Dispozitie

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROŞANI
P R I M A R

DISPOZIŢIA NR.862/2007
Privind stabilirea locului de depunere a cererilor de către cetăţenii comunitari în vederea posibilităţii exercitării dreptului de vot

PRIMARUL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Având în vedere obligaţiile instituite pentru primari de a stabili prin dispoziţie locul unde cetăţenii comunitari pot depune cereri pentru a fi înscrişi în listele electorale speciale;
În conformitate cu Programul calendaristic cu sarcinile ce revin primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ teritoriale în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European în anul 2007, întocmit de Comisia tehnică judeţeană – Grupul tehnic de lucru de pe lângă Instituţia Prefectului – judeţul Hunedoara;
Văzând dispoziţiile art.9 din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, modificată prin O.U. nr.1/2007;
În temeiul prevederilor art.68, al.1, lit.”a”şi al.2, art.71 al.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1.Depunerea cererilor de către cetăţenii comunitari în vederea obţinerii dovezii de la Autoritatea Electorală Permanentă se va face cu cel puţin 60 de zile înaintea datei de referinţă (13 mai.2007) la secretarul municipiului Petroşani.

Art.2.Cererea va cuprinde menţiunile prevăzute de art.9 al.4 din Legea nr.33/2007.

Art.3.Prezenta dispoziţie se comunică secretarului municipiului Petroşani – jr.Adrian Negoe, se afişează pe site-ul Primăriei municipiului Petroşani, se publică în presă şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani, 27.02.2007

VICEPRIMAR, AVIZAT:
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed