anunt privind intentia de elaboarare a unui proiect de hotarare cu caracter de act normativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică anunţă intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ:
Proiectul de hotărâre privind stabilirea valorilor de pornire a licitaţiilor pentru concesionarea şi închirierea terenurilor ce aparţin domeniului privat şi public al Municipiului Petroşani.
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ, la Biroul juridic, cam. 29, la d-na jr. Sorina Turlacu, până la data de 26.06.2007.

AVIZAT
SECRETAR
ADRIAN NEGOE

H O T A R Â R E A NR. ……2007
Privind stabilirea valorilor de pornire a licitatiilor pentru concesionarea si inchirierea terenurilor ce apartin domeniului privat si public al municipiului Petrosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI

Analizand Nota de fundamentare a Primarului municipiului Petrosani, dl. Florin Tiberiu IACOB RIDZI, prin care se propune adoptarea unei noi hotarari in vederea stabilirii valorilor de pornire a licitatiilor pentru concesionarea si inchirierea terenurilor ce apartin domeniului privat si public al municipiului Petrosani
Vazand rapoartele Biroului Juridic Legislatie, al Serviciului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Petrosani si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Petrosani,
În temeiul art. 36, alin (2) lit. c si alin (5) lit. a si b, art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE :

Art.1. Aproba valorile de pornire a licitatiilor pentru concesionarea si inchirierea terenurilor ce apartin domeniului privat si public al municipiului Petrosani dupa cum urmeaza:

1. pentru concesionare, valorile de pornire la licitatie sunt :

Zona Valoarea de pornire la licitatie(euro/mp/an)
Zona de agrement O,6 euro/mp/an
Zona A centrala 1,5 euro/mp/an
Zona B intermediara 1,1 euro/mp/an
Zona C marginala 0,8 euro/mp/an
Zona D marginala 0,4 euro/mp/an
Garaje 0,8 euro/mp/an

2. pentru inchirieri, valorile de pornire la licitatie sunt:

Zona Valoarea de pornire la licitatie (euro/mp/luna)
Zona de agrement 0,15 (euro/mp/luna)
Zona A centrala 0,15 (euro/mp/luna)
Zona B intermediara 0,11 (euro/mp/luna)
Zona C marginala 0,07 (euro/mp/luna)
Zona D marginala 0,03 (euro/mp/luna)

Art.2. Valorile de pornire la licitatie vor fi corectate cu coeficientii unitari si subunitari functie de natura terenului si destinatia constructiei conform anexei ce face parte integranta din hotarare.

Art.3. Formula de calcul care se aplica este :

R = C1 x Tc X C2 unde

C1 este coeficient de corectie functie de natura terenului de fundare
Tc reprezinta valoarea de pornire la licitatie prevazuta la art.1
C2 coeficient de corectie privind functiunea constructiei

Art.4. La data adoptarii prezentei hotarari se abroga prevederile Hotararii nr. 197/2004 si 139/2002.

Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Petrosani si se va transmite Institutiei prefectului- judetul Hunedoara.

Petrosani, ………………

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
ADRIAN NEGOE

ANEXA LA HCL nr……../2007

Valorile de pornire la licitatie pentru zona de agrement se reduc in functie de suprafata concesionata astfel

• Pentru suprafete cuprinse intre 250 mp si 1000 mp 5%
• Pentru suprafete cuprinse intre 1000 mp si 2000 mp 10%
• Pentru suprafete cuprinse intre 2000 mp si 3000 mp 15%
• Pentru suprafete mai mari de 3000 mp 20%

Valorile de pornire la licitatie pentru concesionarea si inchirierea de terenuri se corecteaza cu urmatorii coeficienti unitari si subunitari astfel:

1. Functie de natura terenului de fundare coeficient C1

Natura ternului Valoare C1
Teren natural 1
Teren macoporic 0,8
Teren de umpluturi 0,6
Teren accidentat 0,6

2. Functiunea constructiei coeficient C2

Destinatia constructiei Valoare C2
Locuinte 0,2
Case de vacanta 0,5
Activitati non-profit 0,5
Activitati medico-sanitare 1,5
Prestari servicii, birouri 1,5
productie 1,5
Comert, constructii provizorii(chioscuri) 2
Alimentatie publica 2
Hoteluri 2

3. Functii auxiliare (fa)

Destinatia constructiei Valoarea fa
Organizari de santier procent 0,3 din redeventa pentru functiunea constructiei
Alei si trepte procent 0, 2
Din redeventa pentru functiunea constructiei
parcari procent 0,2 din redeventa pentru functiunea constructiei

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana reprezinta cea mai mare realizare a perioadei actuale. UE este astazi a doua putere economica din lume dupa SUA si unul dintre cei mai importanti actori in relatiile politice si de securitate internationale.
UE poseda astazi unele din atributele unui stat – institutii cu puteri executive, legislative, juridice comune, moneda unica, drapel, imn..
Euro este moneda unica a Uniunii Monetare Europene. Si pentru Romania introducerea cu succes a monedei euro este esentiala.
Trecerea la moneda EURO reprezinta in primul rind un eveniment politic prin care se asteapta obtinerea unor beneficii privind:
• reducerea costurilor privind schimburile valutare;
• reducerea riscului valutar;
• prevenirea devalorizarilor competitive;
• o politica monetara coordonata.

Putem afirma ca trecerea la moneda unica aduce beneficii nu numai intreprinzatorilor, marilor companii, prestatorilor de servicii, cat si consumatorilor.
Potrivit calendarului de adoptare a monedei unice europene, tara noastra va trece la euro in intervalul 2012-2014.
Avand in vedere cele de mai sus, propun modificarea HCL nr. 197/2004 si 139/2002 si exprimarea valoarilor de pornire a licitatiilor pentru concesionarea si inchirierea terenurilor ce apartin domeniului public si privat al statului ce apartin domeniului privat si public al municipiului Petrosani in moneda unica europeana EURO.

Temeiul de drept il constituie art. 36, alin (2), lit. c, alin. (5), lit. a si b, art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere cele prezentate mai sus propun Consiliului Local al Municipiului Petrosani aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata.

Petroşani, ……..2007

PRIMAR
Florin Tiberiu IACOB RIDZI

Comments are closed