea reclamaţiilor cu privire la desfăşurarea transportului public local ;
– crearea unui sistem relaţional cu operatorii de transport, călătorii şi alte instituţii ale statului;
– întocmirea documentaţiilor solicitate de Consiliul Local al municipiului Petroşani,
– întocmirea studiilor de oportunitate privind reabilitarea, modernizarea sau extinderea transportului local şi a infrastructurii aferente;
– analizarea permanentă a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă de către operatorii de transport ;
– controlul operatorilor de transport privind continuitatea în respectarea criteriilor pe baza cărora s-a realizat autorizarea acestora, precum şi respectarea contractelor de concesiune şi a caietelor de sarcini ;
– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau incredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.
B.2.2. Compartimentul Administrativ are următoarele atribuţii:
– asigură curăţenia în cadrul instituţiei;
– centralizează cererile (referatele) cu privire la necesarul de materiale, rechizite, consumabile pentru copiatoare, imprimante şi a obiectelor de inventar propuse a fi aprovizionate; 
– întocmeşte planul de aprovizionare al Primariei împreună cu direcţia tehnică;
– urmăreşte aprovizionarea cu produsele cuprinse în planul de aprovizionare;
– asigură păstrarea şi integritatea bunurilor ce aparţin Primăriei Municipiului Petroşani;
– asigură întreţinerea şi funcţionarea în bune condiţii a sediilor Primăriei;
– supraveghează lucrările de reparaţii efectuate în sediile aparţinând Primăriei Municipiului Petroşani;
– administrează toate automobilele apartinând Primăriei Municipiului Petroşani,
– rezolvă problemele legate de asigurarea auto obligatorie şi de asigurarea în caz de avarie a autoturismului (CASCO);
– gestionează mijloacele fixe şi obiectele de inventar din cadrul serviciilor Primăriei Municipiului Petroşani;
– efectuează subinventarierea de folosinţă pe sedii şi birouri pentru mijloacele fixe şi obiectele de inventar şi urmăreşte folosirea în bună stare a lor;
– recepţionează toate obiectele de inventar şi mijloacele fixe intrate în magazie, întocmeşte NIR-uri, (note de intrare – ieşire) deschizând fişa de evidenţă a obiectelor de inventar;
– face propuneri pentru casare în urma inventarierilor anuale;
– ţine gestiunea materialelor consumabile (imprimate tipizate, furnituri de birou, papetarie, produse protocol, carburanţi, piese de schimb auto, etc.) pentru deservirea serviciilor din toate sediile ce aparţin Primăriei Municipiului Petroşani, gestionează imprimatele cu regim special operând în fişele de magazie cu regim special;
– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.

B.2.3. Compartimentul Tehnologia – Informaţiei are următoarele atribuţii:


-contribuie la analiza, proiectarea şi exploatarea aplicaţiilor, crearea de baze de date, cu participarea celorlalte compartimente şi/sau la cererea conducerii Primăriei ;
-realizează proiectarea aplicaţiilor, componente ale sistemului informatic al Primăriei, programarea şi implementarea lor;
-asigură exploatarea lucrărilor realizate în cadrul compartimentelor sau furnizate de firme specializate în realizarea de software, colaborarea cu compartimentele beneficiare, asigurând ca exploatarea aplicaţiei să fie corectă, integrală şi la termen;
-colaborează cu firmele care asigură service la calculatoare, imprimante şi cu firma care asigură accesul la internet,
-face propuneri privind dotarea cu echipamente în domeniul de activitate şi asigură instalarea şi punerea în funcţiune a acestora, în raport cu indicatorii hotărâţi;
-asigură administrarea şi realizarea reţelei de calculatoare, gestionarea şi întreţinerea sistemului de operare al acesteia, precum şi a calculatoarelor individuale;
-realizează primul nivel de intervenţie la echipamentele de calcul din dotare, verifică sesizările privind disfuncţionalitatea acestora, le rezolvă acolo unde este de competenţa sa, 
apelează la serviciile de garanţie şi post garanţie, sau la serviciile firmelor specializate care trebuie să rezolve impasul tehnic apărut;
-asigură administrarea şi întreţinerea bazelor de date;
-contribuie la perfecţionarea sistemului informatic în conformitate cu necesităţile impuse de sistemul informaţional existent, la buna utilizare de către personal prin eliminarea tehnicilor de rutină şi utilizarea eficientă în conformitate cu ultimele proceduri în domeniul tehnicii de calcul şi al legislaţiei cu care lucrează compartimentele de specialitate;
-contribuie la stabilirea necesarului de aplicaţii informatice, care să răspundă cererilor necesare desfăşurării activităţii în Primărie, proiectează şi implementează aplicaţii noi la cererea expresă a compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei , în colaborare cu personalul de specialitate din aceste compartimente, în timp optim şi cu maximă eficienţă;
-asigură administrarea site-ului internet al Primăriei şi se preocupă de actualizarea acestuia;
-asigură suport tehnic de bună gospodărire şi întreţinerea judicioasă a tuturor resurselor hardware şi software din dotare, contribuind la utilizarea corectă a acestora;
-informează asupra situaţiilor deosebite, propune şi ia măsuri de soluţionare şi răspunde pentru realizarea acestora;
– controlează îndeaproape şi avizează activitatea de service şi întreţinere;
-răspunde de actualizarea continuă a informaţiilor conţinute în pagina Primăriei în colaborare cu compartimentele din cadrul instituţiei;
-gestionează sistemul de comunicaţii informatice ale Primăriei prin intermediul serviciilor internet;
-asigură instruire şi asistenţă pentru persoanele care folosesc sistemul informatic;
-colaborează cu compartimentele din cadrul Primăriei pentru realizarea unui sistem informatic integrat;
-contribuie la dezvoltarea, implementarea şi administrarea sistemului informatic necesar furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice colaborând în acest sens cu instituţiile reglementate prin legislaţia în vigoare şi asigură asistenţă compartimentelor din Primărie pentru implementarea acestui sistem;
-stabileşte norme şi proceduri interne pe care le aduc la cunoştinţa personalului din cadrul Primariei în vederea asigurării securităţii datelor, a confidenţialităţii şi siguranţei în utilizare a sistemului informatic din cadrul institutiei în scopul bunei desfăşurări a activităţii interne şi a procedurii electronice;
-se preocupă continuu de soluţiile informatice aplicate în administraţia publică locală;
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.


B.3 SERVICIUL POLIŢIE LOCALĂ este o structură aflată în subordinea directă a primarului municipiului Petroşani, dispune de regulament propriu

C. Secretarul municipiului Petroşani
are în subordine următoarele servicii, birouri şi compartimente funcţionale:
 Biroul juridic legislaţie,resurse umane 
 Biroul cadastru, registru agricol
 Serviciul relaţii publice, cultură relaţii externe 
 Compartimentul administraţie publică locală şi biroul permanent de lucru al Consiliului Local al municipiului Petroşani 


C.1. Biroul juridic legislaţie , resurse umane 
Este condus de un şef birou şi are următoarele atribuţii principale:
 reprezintă Consiliul Local al municipiului Petroşani, Municipiul Petroşani, Comisia locală pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991, în faţa instanţelor judecătoreşti (Judecătorii; Tribunale; Curţi de Apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), precum şi a altor instituţii, pe bază de delegaţie, asigurând totodată concepţia şi redactarea tuturor actelor necesare în acest sens, după consultarea cu compartimentele de specialitate, în funcţie de specificul litigiului;
 urmăreşte şi asigură exercitarea căilor ordinare sau extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, atunci când se impune;
 urmăreşte şi asigură executarea hotărârilor judecătoreşti, pe cale amiabilă sau pe calea executării silite;
 colaborează la întocmirea proiectelor actelor administrative emise sau adoptate de către Consiliul Local sau Primar;
 întocmeşte referatele sau rapoartele care stau la baza proiectelor actelor administrative emise de către Consiliul Local sau Primar;
 colaborează la întocmirea contractelor încheiate de către autorităţile locale, şi asigură avizarea acestora;
 întocmeşte şi colaborează la întocmirea oricăror alte acte cu caracter juridic, asigurând totodată avizarea acestora;
 consiliază compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi al serviciilor publice subordonate, 
 rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic, repartizate acestora, asigurând totodată rezolvarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi corespondenţei repartizate;
 asigură asistenţă şi colaborează la rezolvarea oricăror alte lucrări cu caracter juridic, repartizate altor compartimente, în funcţie de repartizarea stabilită prin dispoziţiile Primarului;
 participă, în calitate de membru, în diversele comisii de licitaţie, achiziţii publice, concursuri pentru ocuparea posturilor etc., constituite prin Dispoziţiile Primarului sau prin Hotărâri ale Consiliului Local;
 duc la îndeplinire hotărârile Consiliului Local 
 participă la şedinţele ordinare, extraordinare şi de îndată ale Consiliului Local;
 reprezintă Poliţia Comunitară în instanţele de judecată pentru acţiunile privind contestaţii la amenzile aplicate de către agenţii comunitari,
 întocmirea anexei nr. 24 , privind dezbaterea succesorală,
 respectarea legislatiei privind transparenta decizionala
– intocmirea raspunsurilor adresate in baza legii 52/2003
 intocmirea raportului anual privind transparenta decizionala
 asigura accesul la informatiile privind transparenta decizionala
– initiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor în cadrul unităţii;
– verificarea şi preluarea dosarelor constituite de la compartimente, pe bază de inventare;
– convocarea comisiei de selecţionare în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate de către şeful compartimentului de arhivă şi propunerea pentru eliminare ca fiind nefolositoare; 
– asigurarea predării integrale a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;
– cercetarea documentelor din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;
– punerea la dispoziţie, pe bază de semnătura, şi ţinerea evidenţei documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; verificarea la restituire a integrităţii documentelor împrumutate; reintegrarea la fond după restituirea acestora;
– comunicarea răspunsurilor către petenţi în termen legal;
– organizarea depozitului de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform Legii Arhivelor Naţionale; menţinerea ordinii şi asigurarea curăţeniei în depozitul de arhivă;
– punerea la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale a documentelor solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;
– pregătirea documentelor şi inventarelor acestora, în vederea predării la Arhivele Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale.
– întocmeşte nomenclatorul arhivistic şi propune Consiliului Local aprobarea acestuia cu confirmarea Arhivelor Naţionale ale statului;
– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.
C.1.1 Compartimentul Resurse Umane, are următoarele atribuţii:
– întocmirea proiectelor de hotărâre privind aprobarea sau modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului, a ştatului de personal şi prezentarea spre aprobare Consiliului Local şi urmărirea avizării , conform prevederilor legale;
– organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante,temporar vacnte, în conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
– coordonarea aplicării indexărilor, majorărilor şi oricăror modificări privind salarizarea personalului;
– ţinerea evidenţei cererilor de concedii de odihnă, medicale, de studii, fără plată, de maternitate;
– întocmirea dărilor de seamă statistice şi a altor situaţii solicitate pe linie de personal.
-efectuează lucrări cu privire la încadrarea, transferarea, detaşarea, pensionarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă a salariaţiilor;
-întocmeşte banca de date a personalului;
-răspunde de organizarea examenelor şi a concursurilor pentru încadrarea şi promovarea în muncă; 
-înregistrează în registre speciale declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese , ţine evidenţa acestora şi asigură transmiterea acestora instituţiilor abilitate, conform legii;
-răspunde de gestionarea resurselor umane şi a funcţiilor publice;
-răspunde de aplicarea reglementărilor în vigoare în ceea ce priveşte salarizarea personalului din aparatul de specialitate;
-întocmeşte ştatele de funcţii pentru personalul din aparatul de specialitate şi al serviciilor publice fără personalitate juridică;
-întocmeşte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate pentru a fi supus aprobării Consiliului Local;
-răspunde de întocmirea dosarului personal pentru salariaţii din aparatul de specialitate şi ţine evidenţa acestora;
-efectuează lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului, în care scop întocmeşte, păstrează şi ţine la zi, registrul general de evidenţă al salariaţilor, evaluările anuale, dosarele personale; 
– efectuează modificările intervenite în raporturile de serviciu ale functionarilor public si le inregistrează în sturctura functiilor publice de pe portalul de management al ANFP
-păstrează şi ţine la zi fişele posturilor şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale întocmite de şefii de compartimente;
-răspunde de păstrarea secretului în probleme de personal şi salarizare şi eliberează la cerere copii de pe actele existente la dosarul personal;
-răspunde de activitatea de perfecţionare şi de pregătire profesională a personalului din aparatul de specialitate;
-analizează starea disciplinară a personalului şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea stării disciplinare, reducerea fluctuaţiei şi asigurarea stabilităţii;
-întocmeşte condica de prezenţă, urmăreşte semnarea acesteia;
-întocmeşte planificarea concediilor de odihnă în baza propunerilor primite şi ţine evidenţa efectuării acestora;
-calculează vechimea în muncă, în funcţie de care se acordă gradatia de vechime în muncă şi numărul de zile de concediu de odihnă; 
-eliberează, la cerere, adeverinţe de salarii, adeverinte care atesta vechimea in munca si in specialiatate a angajatiilor si alte adeverinte solicitate;
-anual, stabileşte, conform fişelor de evaluare a performanţelor individuale, personalul ce urmează a fi promovat;
– trimestrial, semestrial şi anual, transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici datele cu privire la funcţionari publici;
-prezintă ori de câte ori este nevoie, rapoarte privind activitatea compartimentului;
– asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.

C.2. Biroul cadastru, registru agricol 

Biroul cadastru, registru agricol este condus de un şef birou şi are următoarele atribuţii principale:
– identificarea, măsurarea, verificarea terenurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Petroşani, respectiv ale Statului;
– participarea la acţiuni de măsurare, verificare şi realizări de planuri de situaţie cu alte direcţii din cadrul Primăriei;
– întocmirea de planuri pentru imobile aflate în administrarea Primăriei Municipiului Petroşani;
– predarea terenurilor către persoane fizice şi juridice care deţin terenuri în municipiul Petroşani ca urmare a sentinţelor civile, concesiuni, închirieri, asocieri, schimburi de teren şi vânzări;
– soluţionarea cererilor depuse de către veteranii de război, conform Legii nr. 44/1994;
– participarea la expertize tehnico-judiciare;
– verificarea şi identificarea terenurilor propuse pentru concesiune şi vânzare, folosinţă gratuită, asociere, etc;
– verificarea regimului juridic pentru terenurile propuse pentru concesiune şi vânzare;
– face demersurile necesare eliberării extraselor de Carte Funciară pentru terenurile proprietate a Statului, respectiv ale Municipiului administrate de Consiliul Local şi solicită înscrierea în cartea funciară a acestora;
– asigurarea răspunsurilor la corespondenţa şi orice alte sesizări adresate de
contribuabili şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile adresate Primăriei mun. Petroşani referitoare la probleme ce fac obiectul registrului agricol;
– introducerea în baza de date a cadastrului municipiului Petroşani prin: 
1) participă la recepţia şi verificarea lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane ;
2) introducerea societăţilor comerciale cărora li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenului conform H.G.834/1991,
– soluţionarea cererilor împreună cu Comisia Locală de Fond Funciar, depuse conform Legii nr. 247/2005 ce modifica Legea 10/2001, cât şi Legea 1/2000;
– punerea în posesie a terenurilor cu vegetaţie forestieră a foştilor proprietari conform Legii nr. 247/2005, cu modificările ulterioare;

– soluţionarea cererilor depuse conform Legii nr. 341/2004 cu modificările ulterioare privind revoluţionarii din decembrie 1989 şi ulterior le supune aprobării Consiliului local;
– verifică împreună cu comisia stabilită prin dispoziţia Primarului, cererile de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor pentru tineri conform Legii 15/2003, le supune aprobării Consiliului local şi ulterior predă terenul şi întocmeşte contractul de comodat;
– întocmeşte contractele de închiriere a terenului în scop agricol şi fundamentează taxa de închiriere pe categorii de folosinţă;
– verifică cererile pentru atribuirea de teren situat în intravilanul localităţii conform Legii 18/1991, republicată, le supune aprobării Consiliului local şi le înaintează Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara, în vederea emiterii Ordinului Prefectului;
– ţine la zi evidenţa terenurilor înscrise în registrul agricol;
– operează în registrul agricol terenurile, efectivele de animale, păsări şi albine, urmăreşte mişcarea efectivelor, atât pe suport analogic cât şi electronic;
– întocmeşte şi ţine la zi registrele agricole ale municipiului şi centralizatorul acestuia;
– întocmeşte situaţiile statistice necesare şi asigură transmiterea lor;
– eliberează certificate de producător, adeverinţe de teren agricol, adeverinţe necesare schimbării/întocmirii cărţilor de identitate;
– asigură administrarea păşunilor de pe raza municipiului şi efectuarea lucrărilor de întreţinere a acestora;
– verifică şi participă la recepţia lucrărilor privind modul de curăţare a păşunilor municipiului Petroşani, precum şi a infrastructurii (drumuri de acces, stâne, adăpători, etc), ce fac obiectul contractelor de arendă;
– întocmirea notelor de parcelare necesare ieşirii din indiviziune cu terenurile aflate în coproprietate cu municipiul Petroşani, respectiv Statul Român;
– întocmirea adreselor necesare edificării construcţiilor în vederea notării acestora în cartea funciară;
– întocmirea adeverinţelor către cabinetele notariale prin care se stabileşte natura terenului (intravilan/extravilan);
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.

C.3. Serviciul Relaţii Publice, Cultură, Relaţii Externe 
Este condus de un şef serviciu şi are următoarele atribuţii principale:
Atribuţii referitoare la activitatea de organizare a manifestărilor cultural artistice şi relaţii externe

– pregătirea, elaborarea şi traducerea documentelor necesare desfăşurării activităţilor Primăriei.
– elaborarea programelor de colaborare cu alte primării din ţară şi străinătate;
– participarea la primirile protocolare;
– asigurarea relaţiilor epistolare legate de administraţia publică locală (www.domnuleprimar.ro şi www.petrosani.ro );
– asigurarea rezervărilor (cazare şi masă) pentru delegaţiile străine, întocmirea referatelor pentru plata acestora
– însoţirea delegaţiilor străine pe parcursul vizitelor;
– organizarea şi coordonarea tuturor activităţilor de protocol şi transmiterea invitaţiilor;
– asigurarea permanentă a relaţiilor cu oraşele înfrăţite, precum şi cu restul oraşelor, forurilor sau instituţiilor din ţară şi străinătate care solicită colaborare cu Primăria Petroşani;
– întocmirea de note de fundamentare în vederea:
1. organizării unor manifestări cultural-artistice, 
2. înfrăţirii cu alte oraşe,
3. conferirii titlului de cetăţean de onoare,
4. deplasării în străinătate a reprezentanţiilor Consiliului Local şi executivului, etc. 
– organizarea tuturor acţiunilor aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local ce privesc sărbătorirea unor evenimente importante din municipiul Petroşani, organizarea unor manifestări, cultural-educative şi sportive;
– primirea şi distribuirea către mass-media a materialelor din partea compartimentelor Primăriei în vederea publicării acestora;
– întocmirea comenzilor pentru anunţurile care se transmit mijloacelor mass-media 
– vizarea (verifică numărul de apariţii, dimensiunile şi datele apariţiilor) facturilor venite de la mijloacele mass-media;
– mediatizarea activităţii direcţiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Primăriei şi gestionarea imaginii instituţiei în ansamblu
– crearea şi actualizarea permanentă a bazelor de date referitoare la instituţiile de presă şi persoanelor din presa care colaborează cu Primăria;
– păstrarea şi arhivarea corespunzătoare a documentelor serviciului;
– executarea lucrărilor de secretariat ale biroului, inclusiv expedierea corespondenţei curente şi a celei ocazionate de evenimente speciale la nivelul conducerii Primăriei.

Atribuţii referitoare la activitatea de management a documentelor 

– primirea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani, precum şi a altor servicii descentralizate sau altor instituţii;
– înregistrarea atât a documentelor primite din afara instituţiei, cât şi a documentelor interne 
– distribuirea corespondenţei primite către compartimentele din cadrul Primăriei pe bază de semnătură într-un registru special întocmit în acest scop.
– distribuirea/trimiterea corespondenţei către alte instituţii sau servicii descentralizate 
– gestionarea timbrelor poştale (evidenţa contabilă primară a sumelor utilizate pentru corespondenţa expediată, situaţia întocmindu-se lunar)
– păstrarea confidenţialităţii corespondenţei
– înregistrează şi ţine evidenţa actelor depuse pentru licitaţii în registrul de licitaţii şi cereri de ofertă

Atribuţii privind informarea cetăţeanului 

– asigură accesul permanent şi gratuit la informaţie în domeniul administraţiei 
locale
– îndrumă cetăţenii către compartimentul sau instituţia abilitată spre rezolvarea problemelor acestora 
– asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de audienţe
– are obligaţia de a comunica, telefonic sau în scris, compartimentelor din cadrul Primăriei , orice problemă apărută, care ţine de competenţa acestora, astfel încât informaţiile pe care le furnizează să fie corecte şi actuale;
– eliberează adeverinţe cetăţenilor care solicită acest lucru de la compartimentele de specialitate şi distribuie tichete de transport cetăţenilor care au dreptul la ele conform Hotarârilor de Consiliu Local adoptate în acest sens
– se ocupă şi de gestionarea informaţiilor de interes public, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

Atribuţii legate de activitatea de primire a petiţiilor
– asigurarea primirii sesizărilor şi reclamaţiilor de la cetăţeni, urmărirea rezolvarii şi expedierea în termen a răspunsurilor.
– asigurarea unui bun circuit al sesizărilor în Primăria municipiului Petroşani şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în scopul soluţionării lor în termenul legal;
– păstrarea permanentă a legăturii cu alte compartimente din cadrul Primăriei cu privire la modul de rezolvare a sesizărilor;
În cadrul Serviciului Relaţii publice, Cultură, Relaţii Externe vor fi îndeplinite şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă sau/şi executivă.
Biblioteca Municipala Petroşani, este o structură aflată în subordonea directă a Serviciului Relaţii Publice Cultură Relaţii Externe si este coordonata de un responsabil de biblioteca, dispune de regulament propriu.

C. 4. Compartimentul administraţie publică locală impreuna si Biroul permanent de lucru al Consiliului Local are următoarele atribuţii:
-asigura convocarea Consiliului local al municipiului Petroşani pentru şedinţele de consiliu;
-redactează ordinea de zi cu problemele supuse dezbaterii în şedinţele Consiliului local
.-transmite consilierilor municipali proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a fiecarei şedinţe, însoţite de expunerile de motive ale iniţiatorilor precum şi rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele functionale din cadrul aparatului de pecialitate al primarului, 
– întocmeşte şi pune la dispoziţia comisiilor de specialitate formularele tip pentru avizarea rapoartelor şi proiectelor de hotărâri din ordinea de zi;
-întocmeşte îndrumarul privind desfăşurarea şedinţelor de consiliu şi urmăreşte aplicarea acestuia;
-întocmeşte minutele şedinţelor de consiliu care au fost prezentate plenului consiliului local;
-asigură pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor consiliului local;
-urmăreşte întocmirea la timp de către serviciile de specialitate a materialelor privind problemele ce urmează să fie supuse dezbaterii în cadrul şedinţelor de consiliu;
-asigură aducerea la cunoştinţa tuturor compartimentelor care au pregătit materiale pentru şedinţele de consiliu, asupra orei şi datei desfăşurării şedinţelor de comisii; 
-întocmeşte graficul şi ţine evidenţa prezenţei consilierilor în cadrul comisiilor de specialitate şi în şedinţele de consiliu;
-asigură aducerea la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul Consiliului local şi publicarea pe site-ul propriu a tuturor proiectelor de hotărâre de interes public şi le comunică pe cele cu caracter individual; 
-întocmeşte fişa de pontaj a consilierilor la şedinţe;
-multiplică şi pregăteşte materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului local, pregăteşte mapele de lucru ale consilierilor, Primarului, Viceprimarului şi Secretarului municipiului; 
-redactează hotărârile Consiliului local şi ţine evidenţa acestora într-un registru special;
-urmăreşte şi verifică întocmirea exactă a proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului local; 
-comunică prefectului, în termenul prevăzut de lege, hotărârile Consiliului local, în vederea exercitării controlului de legalitate; 
-distribuie către compartimentele funcţionale precum şi pentru persoanele juridice sau fizice interesate hotărârile Consiliului local;
-asigură aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor Consiliului local cu caracter normativ prin intermediul mass-media;
-după fiecare şedinţa de consiliu închide dosarul şedinţei, operaţie care constă în numerotarea, sigilarea şi parafarea dosarului respectiv; 
-urmăreşte înregistrarea corectă pe suport magnetic a şedinţelor de consiliu;
-întocmeşte o informare privind modul de realizare a hotărârilor de consiliu; 
-asigură consultarea dosarelor de şedinţa de către personalul din aparatul de specialitate al primarului ori de câte ori au solicitat aceasta;
-întocmeşte Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local; 
-întocmeşte şi comunică Instituţiei Prefectului – judeţului Hunedoara situaţia trimestrială privind hotărârile adoptate de consiliul local şi dispoziţiile, autorizaţiile, certificatele, adeverinţele şi alte acte emise de primar;
-comunică compartimentelor funcţionale precum şi persoanelor interesate dispoziţiile primarului;
-comunică prefectului, în termenul prevăzut de lege, dispoziţiile primarului în vederea exercitării controlului de legalitate; 
-ţine evidenţa acestora într-un registru special;
-asigură afişarea şi întocmirea proceselor-verbale de afişare la sediul consiliului local a tuturor publicaţiilor de vânzare şi citaţiilor trimise în acest scop de instanţele judecătoreşti;
-înaintează dovada afişării publicaţiilor de vânzare şi a citaţiilor la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau executorilor judecătoreşti;
-asigura consultarea listelor electorale de către cei interesaţi; 
-comunică Serviciului Evidenţa populaţiei persoanele care şi-au pierdut drepturile electorale, comunicate de instanţele judecătoreşti;
-întocmeşte dispoziţia privind delimitarea secţiilor de votare;
-întocmeste dispoziţia privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral;
-întocmeşte lista cu persoanele propuse a fi desemnate preşedinţi sau locţiitori la secţiile de votare în vederea înaintării preşedintelui tribunalului; 
-primeşte, înregistrează şi răspunde în termen la adresele interne şi externe repartizate prin registratură;
Cu privire la evidenţa ştampilelor, sigiliilor şi parafelor :
-urmăreşte îndeplinirea regulamentului privind folosirea sigiliilor, ştampilelor şi parafelor ce aparţin Consiliului local;
-ţine evidenţa, într-un registru specific, a ştampilelor, sigiliilor şi parafelor ;
-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.
Capitolul III
NORME DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI
Art.26 Normele de conduita profesională sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică. Aceste norme urmăresc creşterea calităţii serviciului public, eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie, crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici. Functionarii publici si personalul contractual vor comunica sefului ierarhic superior informatiile referitoare la acordarea concediului medical in termenul prevazut de lege, iar acesta va i depus la Serviciul Resurse Umane dupa avizarea de catre medicul de familie, medicul de medicina muncii si seful ierarhic superior.
In cazul inregistrarii de absente nemotivate de catre functionarii publici sau personalul contractual se vor aplica masurile disciplinare prevazute de legislatia specifica. 


1. Principiile care guvernează conduita profesionala a funcţionarilor publici sunt următoarele:


a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice;
c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;
f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună-credinţă;
i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

2. Norme generale de conduită profesionala a funcţionarilor publici 

2.1 Asigurarea unui serviciu public de calitate


(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice.
(2) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.
2.2 Loialitatea faţă de Constituţie şi lege

(1) Funcţionarii publici au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.

2.3 Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice

(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a) – d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea.
(5) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii, sau ca o derogare de la dreptul funcţionarului public de a face sesizări în baza Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

2.4 Libertatea opiniilor
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

2.5 Activitatea publică

(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.
(2) Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

2.6 Activitatea politică

În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

2.7 Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.


2.8 Cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei


(1) În relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
(2) Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii publici au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:
a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1) – (3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

2.9 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale


(1) Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările externe, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.


2.10 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Funcţionarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

2.11 Participarea la procesul de luare a deciziilor


(1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
2.12 Obiectivitate în evaluare


(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine.
(2) Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
(3) Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute de lege.2.13 Folosirea prerogativelor de putere publică


(1) Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor publici le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Funcţionarilor publici le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
(4) Funcţionarilor publici le este interzis să impună altor funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.


2.14 Utilizarea resurselor publice


(1) Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
(2) Funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.
(3) Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

2.15 Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri


(1) Orice funcţionar public poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) Funcţionarilor publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
Încălcarea normelor de conduită profesională atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici, în condiţiile legii.
Normele de conduita prevazute mai jos sunt obligatorii pentru personalul contractual din a aparatul de specialitate al Primarului municipiului Petroşani


3. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:


a) prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
c) profesionalismul – principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
d) imparţialitatea şi nediscriminarea – principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
e) integritatea morală – principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
f) libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
g) cinstea şi corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
h) deschiderea şi transparenţa – principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.


4. Normele generale de conduită profesională pentru personalul contractual din cadrul instituţiei ce vor fi înscrise în Regulamentul de Organizare si Funcţionare sunt cele referitoare la:

4.1 Asigurarea unui serviciu public de calitate

(1) Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
(2) În exercitarea funcţiei personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

4.2 Respectarea Constituţiei şi a legilor

(1) Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.4.3 Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice

(1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Angajatilor contractuali le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a) – d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

4.4 Libertatea opiniilor

(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.
(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

4.5 Activitatea publică

(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.
(2) Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea sau mandatul dat de demnitarul în cabinetul căruia sunt încadraţi.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

4.6 Activitatea politica 

În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

4.7 Folosirea imaginii proprii 

În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

4.8 Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

(1) În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
(2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea aspectelor vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:
a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

4.9 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

(1) Personalul contractual care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

4.10 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.
4.11 Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
(2) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.


4.12 Obiectivitate in evaluare

(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.
(2) Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
(3) Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute de lege.


4.13 Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute 


(1) Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
(4) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

4.14 Utilizarea resurselor publice

(1) Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
(2) Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
(3) Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.4.15 Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

1. Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 
2. cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute; 
3. cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului 
respectiv; 
4. cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele 
interesate de cumpararea bunului nu au avut acces. 
5. Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii unui 
bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale. 
6. Angajatilor contractuali le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.
7. Prevederile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii tranzactiilor prin interpus sau in situatia conflictului de interese. 

Incalcarea normelor de conduita profesionala atrage raspunderea disciplinara a personalului contractual, in conditiile legii. 


4.16 Avertizarea privind fapte de incalcare a legii
Semnalarea unor fapte de incalcare a legii de catre persoane, prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, constituie avertizare in interes public si priveste: 
a) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul; 
b) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene; 
c) incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese; 
d) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
e) partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic; 
f) incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale; 
g) incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile; 
h) incompetenta sau neglijenta in serviciu; 
i) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, 
j) promovare,retrogradare si eliberare din functie; 
k) incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; 
l) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare; 
m) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al autoritatilor publice, institutiilor publice si al celorlalte unitati; 
n) incalcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administrari si cel al ocrotirii interesului public. 
Sesizarea privind incalcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale, poate fi facuta, alternativ sau cumulativ: 
a) sefului ierarhic al persoanei care a incalcat prevederile legale; 
b) conducatorului autoritatii publice, institutiei publice sau al unitatii bugetare din 
care face parte persoana care a incalcat prevederile legale, sau in care se semnaleaza practica ilegala, chiar daca nu se poate identifica exact faptuitorul; 
c) comisiilor de disciplina sau altor organisme similare din cadrul autoritatii publice, institutiei publice sau al unitatii din care face parte persoana care a incalcat legea; 
d) organelor judiciare; 
e) organelor insarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor; 
f) comisiilor parlamentare; 
g) mass-media; 
h) organizatiilor profesionale, sindicale sau patronale; 
i) organizatiilor neguvernamentale. 
Protectia functionarilor publici, a personalului contractual si a altor categorii de personal :
1. In fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare, avertizorii beneficiaza de protectie dupa cum urmeaza: 
a) avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de buna-credinta, pana la 
proba contrara; 
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, 
comisiile de disciplina sau alte organisme similare din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice sau al altor unitati, au obligatia de a invita presa si un reprezentant al sindicatului sau al asociatiei profesionale. Anuntul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autoritatii publice, institutiei publice sau a unitatii bugetare, cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea sedintei, sub sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate. 
2. In situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea.CAPITOLUL IV – Relaţiile funcţionale între compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani

Art. 27 Compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani sunt obligate să coopereze în vederea întocmirii în termenul legal a lucrărilor al caror obiect implică coroborarea de competenţe în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art. 28 Asistenţa de specialitate, în îndeplinirea atribuţiilor de către aparatul de specialitate al Primarului, controlul asupra activităţii desfăşurate în domeniile de activitate aferente, se asigură de către primar, viceprimar, administrator public, secretarul municipiului Petroşani şi directorii executivi.
Art. 29 Atribuţiile aparatului de specialitate se realizează prin direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din structura organizatorică a primăriei, repartizându-se, prin fişele postului, sarcinile concrete ce-i revin fiecarui post. Repartizarea sarcinilor pe post se efectuează de către şefii de direcţii, servicii şi birouri.
Art. 30 Toate compartimentele vor studia, analiza şi propune măsuri pentru raţionalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenţei, sporirea vitezei de circulaţie a documentelor, urmărind fundamentarea legală a lucrărilor. 
În acest sens personalul cu funcţia de conducere: 
– organizează evidenţa indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor şi întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit in termenul legal; 
– răspund de perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor şi asigura mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzatoare a activităţii; 
– asigură securitatea materialelor cu conţinut secret şi răspund de scurgerea informaţiilor şi a documentelor din compartimentele respective. 
Art.31 Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale. 
Art. 32 Salariaţii au obligaţia de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative în vigoare, nou aparute, precum şi sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Primăriei, menite să concure la realizarea integrală a atribuţiilor instituţiei, la îmbunătăţirea activităţii acesteia, în timpul programului de lucru. 
Art. 33 Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancţionează, conform Legii nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 53/2003 republicată – Codul Muncii, cu mofificările şi completările ulterioare. 
În temeiul Legii 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, toţi salariaţii au dreptul la protecţia avertizării în interes public.
Toate compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani prezintă anual şi ori de câte ori este necesar rapoarte de activitate. 
Prezentul R.O.F. se va actualiza ori de câte ori intervin modificări, obligativitatea actualizării revine fiecărui serviciu în parte, care va aduce la cunoştinţa Compartimentului Resurse Umane modificările intervenite. 

Petroşani, 27 .02 .2013

Preşedinte şedinţă, Claudiu  Lucian Cornea

Contrasemnează,  Secretar  Adrian Negoe 


Anexe: 
Dispozitia nr. 1074-2014 de modificare a dispoz nr. 965-2014
Dispozitia nr. 965-2014


Close Search Window