Anunt participare

ANUNŢ DE PARTICIPARE
Pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare : MUNICIPIUL PETROŞANI, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod poştal 332019, telefon +40 254541221, fax +40 254545903, primaria.petrosani@upcmail.ro, informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul de management proiecte cu finanţare internaţională şi achiziţii publice, telefon +40 254541220 , +40 254541221, interior 210.
2. Procedura de atribuire : selecţie de proiecte.
3. Forma contractului : contract de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 02.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
4. Finanţările se asigură pentru : Servicii religioase.
5. Criterii de atribuire a contractelor : Pentru a fi declarat eligibil, o propunere de proiect trebuie să acumuleze minim 55 de puncte din 100 (numărul de persoane deservite: 10 puncte, valoarea cofinanţării din surse proprii ale solicitantului: 10 puncte, capacitatea de realizare: 10 puncte, încadrarea în timp: 15 puncte, consistenţa tehnică şi financiară a propunerii: 10 puncte, rezultate aşteptate: 15 puncte, durabilitatea proiectului: 10 puncte, proiectul demonstrează prin fundamentarea sa utilizarea eficientă a fondurilor: 10 puncte, oportunitatea proiectului: 10 puncte).
6. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte : 25 iunie 2014, ora 16,00.
7. Adresa la care trebuie transmise proiectele : Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod 332019, camera 5, parter, Registratură.
8. Limba sau limbile în care trebuie redactate proiectele : Limba română.
9. Ghidul de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectului se poate procura de la Primăria municipiului Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod 332019, Biroul de management proiecte cu finanţare internaţională şi achiziţii publice, camera 17, etajul I.
10. Alte informaţii : fiecare solicitant are dreptul de a participa cu un singur proiect pentru aceeaşi activitate.
11. Data publicării Programului anual : 25.02.2014
12. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare : 16.05.2014. Publicat în M.O. partea a VI-a nr.90 / 19.05.2014.

Comments are closed