concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale astfel: inspector debutant şi referent III

ANUNŢ

„Serviciului Public Local de Asistenţă Socială organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale astfel: inspector debutant şi referent III”.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială, str. Constructorul nr. 14, în data de 27.03.2007, ora 10 00.
Dosarele de înscriere se pot depune la registratura Serviciului Public Local de Asistenţă Socială, până în data de 21.03.2007, ora 13 00.

Condiţii de participare la concurs:
Inspector debutant:
 studii superioare de lungă durată;
 cunoştinţe de operare pe calculator;
 să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.2 din Anexa nr. 12 la H.G. 281/1993 cu modificările şi completările ulterioare.

Referent III:
 studii medii;
 cunoştinţe de operare pe calculator;
 vechime în muncă de minim 2 ani;
 să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.2 din Anexa nr. 12 la H.G. 281/1993 cu modificările şi completările ulterioare.

Actele necesare pentru depunerea dosarelor:

 Actul de identitate ( original şi copie );
 Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 Cazier judiciar ( declaraţie notarială );
 Recomandare de la ultimul loc de muncă;
 Curriculum vitae;
 Diplomele de studii ( copii şi originale ) şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 Cerere de înscriere la concurs ( de mână ).

Bibliografia pentru concurs:

 Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 H.G.R. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 O.U.G. 41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de R.A.A.V.J. , beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea Jiului
Relaţii suplimentare, pot fi obţinute la Serviciului Public Local de Asistenţă Socială, str. Constructorul nr. 14, la telefon 548940, sau pe site-ul www.primariapetrosani.ro.

Director executiv
Mraz Cristina

Comments are closed