Biroul permanent de lucru al Consiliului Local

 

Biroul permanent de lucru al Consiliului Local

Componență:

Personal de execuţie:
Marilena MUSACALITA   -consilier  juridic

Atribuții:

 • asigură convocarea Consiliului local al municipiului Petroşani pentru şedinţele de consiliu;
 • redactează ordinea de zi cu problemele supuse dezbaterii în şedinţele Consiliului local;
 • transmite consilierilor municipali proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a fiecarei şedinţe, însoţite de expunerile de motive ale iniţiatorilor precum şi rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele functionale din cadrul aparatului de pecialitate al primarului;
 • întocmeşte şi pune la dispoziţia comisiilor de specialitate formularele tip pentru avizarea rapoartelor şi proiectelor de hotărâri din ordinea de zi;
 • întocmeşte îndrumarul privind desfăşurarea şedinţelor de consiliu şi urmăreşte aplicarea acestuia;
 • întocmeşte minutele şedinţelor de consiliu care au fost prezentate plenului consiliului local;
 • asigură pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor consiliului local;
 • urmăreşte întocmirea la timp de către serviciile de specialitate a materialelor privind problemele ce urmează să fie supuse dezbaterii în cadrul şedinţelor de consiliu;
 • asigură aducerea la cunoştinţa tuturor compartimentelor care au pregătit materiale pentru şedinţele de consiliu, asupra orei şi datei desfăşurării şedinţelor de comisii;
 • întocmeşte graficul şi ţine evidenţa prezenţei consilierilor în cadrul comisiilor de specialitate şi în şedinţele de consiliu;
 • asigură aducerea la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul Consiliului local şi publicarea pe site-ul propriu a tuturor proiectelor de hotărâre de interes public şi le comunică pe cele cu caracter individual;
 • întocmeşte fişa de pontaj a consilierilor la şedinţe;
 • multiplică şi pregăteşte materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului local, pregăteşte mapele de lucru ale consilierilor, Primarului, Viceprimarului şi Secretarului municipiului;
 • redactează hotărârile Consiliului local şi ţine evidenţa acestora într-un registru special;
 • urmăreşte şi verifică întocmirea exactă a proceselor-verbale  ale şedinţelor  Consiliului local;
 • comunică prefectului, în termenul prevăzut de lege, hotărârile Consiliului local, în vederea exercitării controlului de legalitate;
 • distribuie către compartimentele funcţionale precum şi pentru persoanele juridice sau fizice interesate hotărârile Consiliului local;
 • asigură aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor Consiliului local cu caracter normativ prin intermediul mass-media;
 • după fiecare şedinţa de consiliu închide dosarul şedinţei, operaţie care constă în numerotarea, sigilarea şi parafarea dosarului respectiv;
 • urmăreşte înregistrarea corectă pe suport magnetic a şedinţelor de consiliu;
 • întocmeşte o informare privind modul de realizare a hotărârilor de consiliu;
 • asigură consultarea dosarelor de şedinţa de către personalul din aparatul de specialitate al primarului ori de câte ori au solicitat aceasta;
 • întocmeşte Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local;
 • întocmeşte şi comunică Instituţiei Prefectului – judeţului Hunedoara situaţia trimestrială privind hotărârile adoptate de consiliul local şi dispoziţiile, autorizaţiile, certificatele, adeverinţele şi alte acte emise de primar;
 • comunică compartimentelor funcţionale precum şi persoanelor interesate  dispoziţiile primarului;
 • comunică prefectului, în termenul prevăzut de lege, dispoziţiile primarului în vederea exercitării controlului de legalitate;
 • ţine evidenţa acestora într-un registru special;
 • asigură afişarea şi întocmirea proceselor-verbale de afişare la sediul consiliului local a tuturor publicaţiilor de vânzare şi citaţiilor trimise în acest scop de instanţele judecătoreşti;
 • înaintează dovada afişării publicaţiilor de vânzare şi a citaţiilor la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau executorilor judecătoreşti;
 • asigura consultarea listelor electorale de către cei interesaţi;
 • comunică Serviciului Evidenţa populaţiei persoanele care şi-au pierdut drepturile electorale, comunicate de instanţele judecătoreşti;
 • întocmeşte dispoziţia privind delimitarea secţiilor de votare;
 • întocmeste dispoziţia privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral;
 • întocmeşte lista cu persoanele propuse a fi desemnate preşedinţi sau locţiitori la secţiile de votare în vederea înaintării preşedintelui tribunalului;
 • primeşte, înregistrează şi răspunde în termen la adresele interne şi externe repartizate prin registratură;
  Cu privire la evidenţa ştampilelor, sigiliilor şi  parafelor :
 • urmăreşte îndeplinirea regulamentului privind folosirea sigiliilor, ştampilelor şi parafelor ce aparţin Consiliului local;
 • ţine evidenţa, într-un registru specific, a ştampilelor, sigiliilor şi parafelor;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.

Program de lucru cu publicul:

Luni – Joi: 08.00 – 16.30
Vineri: 08.00 – 14.00

Date de contact:
Sediul Primăriei,

Camera  29, Biroul permanent de lucru al Consiliului Local

 Telefon: 0254.541.220, interior 121

Comments are closed