AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI SEZON RECE NOIEMBRIE 2022- MARTIE 2023 ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

Administrator system

AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI SEZON RECE  NOIEMBRIE 2022- MARTIE 2023  ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE
conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie,
 
Cererea și actele necesare în vederea acordării ajutorului de încălzire a locuinței și a suplimentului de energie se depun începînd cu data de 10.10.2022 până la data de 20 11.2022 pentru tot sezonul rece ( noiembrie 2022 - martie 2023). 
Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire se poate ridica de la sediul D.A.S. Petrosani, str.1 Dec.1918 nr.90, etaj 1, camera 7 - Birou subvenții și facilități sociale (lângă Serviciul Taxe și Impozite) cât și de pe site-ul Primăriei Municipiului Petroșani.
 
Actele necesare:
- Copie documente care dovedesc dreptul de folosință asupra locuinței ( contract de vânzare-cumpărare, închiriere, comodat, contract cu clauze de întreținere, certificat de mostenitor, autorizație de construcție etc.);
- Documente privind componenţa familiei (copie acte de identitate ( B.I./C.I), certificate de naştere copii, certificat de căsătorie, sentință de divorț, certificat de deces, dacă e cazul,etc.);
- Adeverinţă de salariu, cupon de pensie, adeverință și carnet de șomaj, extras de cont sau orice alte documente prin care se pot demonstra veniturile familiei (mandate poştale de plată, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor, etc) ; 
- Adeverință de venit eliberată de ANAF pentru persoanele majore și pentru tinerii cu vârsta > de 16 ani, care nu urmează o formă de învățământ cu frecvență;  
- Certificat fiscal de la serviciul taxe și impozite privind bunurile imobile (clădiri, spații locative, terenuri), bunurile mobile (mijloace de transport, utilaje agricole, etc.) pentru fiecare membru major din familie;
- Copie factură de plată pentru energie electrică sau gaze naturale
- Orice alte acte doveditoare solicitate în mod expres în vederea clarificării situației;              
 
Cererile se depun la sediul D.A.S. Petrosani, str. 1 Dec.1918 nr.90, etaj 1, camera 7 - Birou subvenții și facilități sociale (lângă Serviciul Taxe și Impozite), de luni până joi, între orele 8.30-16.00 și vineri orele 8.30-13.00.
 
Beneficiază de ajutorul de încălzire a locuinței în sezonul rece 01.11.2022-31.03.2023 și suplimentul pentru energie, familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare sunt de până la 1.386 lei/persoană, în cazul familiei şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure;
Totodată solicitanții nu trebuie să dețină bunuri care conduc la excluderea dreptului ajutorului de încălzire sau a suplimentului, conform Anexei nr.4 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 
IMPORTANT:
Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauză de întreţinere sau cu rezerva dreptului de abitaţie/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, etc.
Totodată titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie trebuie să fie titularul contractului de furnizare a energiei electrice sau gaze naturale
 
Cuantumul ajutorului de încălzire cu gaze naturale în funcție de veniturile familiei:  
Venit pe membru de familie     
Cuantum ajutor
Până la 200 lei 250 lei
200,1 - 320 lei 225 lei
320,1 - 440 lei 200 lei
440,1 - 560 lei 175 lei
560,1 - 680 lei 150 lei
680,1 - 920 lei 125 lei
920,1 - 1.040 lei 100 lei
1040,1 - 1.160 lei 75 lei
1.160,1- 1.280 lei 50 lei
1.280 – 1.386 lei 25 lei
Pentru pers. singure
1.280,1 – 2.053 lei
25 lei

 Cuantumul ajutorului de încălzire cu combustibili solizi si/sau petrolieri, în funcție de veniturile familiei:  

Venit pe membru de familie     
Cuantum ajutor
Până la 200 lei 320 lei
200,1 - 320 lei 228 lei
320,1 - 440 lei 256 lei
440,1 - 560 lei 224 lei
560,1 - 680 lei 192 lei
680,1 - 920 lei 160 lei
920,1 - 1.040 lei 128 lei
1040,1 - 1.160 lei 96 lei
1.160,1- 1.280 lei 64 lei
1.280 – 1.386 lei 32 lei
Pentru pers. singure
1.280,1 – 2.053 lei
32 lei
 
Cuantumul ajutorului de încălzire cu energie electrică și care nu au o altă sursă de încălzire, în funcție de veniturile familiei:
 
Venit pe membru de familie     
Cuantum ajutor
Până la 200 lei 500 lei
200,1 - 320 lei 450 lei
320,1 - 440 lei 400 lei
440,1 - 560 lei 350 lei
560,1 - 680 lei 300 lei
680,1 - 920 lei 250 lei
920,1 - 1.040 lei 200 lei
1040,1 - 1.160 lei 150 lei
1.160,1- 1.280 lei 100 lei
1.280 – 1.386 lei 50 lei
Pentru pers. singure
1.280,1 – 2.053 lei
50 lei
 
Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului în cuantum de:
a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
c) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.
În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.
 
ANEXA 4
    la normele metodologice H.G. nr.50/2011
 
                                                                  LISTA BUNURILOR
 ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie
 ______________________________________________________________________________
| Bunuri imobile                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a   |
|    | anexelor gospodăreşti                                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
|  2 | Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri |
|    | intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona   |
|    | rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu|
|    | au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă|
|____|_________________________________________________________________________|___________________________________________________________________________
| Bunuri mobile*)                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai  |
|    | mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap |
|    | sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum |
|    | şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile              |__|_________________________________________________________________________|
|  2 | Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani   |
|____|_________________________________________________________________________|
|  3 | Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără      |
|    | remorci, rulote, autobuze, microbuze                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
|  4 | Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor   |
|    | necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei  |
|    | "Delta Dunării"                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|  5 | Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|  6 | Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale         |
|____|_________________________________________________________________________|
|  7 | Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul |
|    | acţionate hidraulic, mecanic sau electric                               |
|____|_________________________________________________________________________|
| *) Aflate în stare de funcţionare.                                          |
_____________________________________________________________________________|___________________________________________________________________________
| Depozite bancare                                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii    |
|____|_________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Terenuri/animale şi/sau păsări                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie |
|    | anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv  |
|    | suma de 2.500 euro pentru familie                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
    NOTĂ:
    Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului 

 

 

Close Search Window