DISPOZIŢIA NR.1879 / 2017

Pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei nr.1850/2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Petroşani în şedinţa ordinară pentru data de 21.12.2017

PRIMARUL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Având în vedere referatul întocmit de secretarul Municipiului Petroşani, înregistrat sub nr. 19227/20.12.2017, prin care se propune modificarea art.1 al Dispoziţiei nr.1850/2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Petroşani în şedinţă ordinară pentru data de 21.12.2017.
În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.1 şi art.68, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. Modifică enunţul art. 1 al Dispoziţiei nr.1850/2017, astfel că acesta va avea următorul enunţ : ,, Convoacă Consiliul Local al Municipiului Petroşani în şedinţă ordinară pentru data de 21.12.2017, în Sala de Şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 11”.

Art.2. Prezenta dispoziţie se poate contesta de către cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3 Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului-judeţul Hunedoara, Biroului permanent de lucru al Consiliului Local, consilierilor locali şi va fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişare.

Petroşani, 20.12.2017

PRIMAR, AVIZAT:
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed