ANUNT promovare personal contractual 2016_DADPP

Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat
Nr. 9299 din 13.05.2016

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD/TREAPTA A PERSONALULUI CONTRACTUAL

Avand in vedere prevederile art. 411 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare al personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/2011, modificată și completată prin H.G.R. nr.1027/2014, Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat Petrosani, ANUNTA organizarea si desfasurarea examenului de promovare în grad/treaptă a personalului contractual din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat, astfel:
Promovare în grad profesional
1. Inspector de specialitate gr.I – 1 post din cadrul Compartimentului achiziții publice, investiții
Promovare treaptă profesională
1. Muncitor calificat tr. I – 1 post din cadrul Compartimentului administrare cimitire, sera de flori-zone verzi.
2. Muncitor calificat tr. II – 5 posturi din cadrul Compartimentului administrare cimitire, sera de flori-zone verzi.
Conditii de participare la examen:
Pentru a participa la concursul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie sa fi obtinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale eel putin de doua ori in ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat in activitate. Examenul constă în:
– proba scrisă pentru promovare în grad profesional
– proba practică pentru promovare în treaptă profesională
Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional:
 Legea nr. 447/2004, privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Dosarul de concurs
Pentru inscrierea la examenul de promovare candidatii vor prezenta un dosar de examen care va contine urmatoarele documente:
a) Cerere de inscriere la examen adresata conducatorului institutiei publice;
b) Adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional sau in treapta profesionala din care se promoveaza, precum si adeverinta din care sa rezulte ca angajatul nu se afla sub o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii;
c) Copiile de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale.
Examenul va avea loc în data de 27.05.2016, ora 09 proba scrisă și proba practică ora 12 la sediul Primariei municipiului Petrosani.

Director executiv,
Vişan Daniel-Adinel
Compartiment resurse umane,
Popescu Iuliana

Comments are closed