Anunt privind condițiile de amplasare și funcționare a teraselor sezoniere

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROŞANI

A N U N Ţ

Primăria municipiului Petroşani anunţă intenţia de a supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Petroşani proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de amplasare şi funcţionare a teraselor sezoniere în zona pietonală a municipiului Petroşani. Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare până la data de 14.03.2013, la Biroul juridic, legislaţie, resurse umane, camera nr. 29.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROŞANI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI Anexa la HCL /2013

REGULAMENT
privind condițiile de amplasare și funcționare a teraselor sezoniere
în zona pietonală a municipiului Petroșani

Cap. 1 Dispoziții generale
Art.1. Prezentul regulament stabilește condițiile în care se pot amplasa și funcționa terasele sezoniere pe Centrul Civic al municipiului Petroșani.
Cap. 2 Domeniul de aplicare
Art.2. Zona pietonală este parte a Centrului Civic a municipiului Petroșani situată pe str. 1 Decembrie 1918 între hotelul Onix și bl.57.
Art.3. Prevederile prezentului regulament se aplică agenților economici – persoane fizice autorizate, persoanelor juridice, întreprinderilor individuale și familiale care desfășoară activități de alimentație publică.
Cap. 3 Norme de amplasare și funcționare a teraselor sezoniere pe zona pietonală a muncipiului Petroșani
Art.4. Desfășurarea activității pe o suprafață cu destinația de terasă este condiționată de deținerea unui spațiu cu aceeași destinație, adiacent ca poziționare, care să asigure deservirea clienților și accesul la grupuri sanitare.
Art. 5. Terasele sezoniere vor fi amplasate conform Planului de amplasament întocmit de Biroul Cadastru-Registru agricol din cadrul Primăriei municipiului Petroșani. Nu se acceptă modificări de amplasament fără avizul Biroul Cadastru-Registru agricol.
Art.6. Predarea amplasamentului se va face de către Biroul Cadastru-Registru agricol împreună cu Birou autorizare-comercial din cadrul Primăriei municipiului Petroșani.
Art. 7. Este interzisă amplasarea teraselor fără a deține un contract de închiriere. Verificarea documentelor se va face de către Biroul autorizare-comercial din cadrul Primăriei municipiului Petroșani şi Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Art. 8. Durata închirierii este de maxim șapte luni, respectiv între lunile aprilie-octombrie ale anului în curs.
Art. 9. Chiria pentru terenurile închiriate va fi stabilită anual prin Hotărâre a Consiliului local.
Art. 10. Chiria se va plăti până în data de 20 ale lunii în curs, pentru luna în care face plata, în contul locatorului sau la casieria S.P.A.D.P.P.
Art. 11. Nu se vor încheia contracte agenților economici care au debite sau amenzi contravenționale și/sau care nu au avizată autorizația de funcționare. Dovada se va face prin prezentarea certificatului fiscal de la Serviciul Constatare și impunere persoane fizice și juridice din cadrul Primăriei municipiului Petroșani.
Art. 12. După terminarea perioadei de închiriere, terenul se va preda primăriei, liber de construcții, prin proces verbal.
Art. 13. Este permisă doar așezarea de mese, scaune și umbrele cu picior.
Art. 14. Se interzice ancorarea meselor, scaunelor, băncilor și umbrelelor în pavaj. Acestea vor avea amprentă cauciucată pentru a nu afecta suprafața pavată.
Art. 15. Este interzisă amplasarea în spațiul public a mobilierului pentru servire, inclusiv a automatelor de vânzare, a instalațiilor frigorifice sau de spălare.
Art. 16. Este interzisă așezarea covoarelor, a altor asemenea elemente suport din materiale plastice și a podestelor pentru așezarea mobilierului.
Art. 17. Este interzisă amplasarea de folii și paravane.
Art. 18. Împrejmuirea teraselor sezoniere este interzisă.
Art. 19. Alimentarea cu energie electrică a teraselor se va face aerian, din spațiul propriu, la o înălțime de minim 2,5 metri.
Art. 20. Este interzisă folosirea mobilierului din material plastic. Elementele din material plastic sunt acceptate doar în combinații cu lemn, împletituri naturale, aluminiu, fier forjat sau inox.
Art. 21. Nu se permite depozitarea ambalajelor și a deșeurilor rezultate în perimetrul teraselor, ci doar în spațiile special amenajate ale unității de alimentație publică.
Art. 22. Proprietarii care dețin terase sezoniere sunt obligați să asigure curățenia și igiena pe toată suprafața terasei și spațiul folosit pentru deservire.
Art. 23. Nivelul sunetului la aparatura muzicală, televizoare, videoproiectoare trebuie să se încadreze în limitele legale.
Cap. 4 Obligațiile comercianților care desfășoară activități economice pe terasele sezoniere
Art. 24. Comercianții care desfășoară activități de comerţ pe terasele sezoniere au următoarele obligaţii:
1. să desfăşoare activități de comerţ în mod civilizat, cu respectarea normelor legale privind igiena și sănătatea publică, protecţia consumatorilor, provenienţa și calitatea mărfurilor, protecţia muncii, liniştea și ordinea publică;
2. să-și desfăşoare activitatea comercială în perimetrul și pe amplasamentul aprobat, fără posibilitatea de extindere în zonele învecinate;
3. să respecte ordinea, liniştea publică în perimetrul amplasamentului și să nu creeze disconfort riveranilor;
4. să nu aducă prejudicii zonelor verzi și mediului înconjurător;
5. să respecte orarul de funcţionare, care nu poate depăşi ora 2300, la locul de desfăşurare a activității de comerţ stradal;
6. comercianţii care desfășoară activități comerciale în zone publice sunt obligaţi să întrerupă, să suspende sau să restrângă activitatea în cazul efectuării unor lucrări edilitare sau în cazul în care funcţionarea pe acel amplasament este de natură a cauza prejudicii proprietarilor imobilelor învecinate.
Cap. 5 Contravenții și sancțiuni
Art. 25. Încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 400 – 1.500 lei pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 7, 15, 21, 23, 24 pct. 2, 5, 6; respectiv cu amendă cuprinsă între 200 – 1.000 lei pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 pct. 4.
În cazul săvârşirii repetate a uneia dintre contravenţiile enumerate se va proceda la suspendarea autorizaţiei de funcţionare.
Art. 26. Contravențiile se constată și se aplică de către agenții constatatori, împuterniciți ai Primarului, împreună cu cei de la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Art. 27. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
ADRIAN NEGOE

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

În toamna anului trecut, Primăria municipiului Petroşani a finalizat cu succes proiectul „Reabilitare zonă pietonală şi parcuri în centrul municipiului Petroşani”, finanţat prin Regio-Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: „Centre urbane”, cod SMIS 7435, conform Contractului de Finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi turismului – Autoritate de Management pentru POR 2007 – 2013, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar pentru POR 2007 – 2013.
Valoarea finală a proiectului, rezultată în urma implementării, este de 17.277.091,50 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 13.626.203,74 lei.
Prin realizarea acestui proiect s-a urmărit îmbunătăţirea infrastructurii rutiere şi a zonelor verzi în zona centrală a municipiului Petroşani, cu scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii, creării cadrului propice dezvoltării socio-economice durabile, încurajării dezvoltării sectorului privat autohton.
Activităţile proiectului s-au desfăşurat conform obligaţiilor asumate prin Contractul de finanţare, pe perioada a 23 de luni, realizările obţinute la sfârşitul perioadei de implementare fiind concretizate în:
-reabilitarea zonei pietonale cuprinse între Piaţa Victoriei şi Parcul Comunitatea Europeană (amenajarea pavajului, a zonelor verzi)
-reabilitarea celor 5 parcuri din zona centrală:
• Parcul Pensionarilor
• Parcul I.L.Caragiale
• Parcul Romtelecom
• Zona Brădet
• Parcul Comunitatea Europeană, în care a fost amenajat un loc de joacă pentru copii.
-crearea unui acces liber la informaţii pentru trecători prin instalarea a şase panouri informative pe zona pietonală
-un iluminat public adecvat zonei pietonale şi parcurilor.
Având în vedere faptul că o serie de agenţi comerciali din zona Centrului civic şi-au manifestat interesul pentru a amenaja terase de vară se impune adoptarea unui Regulament privind condiţiile de amplasare şi funcţionare a teraselor sezoniere. Plecând de la un set de probleme reale, precum agresarea şi degradarea peisajului urban, inclusiv prin amenajarea inadecvată a teraselor sezoniere, se doreşte ca prin implementarea unui set de măsuri, inclusiv prin reglementarea activităţilor de alimentaţie publică pe terasele sezoniere, să se amelioreze imaginea urbană a acestei zone de interes local, să se sporească atractivitatea Centrului civic, cu un real potenţial de dezvoltare economică şi să se îmbunătăţească, în acelaşi timp, confortul şi condiţiile de viaţă ale rezidenţilor şi utilizatorilor spaţiilor din acest perimetru.
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Petroşani, 19 februarie 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

AVIZAT:
SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___ /2013
Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de amplasare şi funcţionare a teraselor sezoniere în zona pietonală a municipiului Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de primarul municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind condiţiile de amplasare şi funcţionare a teraselor sezoniere în zona pietonală a municipiului Petroşani;
Văzând faptul că se respectă procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare raportul Serviciului urbanism şi amenjarea teritoriului, Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat, Biroului juridic, legislaţie, resurse umane, Biroului cadastru, registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Petroşani;
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OG nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”b” şi „c” şi art.45 alin.2 lit.”e” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă Regulamentul privind condiţiile de amplasare şi funcţionare a teraselor sezoniere în zona pietonală a municipiului Petroşani, prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, Serviciului public administrarea domeniului public şi privat, Biroului cadastru, registru imobiliar, se aduce la cunoştinţă publică, prin publicare şi afişare şi se transmite Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.

Petroşani, ………………. 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed