aprilie 2021

  Incidenta_30.04.2021 Incidenta_29.04.2021 Incidenta_28.04.2021 Incidenta_27.04.2021 Incidenta_26.04.2021 Incidenta_25.04.2021 Incidenta_24.04.2021 Incidenta_22.04.2021 Incidenta_21.04.2021[…]

[…]

HCL 80 /31.03.2016

Privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul II al anului  şcolar 2015-2016  în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani  

Acte necesare eliberare bilete

Biletele pentru transport local se eliberează următoarelor categorii de beneficiari:

pensionarii care au împlinit vârsta de 65 ani şi ale căror venituri cumulate sunt mai mici sau egale cu suma de 1.000 lei/lună;
Acte necesare:
Actul de identitate  (xerocopie și original) ;
Acte de venituri (cupoane de pensie aferente lunii anterioare pentru care se solicită eliberarea biletelor, precum şi orice acte doveditoare a veniturilor suplimentare ale persoanei care solicită,  xerocopie și original));

veteranii şi văduvele de război;
Acte necesare:
 Actul de identitate in original(xerocopie și original);
Legitimaţia de veteran de război/văduvă de război, vizată la zi  (xerocopie și original);

persoanele persecutate din motive politice, de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri prevăzute de Decretul – Lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa nr.105/1999;
Acte necesare:
Actul de identitate  (xerocopie și original);
Hotărârea prin care au fost încadrați în una din categoriile prevăzute de Decretul – Lege 118/1990 ( xerocopie şi original) şi Ordonanţa nr.105/1999 (xerocopie și original);

persoanele care au împlinit vârsta de 65 ani, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
Acte necesare:
Actul de identitate  (xerocopie și original);
Adeverinţă din care să rezulte că este beneficiar al venitului minim garantat;

persoanele cu handicap grav şi accentuat transportabile precum şi pentru însoţitorii acestora sau asistenţii personali ai acestora:
Acte necesare:
Actul de identitate  (xerocopie și original);
Actul de identitate al reprezentantului legal acolo unde este cazul  (xerocopie și original);
Certificatul medical de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi comisia pentru protecţia copilului (xerocopie și original);

Elevii din zona Peştera Bolii, Triaj, Saşa, Livezeni, Maleia, str.Progresului, Funicularului, Poligonului ( zona Bosnia) şi str.Tudor Vladimirescu nr.16, BL.D3, în funcţie de numărul de zile în care se desfăşoară orele de curs
Acte necesare:
-Actul de identitate al reprezentantului legal (xerocopie și original);
-Certificatul de naştere elev /C.I. după caz (xerocopie și original);
-Adeverinţă eliberată de unitatea de învătământ din care să rezulte că elevul frecventează unitatea de învăţământ respectivă şi nu are absenţe în luna anterioară eliberării biletelor de transport public local

Informatii publice

INFORMATII PUBLICE

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice:
Legea 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare
Organigrama si Regulamentul de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Petrosani si serviciile din subordinea Consiliului Local Petrosani.

Programul de funcţionare:
• Luni – Joi: 0800 – 1630
• Vineri: 0800 – 1400
– Programul cu publicul al Biroului Centru de Informare Cetăţeni (cf. H.G. 1723/2004 cu modificarile și completările ulterioare)
• Luni , miercuri, joi, vineri: 0830– 1630
• Marţi: 0830 – 1830
– Programul de audienţe al conducătorilor instituţiei publice:
• Primar: miercuri -începând cu ora 0900
• Viceprimar: luni -începând cu ora 0900
• Secretar: joi: -începând cu ora 0900

Solicitare informatii de interes public

Solicitarea in scris a informatiei de interes public sau a reclamatiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informatii de interes public si ale reclamatiei administrative existente in aceasta sectiune.(mai jos)

Model de cerere de informatii de interes public
Model de cerere de informatii de interes public_editabil
Model de reclamatie administrativa 1 (raspuns negativ la cerere)
Model de reclamatie administrativa 1 (raspuns negativ la cerere)_editabil
Model de reclamatie administrativa 2 (nu s-a raspuns in termen legal la cerere)
Model de reclamatie administrativa 2 (nu s-a raspuns in termen legal la cerere)_editabil

Informatiile de interes public pot fi solicitate si comunicate si in format electronic, la adresa: relatii.publice@primariapetrosani.ro
Termenele pentru comunicarea in scris a unui raspuns solicitantilor de informatii de interes public sunt:
a) 10 zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate, dacaaceasta a fost identificatain acest termen;
b) 10 zile lucratoare pentru anuntarea solicitantului ca termenul initial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informatiei solicitate;
c) 30 de zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public identificate peste termenul de la punctual a);
d) 5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivarii refuzului;
Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:
Conform Hotararii de Guvern nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001:
„ART. 32 – In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
ART. 33 – Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrative prevazuta la art. 32 in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.
ART. 34 – In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat, in conditiile legii.
ART. 35 – (1) Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizand nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.
(2) Comisia de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public va avea urmatoarele responsabilitati:
a) primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor;
b) efectueaza cercetarea administrativa;
c) stabileste daca reclamatia persoanei privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este intemeiata sau nu;
d) in cazul in care reclamatia este intemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. In cazul functionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetarii administrative comisia de disciplina a autoritatii sau institutiei publice, care va propune aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii;
e) redacteaza si trimite raspunsul solicitantului.
ART. 36 – (1) Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
(2) Scutirea de taxa de timbru pentru plangerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.”

Model de cerere de informatii de interes public
Model de cerere de informatii de interes public_editabil
Model de reclamatie administrativa 1 (raspuns negativ la cerere)
Model de reclamatie administrativa 1 (raspuns negativ la cerere)_editabil
Model de reclamatie administrativa 2 (nu s-a raspuns in termen legal la cerere)
Model de reclamatie administrativa 2 (nu s-a raspuns in termen legal la cerere)_editabil

 

Conducere si coordonate de contact

  • Primar: Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
  • Viceprimar: Florin Nicolae
  • Secretar: Adrian Negoe

Coordonatele de contact ale instituţiei publice: 

Primăria Municipiului Petroşani

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93

Telefon: 0254-541.220, 0254-541.221

Fax: 0254-545.903

Telverde: 0800.800.252

Adresa de e-mail: primaria.petrosani@upcmail.ro

primarie@primariapetrosani.ro

relatiipublice2004@yahoo.com

relatii.publice@primariapetrosani.ro

cic@primariapetrosani.ro

Pagina de internet:www.primariapetrosani.ro