Compartiment Finanţare Învăţământ Preuniversitar De Stat

 

Compartiment Finanţare Învăţământ Preuniversitar De Stat

Componenţă:

Personal de execuţie:

Simona Irina MATOSCHI
Persida JURCAN

Atribuţii principale:

– ţine evidenţa unităţilor de învăţământ existente pe raza municipiului Petroşani, organizează întâlniri periodice, realizează parteneriate şi programe comune cu acestea;
– păstrează legătura cu unităţile de învăţământ preuniversitar şi comunică primarului şi serviciilor de specialitate problemele cu care se confruntă acestea, asigură rezolvarea acestor probleme;
– adună şi centralizează toate informaţiile şi solicitările privind necesităţile şi preocupările instituţiilor de învăţământ pentru a fi puse la dispoziţia şi în discuţia Consiliului Local şi a executivului acestuia în vederea implicării administraţiei în realizarea obiectivelor acestor instituţii;
– contribuie la asigurarea condiţiilor necesare bunei funcţionări a instituţiilor de învăţământ;
– contribuie cu propuneri la dimensionarea bugetului alocat învăţământului;
– contribuie la dimensionarea planului anual de investiţii pentru unităţile de învăţământ;
– stabileşte în colaborare cu Biroul buget-contabilitate şi Direcţia Tehnică – Compartiment Investiţii, priorităţile privind cheltuielile de învăţământ;
– execută şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local municipal, dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici;
– colaborează cu celelalte compartimente funcţionale pentru rezolvarea atribuţiilor specifice;
– păstrează legatură cu unităţile de învăţământ preuniversitar şi comunică consiliului local, primarului şi serviciilor de specialitate problemele cu care se confruntă acestea;
– răspunde de deschiderea de credite bugetare la nivelul aprobat în bugetele proprii ale centrelor de execuţie bugetară din învăţământul preuniversitar de stat;
– răspunde de predarea la termen a proiectelor de buget ale instituţiilor învăţământului preuniversitar, rectificările acestuia, precum şi de predarea la termen a dărilor de seamă contabile;
– centralizează bugetele şi dările de seamă ale instituţiilor din învăţământul preuniversitar de stat;
– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.

Comments are closed