HCL 327 /17.12.2015

Privind  aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii  al Municipiului Petrosani  pentru trimestrul  IV al anului 2015     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI;        Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.346/2015 şi Expunerea de motive nr.20792/2015, întocmită de Primarul Municipiului Petrosani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii   al Municipiului Petrosani pentru  trimestrul  IV al  anului  2015; Luând în considerare raportul Direcţiei economice nr.20686/2015, precum şi Avizul comisiei juridice nr.21390/2015,Avizul comisiei pentru buget nr.21246/2015, Avizul comisiei pentru servicii publice nr.21534/2015,Avizul comisiei pentru urbanism nr.21370/2015,Avizul comisiei pentru sănătate nr.21490/2015, Avizul comisiei pentru cultură nr.21365/2015,     Avizul comisiei pentru minorităţi nr. 21263/2015, În conformitate cu dispoziţiile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi art.3 alin.2, art.42 alin.4, art.80 şi art.82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a” şi art.45 alin.2 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,                                                                HOTĂRĂŞTE:[…]

[…]

HCL 297 /29.10.2015

Privind aprobarea constituirii Grupului local de lucru pentru incluziunea minorităţii rome la nivelul Municipiul Petroşani   CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  PETROSANI;              Având în vedere  Proiectul de hotărâre nr.313/2015 şi Expunerea de motive nr.17909/2015,întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob– Ridzi, prin care se propune  aprobarea constituirii Grupului local de lucru pentru incluziunea minorităţii rome la nivelul Municipiul Petroşani;            Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie nr.17951/2015,raportul Compartimentului expert pentru problemele romilor nr.17956/2015, avizul comisiei juridice nr.18272/2015, avizul comisiei pentru buget nr 18175/2015, avizul comisiei pentru servicii publice nr.18188/2015, avizul comisiei pentru minorităţi nr.18333/2015; În conformitate cu prevederile capitolului 11, subcapitolul .2, lit.,,b”, punctul (V) din Anexa la HG nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, cu modificările ulterioare;  În temeiul dispoziţiilor  art. 36 alin.(2) lit. „d ”, alin.6, lit.,,a”, pct.2  şi art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                 HOTĂRĂŞTE:             Art.1. Se aprobă constituirea Grupului local de lucru pentru incluziunea minorităţii rome  la nivelul Municipiului Petroşani.           Art.2. Grupul local de lucru (GLL) va avea următoarea componenţă:[…]

[…]