ANUNT promovare personal contractual

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD/TREAPTA  A PERSONALULUI CONTRACTUAL

Avand in vedere prevederile art. 411 din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de  promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare al personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/2011, modificată și completată prin H.G.R. nr.1027/2014, Primaria municipiului Petrosani,  ANUNTA organizarea si desfasurarea  examenului de promovare  în grad/treaptă a personalului contractual din aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani, in data de 27.05.2016, ora 10, la sediul Primariei .               Examenul consta in sustinerea unei probe scrise.
Conditii de participare la examen :
Pentru a participa la concursul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie sa fi obtinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale  cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat in activitate.
Bibliografia pentru examen:
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
Legea   nr. 307 /2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare
H.G.nr 430/25.04.2001, privind aprobarea strategiei Guvernului Romaniei de îmbunătăţire a situaţiei rromilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 Legea  nr. 393 / 2004, privind Statutul aleşilor locali,  cu modificarile si completarile ulterioare
 Legea   nr. 554 / 2004 privind Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dosarul de concurs
Pentru inscrierea la examenul de promovare candidatii vor prezenta un dosar de examen care va contine urmatoarele documente:
a) Cerere de inscriere la examen adresata conducatorului institutiei publice;
b) Adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional sau in treapta profesionala din care se promoveaza, precum si adeverinta din care sa rezulte ca angajatul nu se afla sub o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii;
c) Copiile de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale.

Primar
Florin Tiberiu Iacob –  Ridzi
Compartiment  resurse umane
Otilia Stanisel

Comments are closed