Dezbatere Publica

DEZBATERE PUBLICA

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI PETROSANI, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea ateritoriului si urbanismul, al Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si al Legii nr. 54/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, anunta:
DEZBATERE PUBLICA – consultarea populatiei cu privire la CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 122/07.05.2012, eliberat in scopul intocmirii documentatiei PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z. ) – LOCUINTE DE SERVICIU – IN PETROSANI, DN 66 – ZONA MOLL, PE TEREN PROPRIETATE PARTICULARA A SC D&C EUROTUR SRL.
– Beneficiar : SC D&C EUROTUR SRL Petrosani
– Proiectant: BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA C. ARH. PETRU POENAR
In vederea dezbaterii publice pe pagina de internet si la sediul Primariei municipiului Petrosani se afla expuse : certificatul de urbanism nr. 122/07.05.2012 si planse cu propuneri privind intentia de intocmire a documentatiei PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z. ) – LOCUINTE DE SERVICIU – IN PETROSANI, DN 66 – ZONA MOLL, PE TEREN PROPRIETATE PARTICULARA A SC D&C EUROTUR SRL, incepand cu data de 10.05.2012 pana la 4.06.2012.
Sugestiile si propunerile in legatura cu proiectul propus se pot efectua in scris la sediul Primariei municipiului Petrosani, compartiment C.I.C. sau pe adresa de e – mail a Primariei.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul U.A.T.
PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB – RIDZI

SEF SERVICIU UAT, INTOCMIT,
AURORA PUIU-DRAGHICESCU SINELA VIEZURAN

ROMÂNIA
JUDETUL HUEDOARA
PRIMARIA MUNICIPIULUI PETROSANI
Nr. 8072 din ……………

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. ……… din ……………

În scopul: LOCUINTE DE SERVICIU

Urmare cererii adresate de (1) SC D&C EUROTOUR SRL – REPREZ. PRIN DL. HUIDU ION CATALIN cu domiciliul(2)/sediul în judeţul HUNEDOARA municipiul PETROSANI cod poştal……. strada C-TIN BRANCUSI , nr. 10, bl. …, sc. …, et. … ap. … tel./fax ………………….. e-mail ……………….…………….. înregistrată la nr. 8072 din 24.04.2012
Pentru imobilul – teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul HUNEDOARA, municipiul/oraşul/comuna PETROSANI, satul …………….., sectorul ……., cod poştal ………………….., str. DN 66, ZONA MOL, nr. FN, bl. …., sc. …., et. …., ap. …, sau identificat prin*3) PLAN DE SITUATIE SI PLAN DE INCADRARE IN ZONA
In temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. 96/1999, faza PUG/PUZ/PUD, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local nr. 15/2000.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:
Imobil situat in intravilanul Municipiului Petrosani, teren in suprafata de 1069 mp. inscris in Cartea Funciara 165N Petrosani, nr. topo 375/97/24/c/5/6/d/1, nr. cadastral 1809, teren proprietate particulara a SC D&C EUROTOUR SRL.

2. REGIMUL ECONOMIC:
Destinatia zonei este “ zona verde ”.
Functiuni complementare admise conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG:
 institutii publice si servicii nepoluante care completeaza functiunea de baza a zonei ( cultura, educatie, alimentatie publica, comert )
 accese pietonale, carosabile si accidental carosabile
 retele tehnico-edilitare
 constructii/amenajari necesare asigurarii salubritatii.
Folosinta actuala: teren afectat de retele utilitare
Se solicita : LOCUINTE DE SERVICIU
3. REGIMUL TEHNIC:
 suprafata totala studiata : 1069 mp.
 procentul maxim de ocupare a terenului: se va stabili prin documentatia P.U.Z.
Se propun urmatoarele constructii:
• doua locuinte de serviciu cu regim de inaltime: D+P
• accese pietonale si auto
Principii de amplasare, conform Cap. II din RLU:
• amplasarea fata de drumul public se va face cu asigurarea zonei de protectie, respectiv cu respectarea distantei de 11,25 m pana-n axul DN66 si 6m pana-n axul str. I. Creanga
• se va respecta orientarea fata de punctele cardinale a locuintelor, respectiv tuturor incaperile orientate spre sud sa li se asigure durata minima de insorire de 1 ora si jumatate pe perioada soltitiului de iarna
• amplasarea locuintelor se va face retras fata de aliniament, din ratiuni de respectare a distantei fata de drumul public si asigurarea vizibilitatii in intersectie, inaltime de max 10m pana la cornisa, aspect urbanistic
• accese auto, unul din str. 9 Mai si unul din DN 66
• accese pietonale
• racord la utilitati
• asigurare de spatii verzi si plantate (gazon, plantatii de arbusti si pomi fructiferi )
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat pentru/întrucât:

INTOCMIRE P.U.Z. PENTRU LOCUINTE DE SERVICIU __________________________________________________________________________
| Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare|
| şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. |
|______________________________________________________________________________|
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii – de construire/de desfiinţare – solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA CU SEDIUL IN DEVA, STR. A.VLAICU, NR. 25
(autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa)
(Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.
În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.
În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.
În aceste condiţii:
______________________________________________________________________________
| După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de |
| a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea |
| evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării |
| efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei |
| se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia |
| mediului. |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, |
| solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii |
| administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru |
| autorizarea executării lucrărilor de construcţii. |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe |
| parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra |
| mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, |
| acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei |
| publice competente. |
|______________________________________________________________________________|
5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică – D.T., după caz:
|_| D.T.A.C. |_| D.T.O.E. |_| D.T.A.D.
d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
|_| alimentare cu apă |_| gaze naturale Alte avize/acorduri:
|_| canalizare |_| telefonizare |_| ………………
|_| alimentare cu energie |_| salubritate |_| ………………
electrică
|_| alimentare cu energie |_| transport urban |_| ………………
termică
d.2) avize şi acorduri privind:
|_| securitatea la |_| protecţia civilă |_| sănătatea populaţiei
incendiu
d.3) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
|_| ……………… |_| ……………… |_| ………………
d.4) studii de specialitate:
|_| ……………… |_| ………………
d.5) Alte avize si acorduri
1. Documentatia faza P.U.Z. sa fie intocmita in conformitate cu Ghidul privind Metodologia de elaborare si Continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, aprobat de MLPAT prin Ordinul nr. 176/N din 16.08.2000
2. Studiu geotehnic privind conditiile de fundare
3. Dovada proprietatii asupra terenului
4. Plan topografic sau cadastral cu indicarea imobilului şi a vecinătăţilor – teren şi/sau construcţii, la scările 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, după caz, vizate de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial
5. Adoptarea unei Hotarari a Consiliului Local al mun. Petrosani in scopul aprobarii documentatie P.U.Z. pentru LOCUINTE DE SERVICIU
6. Avizul Inspectoratului de Politie HD- Politia Mun. Petrosani – Birou Politie Rutiera Valea Jiului
7. Acordul S.P.A.D.P.P. din cadrul Primariei mun. Petrosani pentru accesul auto din str. 9 Mai
8. Avize de la urmatorii furnizori de utilitati: gaz metan, curent electric, telefonie, apa si canal
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): NU E CAZUL
Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR SECRETAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI ADRIAN NEGOE

ARHITECT SEF,
AURORA PUIU – DRAGHICESCU

Achitat taxa de: 12,69 lei, conform chitanţei nr. 1010124-115-0001 din 24.04.2012
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de …………… .
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de …………………….. până la data de …………………………

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR SECRETAR,

ARHITECT SEF,

Data prelungirii valabilităţii: …………….
Achitat taxa de: ………… lei, conform Chitanţei nr. …. din ………
Transmis solicitantului la data ………… de direct/prin poştă.

Comments are closed